Chwarel Minera

Minera Quarry nature reserve

Minera Quarry nature reserve - Simon Mills

Pyramidal orchid

Pyramidal orchid - Paul Lane

Minera Quarry Nature Reserve

© NWWT Caroline Bateson

The new footbridge at Minera Quarry Nature Reserve

The new footbridge at Minera Quarry Nature Reserve © Simon Mills

Brown long-eared bat_Hugh Clark

Brown long-eared bat © Hugh Clark

Tawny owl

Tawny owl © Steve Waterhouse

Peregrine falcon

Peregrine falcon - Mike Snelle

Cyfle i fod yn dyst i bŵer anhygoel byd natur wrth iddo hawlio’r hen safle diwydiannol yma yn ôl. Beth fydd y bennod nesaf yn hanes Chwarel Minera?

Location

Gwarchodfa Chwarel Minera, Ffordd Maes y Ffynnon, Minera,
Wrecsam
LL11 3DE

OS Map Reference

OS Explorer Map 256
SJ258519
A static map of Chwarel Minera

Know before you go

Pris mynediad

Na

Anifeiliaid pori

Amrywiol, drwy gydol y flwyddyn

Mynediad

Mae’r safle’n serth gyda llethrau o raean mewn mannau.

Dogs

Ar dennyn

When to visit

Amseroedd agor

Ar agor bob amser

Amser gorau i ymweld

Trwy gydol y flwyddyn

Am dan y warchodfa

Gyda hanes diwydiannol o fwy na 400 mlynedd, gellid dadlau bod y safle hwn yr un mor bwysig yn ddiwylliannol ag ydyw i fywyd gwyllt. Roedd yn cael ei fwyngloddio am blwm yn wreiddiol ac wedyn ei chwarelu am ei galchfaen  gwerthfawr (tan 1994). Erbyn hyn, mae’r warchodfa’n cynnwys ardaloedd sydd mewn gwahanol gamau o ailsefydlu. Mae coetir wedi sefydlu yn rhannau hynaf y chwarel ond creigiau noeth sydd i’w gweld o hyd yn yr ardaloedd lle bu’r gwaith mwyaf diweddar - edrychwch yn sydyn ar wyneb agored y chwarel am adar ysglyfaethus a chigfrain yn nythu. Yn yr haf, mae’r priddoedd llawn calch yn creu glaswelltir llawn lliw, gyda llawer o rywogaethau o degeirianau’n ffynnu ochr yn ochr â rhywogaethau prin a than fygythiad eraill o blanhigion, fel y lloerlys a’r llin llyffant llwyd. Mae amrywiaeth ryfeddol o infertebrata prin (glöynnod byw, gwenyn, pryfed, gwyfynod a chwilod) yn byw ar y tir ac yn y glaswelltir, gan gynnwys cacwn y mynydd, y glöyn llwyd a’r gwyfyn cliradain rhesog. Wrth gerdded drwy’r coetir, bydd cân y gwybedog mannog, y tingoch a’r telor penddu yn gyfeiliant i chi a, gyda’r nos, bydd ‘twit-a-hw’ nodweddiadol y dylluan frech i’w glywed.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae Chwarel Minera’n safle daearegol enwog. Mae gwely môr 440 miliwn o flynyddoedd oed i’w weld y tu hwnt i’r pwll ac mae ffosilau i’w gweld ym mhob man – edrychwch yn fanwl ar y meini mawr ryw 100m o’r fynedfa ar y prif drac.

Cyfarwyddiadau

O’r A483, fymryn i’r gorllewin o Wrecsam, dilynwch yr A525 am Ruthun. Dilynwch y ffordd drwy Goedpoeth ac, wrth i chi adael y pentref, trowch i’r chwith ar y B5426 (i gyfeiriad Minera/World’s End). Ewch i’r dde yn union gyferbyn ag Ysgol Gynradd Minera, ewch ymlaen heibio i Eglwys y Santes Fair ac wedyn rownd tro sydyn i’r chwith. Cymerwch y ffordd gyntaf ar y chwith i Ffordd Maes-y-Ffynnon a’i dilyn nes dod i faes parcio bychan y warchodfa (SJ 258 519).

Contact us

Jordan Hurst
Cyswllt ffôn: 01248 351541

Dynodiad amgylcheddol

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE)
Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA)

butterfly & orchid_ Ross Hoddinott.

Cefnogwch ni

Dod yn aelod heddiw!

Tawny owl © Steve Waterhouse

The new footbridge at Minera Quarry Nature Reserve © Simon Mills

Support us

Join today!

Young woman birdwatching at Rutland Water
From £2.50 a month

Individual membership

Individual membership for one person
Couple birdwatching with dog
From £3.00 a month

Joint membership

Joint membership for two people
Family walking though bluebells
From £3.50 a month

Family membership

Family membership with extras for kids