Garddio er lles bywyd gwyllt

GWEITHREDU

Garddio er lles bywyd gwyllt

Common toad_Nick Upton

Mynd yn wyllt yn yr ardd!

Fe allwn ni i gyd wneud rhywbeth i ddarparu ar gyfer bywyd gwyllt lleol felly beth am ddechrau heddiw gydag un o’r syniadau ar ein gwefan ni. Mae garddio cyfeillgar i fywyd gwyllt yn ymwneud â chreu cysgod a darparu bwyd, dŵr a safleoedd nythu. Byddwch yn cael eich gwobrwyo drwy weld a chlywed mwy o adar, glöynnod byw, draenogod a chreaduriaid gwyllt eraill na fyddai wedi cael rheswm i ymweld â chi cyn hynny. 

Ein 10 cyngor call!

Mae eich gardd bywyd gwyllt chi, wrth iddi ymuno â miloedd o erddi eraill sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt, yn creu un gwarchodfa natur fawr - coridor gwyrdd sy’n gyforiog o fywyd a lliw. Cewch wybod sut gyda’n cyngor ni isod!                

1) Tyfu blodau a llwyni llawn neithdar ...

... denu gwenyn, glöynnod byw a phryfed eraill. Ceisio cael rhywbeth yn ei flodau drwy gydol y flwyddyn.

2) Plannu coed, gwrychoedd a phlanhigion dringo brodorol

Maent yn gysgod a bwyd da i bryfed, adar a mamaliaid. Dewiswch amrywiaethau sy’n cynhyrchu aeron. Mae gwrychoedd yn goridorau gwyrdd pwysig sy’n cysylltu darnau o gynefinoedd.

3) Creu dôl fechan

Mae dolydd blodau gwyllt yn bethau prin felly rhowch gynnig ar greu eich dôl eich hun. Yr opsiwn hawsaf yw gadael ardal o laswellt i dyfu – efallai bod rhai blodau gwyllt yno eisoes. Gallwch ychwanegu blodau gwyllt lleol, brodorol neu hadau at glytiau noeth o bridd.

4) Cloddio pwll

Maent yn boblogaidd gydag amffibiaid, ymlusgiaid, adar a phryfed, gan gynnwys gweision y neidr. Yn ddelfrydol, dylai un ymyl fod â llethr ar ei glan i sicrhau mynediad hwylus a dylai ymyl arall gynnwys planhigion tal yn gysgod i weision y neidr. Dim ond planhigion pwll brodorol ddylech chi eu defnyddio a pheidiwch â rhoi pysgod yn y pwll.

5) Creu pentyrrau o goed a cherrig, gerddi creigiog a waliau cerrig

Bydd mamaliaid bach, ymlusgiaid, amffibiaid, adar, pryfed ac infertebrata i gyd yn elwa a bydd yn rhywle i reolwyr plâu byd natur guddio rhag ysglyfaethwyr. 

6) Darparu bwyd a dŵr i adar drwy gydol y flwyddyn

Byddant yn bwyta rhai plâu wrth aros eu tro wrth y bwrdd. Rhowch gynnig ar wahanol fathau o fwyd adar i ddenu gwahanol rywogaethau o adar.

7) Gwneud blychau adar ac ystlumod a chartrefi i ddraenogod a phryfed ...

... allan o bren heb ei drin. Gosodwch flychau ystlumod fesul tri o amgylch y goeden a blychau adar mewn llecynnau cysgodol yn wynebu tua’r dwyrain ac allan o gyrraedd cathod.

8) Gwneud tomen gompost

Bydd eich gardd yn elwa ohoni ac mae’n gynefin ardderchog i amffibiaid ac ymlusgiaid; y rheolwyr plâu naturiol yn eich gardd. Drwy ddefnyddio compost cartref neu heb fawn rydych chi’n diogelu cynefin sy’n prinhau sy’n cael ei ddinistrio gan gloddio am fawn.

9) Peidio â defnyddio plaladdwyr

Byddant hefyd yn lladd pryfed buddiol fel gwenyn, adenydd siderog, pryfed hofran a buchod coch cota. Dewiswch ffyrdd naturiol o reoli gwlithod a malwod. Rhaid i chi annog cydbwysedd naturiol er mwyn datblygu, drwy gael amrywiaeth o gynefinoedd sy’n denu bywyd gwyllt amrywiol.

10) Ymlacio a mwynhau ...

Peidiwch â bod yn rhy daclus. Gadewch rai ardaloedd heb wneud dim â nhw. Rhaid cael sedd wedyn i chi allu eistedd a mwynhau’r bywyd gwyllt sy’n ymweld â’ch gardd!

Prynwch fwyd adar Vine House Farm

Fe fydd 4% o pob pryniant yn mynd i’ch Ymddiriedolaeth Natur lleol.

Siop Vine House Farm

Vine House Farm