Lles Ein Hafonydd

CADWRAETH BYWYD GWYLLT

Lles Ein Hafonydd

Pike_Linda Pitkin

Bod yn Warcheidwad Afon

Mae afonydd yn nodweddion pwysig yn ein cefn gwlad ac yn bwysig i iechyd a lles. Rhaid gwarchod Afon Dyfrdwy rhag bygythiad rhywogaethau estron ymledol. Mae gwybodaeth ar gael am sut i ymuno â’n tasglu unigryw o Warcheidwaid Afon Gwirfoddol i arolygu, adfer a gwarchod ein hafonydd.

Gwirfoddoli

Pam mae rhywogaethau estron ymledol yn fygythiad?

Mae’r difrod sy’n cael ei achosi gan rywogaethau estron ymledol (INNS) yn ein hecosystemau ni’n ail agos i golli cynefinoedd o ran niwed. Mae llawer o INNS yn bygwth goroesiad rhywogaethau brodorol; yn newid y ffordd mae ein hecosystemau’n gweithio; yn effeithio ar ein hiechyd a’n ffordd o fyw; ac yn achosi niwed tymor hir nad oes posib ei wyrdroi i safleoedd sensitif.

Pam Afon Dyfrdwy?

Mae Afon Dyfrdwy’n afon bwysig am sawl rheswm. Mae’r brif afon a rhai o’i llynnoedd a’i his-afonydd wedi’u dynodi oherwydd y bywyd gwyllt sydd ynddyn nhw, gan gynnwys dyfrgwn, eogiaid a llyriad nofiadwy.

Pa INNS sy’n bresennol yn Afon Dyfrdwy?

Ar Afon Dyfrdwy mae llawer o INNS ar hyn o bryd a dyma’r rhai sy’n achosi’r pryder mwyaf:        

Pam ddylem ni boeni am INNS?

Mae INNS yn fygythiad mawr i’n bywyd gwyllt ni a’n ffordd ni o fyw. Gall rhywogaethau fel ffromlys chwarennog, cimwch afon Americanaidd a chranc manegog Tsieina achosi cynnydd sylweddol mewn erydu a llifwaddodi ar wely afonydd, gan gynnwys gwelyau graean sy’n bwysig i bysgod gladdu eu hwyau.

Mae rhywogaethau fel efwr enfawr yn niweidiol i ni a gall canclwm Japan gael effaith ariannol arnom.

Beth rydym yn ei wneud?

Mae Prosiect Lles Ein Hafonydd wedi cael ei lansio i gau’r bwlch rhwng ein hiechyd a’n lles ni a chyflwr ein hafonydd. Mae dŵr yn hanfodol i fywyd a thrwy sicrhau bod ein hafonydd a’n llynnoedd yn iach gallwn wella ein lles ein hunain. Mae prosiect y Rhwydwaith o Warcheidwaid Afon Gwirfoddol yn cael ei ddatblygu er mwyn helpu pobl i ymwneud mwy â’u hafon leol ...

Sut gallwch chi gymryd rhan?

Mae’r prosiect Lles Ein Hafonydd yn dibynnu ar dîm o wirfoddolwyr brwd i’n helpu ni i fonitro a rheoli INNS yn nalgylch Afon Dyfrdwy.

Bod yn wirfoddolwr

Monitro

Gyda dalgylch mor fawr i weithio ynddo, rydyn ni bob amser yn chwilio am help gyda’n monitro blynyddol. Chi sydd i ddewis faint rydych yn ei wneud, o fonitro eich ardal eich hun i ymuno â ni ar gyfer arolygon blynyddol.

Gwirfoddoli gyda ni

Rheoli

Rydyn ni bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno â’n tîm brwd i’n helpu ni gyda rheoli INNS. Rydyn ni’n cynnig cyfle i gael hyfforddiant am ddim i bawb sydd eisiau cymryd rhan.

Bod yn wirfoddolwr

Rhwydwaith o Warcheidwaid Afon Gwirfoddol

Gyda’r nod o helpu’r rhai sy’n wynebu anawsterau cymdeithasol ac economaidd, bydd y rhwydwaith o Warcheidwaid Afon Gwirfoddol yn cael ei lansio yn 2019. Am ragor o fanylion cysylltwch â’r tîm Lles Ein Hafonydd.

Cysylltu â ni