Gwirfoddoli

Gweithredu

Gwirfoddoli dros fywyd gwyllt

Cymryd rhan!

Os hoffech chi wneud rhywbeth i helpu i warchod eich bywyd gwyllt lleol, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi!

Os ydych chi’n hoffi gweithio dan do neu yn yr awyr agored, mae llawer o wahanol gyfleoedd gwirfoddoli ar gael gydag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Bod yn wirfoddolwr

Y cam cyntaf i wirfoddoli yw cofrestru drwy lenwi ein ffurflen ar-lein – wedyn byddwn yn cysylltu â chi am sgwrs am y math o wirfoddoli y byddech yn hoffi ei wneud.

Yn ogystal â helpu bywyd gwyllt lleol, cewch gyfarfod pobl newydd; cadw’n heini; dysgu sgiliau newydd; rhannu eich profiadau; gwella eich gwybodaeth am gadwraeth bywyd gwyllt ac wrth gwrs, mwynhau eich hun! Os oes gennych chi ddiwrnod llawn i’w sbario neu ddim ond ychydig oriau, bydd yr amser rydych chi’n ei roi’n gwneud byd o wahaniaeth. Beth am ddechrau arni nawr?!

Gwirfoddoli cadwraeth

Os ydych chi’n hoffi gweithio yn yr awyr agored, neu eisiau rhoi cynnig arni, beth am ddod draw i un o’n gweithgorau cadwraeth? Mae’r rhain yn cael eu cynnal yn ein gwarchodfeydd natur ni bob wythnos drwy gydol y flwyddyn.

 

Volunteer sawing

Katrina Martin / 2020VISION

Gwirfoddoli cadwraeth

Gweithredu’n ymarferol dros fywyd gwyllt

Mwy o wybodaeth

beach clean volunteers

Deifio i mewn i helpu bywyd gwyllt y môr!

Os ydych chi’n hoffi bod ar lan y môr beth am wirfoddoli gyda Moroedd Byw Cymru!

Mwy o wybodaeth

Volunteer in Bangor office

Gwirfoddoli gyda gwaith gweinyddol a swyddfa

... yn ein Swyddfa ni ym Mangor

Mwy o wybodaeth

Ffyrdd eraill o wirfoddoli

Gwirfoddoli mewn siop

Rydyn ni’n rheoli dwy siop sy’n codi arian hanfodol ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Natur bob blwyddyn. Mae un ar y Gogarth yn Llandudno a’r llall ym Mharc Gwledig y Morglawdd yng Nghaergybi. Maent ar agor 7 diwrnod yr wythnos rhwng y Pasg a diwedd mis Hydref. Os hoffech chi wneud gwahaniaeth a chyfarfod pobl newydd, beth am ymuno ag un o’n timau ni o wirfoddolwyr siop cyfeillgar a brwd? 

Bod yn wirfoddolwr

Gwirfoddoli drwy arddio er lles bywyd gwyllt

Mae Anna ac Iwan, ein Swyddogion Addysg a Chymunedol, yn gweithio gydag ysgolion lleol a grwpiau cymunedol ar brosiectau garddio er lles bywyd gwyllt ledled Gogledd Cymru. Gall hyn gynnwys gweithio gyda disgyblion i wneud tiroedd ysgolion yn fwy cyfeillgar i fywyd gwyllt neu adeiladu bwa o helyg mewn ardal chwarae leol ... neu lawer o bethau eraill! Mae’r cyfleoedd gwirfoddoli hyn yn fwy ad hoc ond os hoffech chi gymryd rhan, cofrestrwch fel gwirfoddolwr a byddwn yn cysylltu pan fydd cyfle’n codi yn eich ardal leol.

Bod yn wirfoddolwr

Gwirfoddoli gyda’ch grŵp lleol

Ble bynnag rydych chi’n byw yng Ngogledd Cymru, bydd Cangen o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn eich ardal chi. Mae’r rhain yn cael eu gweithredu gan wirfoddolwyr sy’n helpu i godi proffil yr Ymddiriedolaeth Natur yn eu cymunedau lleol. Maent yn trefnu llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar thema bywyd gwyllt drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys teithiau tywys, dyddiau i’r teulu a sgyrsiau gan arbenigwyr lleol. Beth am fynd draw i un o’r cyfarfodydd a chymryd mwy o ran? Byddwch yn cysylltu â phobl leol sy’n rhannu diddordeb cyffredin mewn bywyd gwyllt. Os ydych chi’n paentio wynebau neu’n pobi cacennau, efallai y byddwch chi’r union berson mae eich Cangen leol yn chwilio amdano!

Bod yn wirfoddolwr

Cael blas ar yrfa mewn cadwraeth

Lleoliadau myfyrwyr a phrofiad gwaith           

Os ydych chi yn yr ysgol neu’r coleg ac yn meddwl am yrfa mewn cadwraeth, efallai y bydd Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n gallu cynnig cyfle i chi gwblhau eich profiad gwaith neu leoliad myfyriwr. Gallai hwn fod y cam cyntaf gennych chi at yrfa yn y sector amgylcheddol cystadleuol. Gall y lleoliadau fod rhwng 1 wythnos a 3 mis. Gellir ystyried lleoliadau hirach ar sail unigol. 

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth