Blaen-y-Weirglodd

Blaen-y-Weirglodd Nature Reserve

Blaen-y-Weirglodd Nature Reserve

Redstart

Redstart © Mark Hamblin 2020VISION

Hare
Bog Asphodel

Bog Asphodel © Philip Precey

Blaen-y-Weirglodd

Noddfa wyllt yng nghanol môr o dir amaethyddol. Mae’r gors fawn yma’n gartref i gasgliad lliwgar o blanhigion ac anifeiliaid arbenigol.

Location

Llansannan
Sir Ddinbych
LL16 5LP

OS Map Reference

SH913633
OS Explorer Map 264
A static map of Blaen-y-Weirglodd

Know before you go

Maint
4 hectares

Pris mynediad

Na

Manylion parcio

Mae parcio ar gael ar ochr y ffordd: SH911634

Anifeiliaid pori

Gwartheg a defaid, dechrau’r gwanwyn a diwedd yr haf.

Llwybrau cerdded

Mae’r sffagnwm yn cymryd blynyddoedd i adfer ar ôl cael ei sathru felly plîs peidiwch â cherdded dros y gors. Cadwch at y llwybrau a ganiateir o amgylch ffin y warchodfa. Gall y caeau agored rydych yn eu croesi i gyrraedd y safle gynnwys gwartheg a defaid – cofiwch eu parchu bob amser.

Mynediad

Mae’r safle’n wlyb iawn ac yn anffodus nid yw’n hwylus ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symud. 

Dogs

Ar dennyn

When to visit

Amseroedd agor

Ar agor bob amser

Amser gorau i ymweld

Trwy gydol y flwyddyn

Am dan y warchodfa

Ein mawndiroedd gwerthfawr

Ar yr olwg gyntaf, gall y warchodfa yma edrych fel cymysgedd o wyrdd a brown heb lawer yn digwydd ynddi. Ond dim ond ychydig o archwilio sydd ei angen i ddarganfod bod corsydd mawn ymhlith cynefinoedd mwyaf amrywiol y wlad. Mae mawndiroedd yn cynnig manteision i bobl hefyd: mae mawndiroedd y DU yn storio tua 4,500 miliwn o dunelli o garbon atmosfferig (mae hynny 100 gwaith yn fwy na holl lystyfiant y DU, gan gynnwys coed) ac mae 70% o’n dŵr yfed yn dod o ddalgylchoedd afon mawndir. Yn anffodus, mae’r cynefin hwn o dan fygythiad – arferai fod yn gyffredin ledled y DU ond ychydig o gorsydd mawn sydd ar ôl erbyn heddiw, ar ôl iddynt gael eu draenio ar gyfer tir amaethyddol a fforestydd.

             
Ceir chwe amrywiaeth o fwsogl sffagnwm ym Mlaen-y-Weirglodd, a hefyd amrywiaeth enfawr o blanhigion arbenigol fel llafn y bladur, chwys yr haul, ffa’r gors a phlu’r gweunydd. Ochr yn ochr â’r holl blanhigion amrywiol yma ceir amrywiaeth enfawr o infertebrata, gyda mwy na 230 o rywogaethau wedi’u cofnodi ar y safle. Yn eu tro, mae’r rhain yn denu adar fel y tingoch, y pengoch a’r llinos.

Cyfarwyddiadau

Mae’r warchodfa 2 filltir i’r de orllewin o Lansannan. Wrth deithio o’r cyfeiriad yma, gadewch y B5382 a dilyn y B5384 i gyfeiriad Gwytherin. Cymerwch yr ail dro i’r chwith, mynd dros grid gwartheg ac wedyn edrych am gilfan fechan ar y dde (SH 911 634: os byddwch yn cyrraedd y grid gwartheg nesaf, byddwch wedi mynd yn rhy bell). Parciwch yma, croesi’r ffordd a cherdded i fyny dros y cae ar y chwith, gan fynd drwy giât mochyn a dilyn yr hen glawdd ar y chwith i chi er mwyn cyrraedd y warchodfa.
 

Contact us

Jordan Hurst
Cyswllt ffôn: 01248 351541

Dynodiad amgylcheddol

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA)

Cefnogwch ni

Dod yn aelod heddiw

Hare © David Tipling 2020 Vision

© Ross Hoddinott/2020VISION

Katrina Martin / 2020VISION