Porth Diana

Porth Diana Nature Reserve

Porth Diana Nature Reserve_Lin Cummins

Stonechat

Stonechat © Adam Jones

Yellow flag iris

Yellow flag iris © Vaughn Matthews

Heath spotted orchid

Heath spotted orchid - Philip Precey

Perl ddeheuol yng nghynefin rhostir Ynys Gybi lle mae posib dod o hyd i’r cor-rosyn rhuddfannog – blodyn sirol Ynys Môn.

Location

Ffordd Ravenspoint
Bae Trearddur
LL65 2AQ - Mae yna dai gyferbyn â gwarchodfa

OS Map Reference

SH254781 - reserve entrance
OS Explorer Map 262
A static map of Porth Diana

Know before you go

Maint
2 hectares

Pris mynediad

Na

Manylion parcio

Ddim parcio gyferbyn y warchodfa; Parciwch ar ffordd Mona a mwynhewch y cerdded rownd y bae hyd at y warchodfa

Anifeiliaid pori

Merlod neu wartheg, gaeaf.

Llwybrau cerdded

Hawl tramwy cyhoeddus anwastad a llwybr trwy rug a glaswelltir

Mynediad

Mae’r warchodfa’n cynnwys giatiau mochyn, heb fynediad i bobl anabl, ac mae’n cynnwys tir gwledig cymharol anwastad. Mae’r llwybrau’n gul ac wedi’u hamgylchynu gan brysgwydd yn aml.

Dogs

Ar dennyn

When to visit

Amseroedd agor

Ar agor bob amser

Amser gorau i ymweld

Canol yr haf ar gyfer creigiog brych

Am dan y warchodfa

Blodau gwyllt a golygfeydd o’r môr

Dyma ychwanegiad gwych at ddiwrnod ar lan y môr. Efallai nad yw’r warchodfa fechan hon yn edrych yn drawiadol o bell, ond o edrych yn fanylach, bydd y casgliad o flodau a phlanhigion yn eich cadw chi’n brysur. Mae’r gymysgedd o laswelltir a rhostir yn darparu cynefin ar gyfer amrywiaeth o rywogaethau, rhai sy’n anodd eu canfod yn unrhyw le arall. Yn ystod yr haf, mae’r rhostir yn frith o binc golau tegeirianau brych y rhos a’r glaswelltir yn fôr o’r ellesg felen a phinc cryf blodau’r brain mewn ardaloedd gwlypach. Mae’r allgreigiau’n gartref i lawer o rywogaethau o gennau lliwgar drwy gydol y flwyddyn. Ychwanegwch rywfaint o liw at eich trip i lan y môr a gwneud amser am ymweliad!

Merlod yr arfordir

Er mwyn cadw’r glaswelltir yn agored a’r rhostir yn amrywiol ac yn gynhyrchiol, mae merlod a gwartheg yn pori’r safle ac mae’r llwyni eithin newydd yn cael eu tynnu. Pe na bai hyn yn digwydd byddai’r safle, ymhen amser, yn cael ei orchuddio gan eithin a byddai nifer y gwahanol gynefinoedd ar y safle’n lleihau. Yn ei dro, byddai hynny’n golygu bod llai o rywogaethau’n gallu ffynnu yma. Mae cynnal tirwedd agored yn hynod bwysig i rai o’r planhigion llai sy’n blodeuo – gan gynnwys y cor-rosyn rhuddfannog.

Cyfarwyddiadau

Ewch tua’r gogledd orllewin am Fae Treaddur ar y B4545 a throi i’r chwith ar Ffordd Ravenspoint ychydig cyn y bae. Parciwch lle mae hynny’n cael ei ganiatáu a cherdded i fyny Lôn Porth Diana, gan ddal i’r chwith a mynd i mewn i’r warchodfa gan ddefnyddio’r llwybr troed cyhoeddus (SH 256 781).

Contact us

Chris Wynne
Cyswllt ffôn: 01248 351541

Dynodiad amgylcheddol

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA)