Dileuwch gynllun y Llwybr Coch

Gwirfoddoli

Rhewch derfyn ar y Llwybr Coch

Dangos eich cefnogaeth

Helpwch i achub Coedydd a Dolydd Leadbrook

Helpwch ni i sicrhau Dyfodol Gwyllt i Goedydd a Dolydd Leadbrook a phobl Cymru drwy gefnogi ein Llythyr Agored i Lywodraeth Cymru.

Bydd ffordd gyswllt arfaethedig 'Llwybr Coch' yr A55-A548 yn rhwygo drwy dirwedd Sir y Fflint. Os na fyddwn yn ei hatal, bydd y ffordd ddeuol 13km hon yn niweidio ac yn dinistrio cynefinoedd bywyd gwyllt ar hyd ei llwybr, fel pyllau madfallod dŵr cribog, dolydd sy'n llawn blodau gwyllt a gwrychoedd canrifoedd oed.

Gweithredu heddiw

Mwy am y Llwybr Coch

Dyma’r cynllun priffyrdd newydd mwyaf o bell ffordd yng Nghymru gyfan.

Ai priffordd newydd yw'r unig opsiwn?

Mae Llywodraeth Cymru yn honni ei bod wedi cynnal ymchwil ddigonol i'r prosesau modelu ac arfarnu traffig ac wedi dewis parhau â chynlluniau ar gyfer ffordd newydd. Er ein bod yn cydnabod bod problemau ar adegau gyda thagfeydd yn yr ardal hon, nid ydym yn argyhoeddedig y bydd yr cynllun hwn yn mynd i'r afael â'r problemau; rydym yn hyderus y gellid mynd i’r afael â nhw gan ddefnyddio atebion cynaliadwy dychmygus yn lle adeiladau’r ffordd newydd hon, a thrwy wneud hynny ein helpu ni i adeiladu Cymru wytnach.
Beth fyddai effaith y briffordd newydd?

Byddai'r ffordd ddeuol newydd yn:

  • achosi difrod nad oes modd ei adfer i fywyd gwyllt a’r dirwedd - gan rwygo trwy goetir hynafol, dolydd blodau gwyllt a hen wrychoedd, a hynny ar draws y dirwedd
  • Bygwth rhywogaethau brodorol fel ystlumod, tylluanod, madfallod dwr cribog a moch daear
  • Dinistrio ardaloedd enfawr o dir fferm gwerthfawr - gan gynnwys fferm organig sydd wedi ennill gwobrau - a dinistrio daliadau fferm hyfyw
  • Niwed busnesau a bywoliaethau, sydd eisoes yn dioddef o ganlyniad i bandemig Covid
  • Niweidio cymunedau lleol trwy eu torri yn eu hanner

Llwybr y Llwybr Coch: (yn agor PDF o wefan Llywodraeth Cymru)

Cryfach gyda’n gilydd

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn rhan o Grŵp Ymgyrchu Atal y Llwybr Coch sy'n cynrychioli 15 o gyrff anllywodraethol a chymunedau lleol.

Mae Iolo Williams, cadwriaethwr a chyflwynydd teledu, yn helpu i arwain y frwydr yn erbyn cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer adeiladu 'Llwybr Coch' yr A55-A548 sy'n niweidiol i'r hinsawdd yn Sir y Fflint... gwyliwch ei neges fideo isod.

Helpu i ledaenu’r gair

Mae mwy na 1,500 o bobl wedi cefnogi ein hymgyrch Atal y Llwybr Coch hyd yma, plîs cefnogwch os nad ydych chi wedi ei rhannu gyda ffrindiau a theulu eisoes

Dangos eich cefnogaeth

Wood anemones © Joy Russell

Diweddariad Newyddion

Mwy o wybodaeth

Otter_Luke Massey2020Vision

Ymgynghoriad Strategaeth Trafnidiaeth Cymru

We need your help! Please respond by 25 January

Mwy o wybodaeth

 © Creative Commons

Bywyd gwyllt dan fygythiad

Mae coedydd a dolydd Leadbrook yn gartref i amrywiaeth eang o blanhigion ac anifeiliaid, gan gynnwys dyfrgwn, tylluanod ac ystlumod.