Dileuwch gynllun y Llwybr Coch

Gwirfoddoli

Rhewch derfyn ar y Llwybr Coch

Gweithredwch ar gyfer Adferiad Gwyrdd

Ymgeiswyr Etholiad y Senedd: ydych chi’n cefnogi Adferiad Gwyrdd?

Mae etholiadau Senedd Cymru yn prysur agosáu ac rydym yn awyddus i sicrhau bod pob ymgeisydd yn gallu dangos eu bod wir yn gwerthfawrogi bywyd gwyllt a'r amgylchedd.

Un ffordd syml iddynt wneud hyn yw drwy addo cefnogi argymhellion pwysig am y 'Llwybr Coch' arfaethedig, pe baent yn cael eu hethol.

Gweithredwch gan ddefnyddio ein ffurflen syml

Bydd ‘Llwybr Coch’ arfaethedig yr A55/A494/A548 yn rhwygo drwy dirwedd Sir y Fflint, Gogledd Cymru. Os na chaiff ei hatal, bydd y ffordd ddeuol 13km hon yn niweidio neu’n dinistrio cynefinoedd bywyd gwyllt fel coetiroedd hynafol, dolydd llawn blodau gwyllt a hen wrychoedd, a bydd yn bygwth rhywogaethau gan gynnwys ystlumod, tylluanod, moch daear a madfallod dŵr cribog mawr. 

Mwy am y Llwybr Coch

Dyma’r cynllun priffyrdd newydd mwyaf o bell ffordd yng Nghymru gyfan.

Ai priffordd newydd yw'r unig opsiwn?

Mae Llywodraeth Cymru yn honni ei bod wedi cynnal ymchwil ddigonol i'r prosesau modelu ac arfarnu traffig ac wedi dewis parhau â chynlluniau ar gyfer ffordd newydd. Er ein bod yn cydnabod bod problemau ar adegau gyda thagfeydd yn yr ardal hon, nid ydym yn argyhoeddedig y bydd yr cynllun hwn yn mynd i'r afael â'r problemau; rydym yn hyderus y gellid mynd i’r afael â nhw gan ddefnyddio atebion cynaliadwy dychmygus yn lle adeiladau’r ffordd newydd hon, a thrwy wneud hynny ein helpu ni i adeiladu Cymru wytnach.
Beth fyddai effaith y briffordd newydd?

Byddai'r ffordd ddeuol newydd yn:

  • achosi difrod nad oes modd ei adfer i fywyd gwyllt a’r dirwedd - gan rwygo trwy goetir hynafol, dolydd blodau gwyllt a hen wrychoedd, a hynny ar draws y dirwedd
  • Bygwth rhywogaethau brodorol fel ystlumod, tylluanod, madfallod dwr cribog a moch daear
  • Dinistrio ardaloedd enfawr o dir fferm gwerthfawr - gan gynnwys fferm organig sydd wedi ennill gwobrau - a dinistrio daliadau fferm hyfyw
  • Niwed busnesau a bywoliaethau, sydd eisoes yn dioddef o ganlyniad i bandemig Covid
  • Niweidio cymunedau lleol trwy eu torri yn eu hanner

Llwybr y Llwybr Coch: (yn agor PDF o wefan Llywodraeth Cymru)

Wood anemones © Joy Russell

Wood anemones © Joy Russell

Helpu i ledaenu’r gair

Helpwch ni i sicrhau Dyfodol Gwyllt i Goedydd a Dolydd Leadbrook a phobl Cymru drwy gefnogi ein Llythyr Agored i Lywodraeth Cymru. Mae mwy na 2,000 o bobl wedi cefnogi ein hymgyrch Atal y Llwybr Coch hyd yma, plîs cefnogwch os nad ydych chi wedi ei rhannu gyda ffrindiau a theulu eisoes.

Dangos eich cefnogaeth

Diweddariad Newyddion

Mwy o wybodaeth

Otter_Luke Massey2020Vision

Bywyd gwyllt dan fygythiad

Mae coedydd a dolydd Leadbrook yn gartref i amrywiaeth eang o blanhigion ac anifeiliaid, gan gynnwys dyfrgwn, tylluanod ac ystlumod.