30 Diwrnod Gwyllt

30 Diwrnod Gwyllt

Ewch yn wyllt gyda ni ym mis Mehefin

© Amy Lewis

30 Days Wild logo_small

Bod yn WYLLT gyda’r Ymddiriedolaethau Natur

Fis Mehefin eleni, ymunwch â channoedd ar filoedd o bobl sy’n cymryd rhan yn 30 Diwrnod Gwyllt. Rydyn ni’n eich herio chi i wneud rhywbeth gwyllt bob dydd: 30 Diwrnod o Weithredoedd Gwyllt hwyliog, cyffrous a syml. Mae’n hawdd! 

Rydyn ni’n rhoi pecyn o nwyddau am ddim i chi i’ch helpu i gynllunio eich mis gwyllt, a llawer o syniadau gan eich Ymddiriedolaeth Natur i’ch ysbrydoli chi i fod yn wyllt drwy gydol mis Mehefin (a thu hwnt!).

Cofrestru!

Beth yw 30 Diwrnod Gwyllt?

Ymgyrch fyd natur yn y DU sy’n para am fis ydi 30 Diwrnod Gwyllt ac mae’n cael ei gweithredu gan yr Ymddiriedolaethau Natur. Dyma’r bumed flwyddyn i’r ymgyrch gael ei chynnal felly ewch ati i gofrestru a chymryd rhan gyda channoedd ar filoedd o bobl ledled y DU (a gwneud eich rhan i helpu bywyd gwyllt hefyd!).             

O weithredoedd bach (fel stopio i arogli blodyn ar eich ffordd i’r siop neu roi eiliad i wylio adar y to’n ffraeo yn y gwrych) i bethau mawr (fel rhoi’r gorau i ddefnyddio plastig defnydd sengl am fis neu ysgrifennu at eich AS i ddweud pam mae natur yn bwysig), nod 30 Diwrnod Gwyllt yw eich cael i ailgysylltu â’r byd naturiol o’ch cwmpas chi a gwneud eich rhan er lles bywyd gwyllt. 

Beth sydd yn eich pecyn chi?

30 Days Wild pack - Individuals and Families

30 Days Wild pack - Individuals and Families

Pan fyddwch chi’n cofrestru, byddwch yn cael pecyn llawn o nwyddau gwyllt! Fe gewch chi siart wal, gyda chalendr (i’ch helpu chi i gynllunio eich mis), a phoster gwych! Hefyd fe gewch chi lyfryn yn llawn syniadau i’ch helpu chi i fod yn wyllt, cyfres o sticeri a hadau blodau gwyllt i roi dipyn o liw yn eich gardd neu’r bocs ar eich ffenest!

Cael eich pecyn!

Pam cymryd rhan?

Nid dim ond bywyd gwyllt mae 30 Diwrnod Gwyllt yn helpu; fe fyddwch chi’n gweld y manteision hefyd! Rydyn ni i gyd yn rhan o fyd natur ac mae natur angen bod yn rhan o’n bywydau ni.

Yn ystod y pedair blynedd diwethaf, rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda Phrifysgol Derby i ddysgu am effaith 30 Diwrnod Gwyllt ar y bobl sy’n cymryd rhan. Gall treulio amser yn yr awyr agored wneud i chi deimlo’n hapusach, yn iachach ac yn nes at natur, ac mae’n helpu pobl i weithredu mwy i helpu bywyd gwyllt.

Cofrestru!

Pwy yw’r Ymddiriedolaethau Natur?

Dim ots ble rydych chi yn y DU, mae eich Ymddiriedolaeth Natur yn gwarchod ac yn sefyll dros fywyd gwyllt a llefydd gwyllt yn eich ardal chi. Rydyn ni’n cysylltu pobl leol â’r byd natur ar garreg eu drws; yn adfer llefydd gwyllt amrywiol ac yn gofalu am filoedd o warchodfeydd natur ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol; ac yn ysbrydoli pobl i weithredu dros fywyd gwyllt. Rydyn ni’n credu y gall pawb wneud gwahaniaeth positif i’w hamgylchedd lleol ac y gallwn ni, drwy gydweithio, sicrhau adferiad byd natur ar y tir ac yn y môr.

Cymryd rhan!

Ymunwch â’r Penwythnos Gwyllt Mawr

Ar y 15fed a’r 16eg o Fehefin, rydyn ni’n cynnal mwy na 100 o ddigwyddiadau gwyllt ym mhob cwr o'r DU i'ch helpu chi i ddarganfod bywyd gwyllt a llefydd gwyllt ar garreg eich drws. Ymunwch â’ch Ymddiriedolaeth Natur i chwilio am bryfed, gwrando ar gân yr adar, adnabod blodau gwyllt, cael partïon gwyllt, gwersylla yn y gwyllt, dawnsio i gyfeiliant cerddoriaeth, archwilio jyngls cudd - croeso i bawb!

Penwythnos Gwyllt Mawr

Beth yw Gweithred Wyllt?

Mae Gweithred Wyllt yn unrhyw beth y gallwch chi ei wneud mewn diwrnod gwaith arferol i gynnwys ychydig bach o fyd natur yn eich bywyd. Gall gymryd ychydig o eiliadau, ychydig o funudau, neu os byddwch yn ymgolli’n llwyr, ychydig oriau! Mae gennym ni ychydig o syniadau isod - ond fe allwch chi feddwl am rai eich hun hefyd!

Cynnwys ychydig o fyd natur yn eich newyddion

Cynnwys eich dos dyddiol o fyd natur ar draws eich cyfrifon cymdeithasol. Dilynwch ni i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, i ddod o hyd i ddigwyddiadau a phethau i’w gwneud yn eich ardal chi, ac i gael eich ysbrydoli i Gadw’n Wyllt.

30 Days Wild App
AP 30 DIWRNOD GWYLLT

Gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddigon o ysbrydoliaeth pan rydych chi allan hyd y lle

Lawrlwythwch ein ap heddiw ar gyfer eich Gweithred Wyllt ddyddiol ble bynnag rydych chi!   

Lawrlwytho