Big Pool Wood

Big Pool Wood Nature Reserve © Mark Hughes

Bird hide at Big Pool Wood Nature Reserve 

Bird hide at Big Pool Wood Nature Reserve © Mark Hughes

Reed warbler in fens, David Tipling - 2020 Vision

Reed warbler in fens © David Tipling 2020 Vision

Reed warbler

Reed warbler © Amy Lewis

Alder in frost

Alder in frost © Amy Lewis

Water rail

Water rail © Margaret Holland

Corslwyn ryfeddol a choetir yn llawn blodau gwyllt, cân adar a chyfleusterau sy’n rhoi cyfle i chi fynd yn nes at natur.

Y diweddaraf am Coronafeirws:
Mae ein 36 o warchodfeydd natur ar agor, yn eich helpu chi i gynnal cyswllt â byd natur. Plîs cofiwch y dylech gadw at ofynion cadw pellter cymdeithasol bob amser wrth ymweld â’r safleoedd hyn, a chadw at y Cod Cefn Gwlad. Mae ein cuddfannau adar ar agor nawr ond rhaid eu defnyddio gan gadw at y canllawiau sydd i’w gweld ym mhob gwarchodfa. Gallwch gysylltu â ni ymlaen llaw am fanylion os ydych chi’n dymuno

Lleoliad

Gronant
Sir Ddinbych
CH8 9JN

OS Map Reference

SJ102838
OS Explorer Map 265
A static map of Big Pool Wood

Gwybod cyn i chi fynd

Maint
4 hectares

Pris mynediad

Na

Manylion parcio

Dewch o hyd i le parcio diogel ar ochr y ffordd ger yr ysgol farchogaeth (SJ 102 838) neu cymerwch y chwith cyntaf i ddefnyddio'r maes parcio.

Anifeiliaid pori

Ceffylau yn yr ysgol farchogaeth gyfagos.

Llwybrau cerdded

Mae taith gerdded gylchol o amgylch y pwll, mae hon ar hyd taith gerdded llwybyr bren cyn belled â'r guddfan adar, mae'r llwybr wedyn yn dilyn tir anwastad o amgylch gweddill y pwll.

Mynediad

Er bod y llwybr pren a’r guddfan adar yn gwneud llawer o’r safle’n hygyrch i ymwelwyr sydd ag anawsterau symud, gall ardaloedd eraill o’r tir fod yn anwastad ac, mewn mannau, yn gorsiog.  

Cŵn

Ar dennyn

Facilities

Cuddfannau

Pryd i ymweld

Amseroedd agor

Ar agor bob amser

Amser gorau i ymweld

Amser gwanwyn ar gyfer blodau gwanwyn a chân adar

Am dan y warchodfa

Adar, llwybrau pren a chlychlys  

Mae llwybr pren a chuddfan adar Big Pool Wood yn galluogi i chi fod yn agos iawn at y bywyd gwyllt yn y warchodfa natur hyfryd yma o gorslwyn a choetir sy’n llawn adar a phlanhigion. Mae ymylon llennyrch y coetir yn troi’n las llachar yn y gwanwyn wrth i glychau’r gog flodeuo ac mae’r cyrs yn adleisio gyda synau teloriaid y gors, sy’n cyrraedd yn y gwanwyn o Affrica i nythu yn eu canol. Yn yr haf, mae clychau glas o fath gwahanol i’w gweld yma – mae clychlys cawraidd sy’n brin yn lleol yn gwneud eu cartref yma yng nghanol blodau gwyllt mwy nodweddiadol y coetir – ac mae hwyaid gwyllt, cwtieir ac ieir dŵr i’w gweld yma ac acw y tu ôl i’r cyrs wrth i’r haul dywynnu arnynt.

Mae’r safle’n rhan o Ardal Gwarchodaeth Arbennig Aber Afon Dyfrdwy – rhanbarth dan warchodaeth sy’n gartref i fwy na 120,000 o adar dŵr a rhydio yn ystod y gaeaf. Mae Big Pool Wood yn darparu cysgod a lloches i rai o’r adar gwlybdir hyn ac yn rhan o goridor bywyd gwyllt sy’n ymestyn ar hyd yr arfordir bob cam i Ynys Môn; sy’n hynod bwysig i adar mudol o bob math.

Dŵr, dŵr ym mhob man!

Mae’r rheolaeth ar Big Pool Wood yn canolbwyntio ar gadw cydbwysedd rhwng yr holl agweddau gwahanol ar y safle - gan gynnwys cynnal lefelau dŵr priodol. Mae coed yn cael eu hatal rhag ymledu i’r cyrs, sydd, yn eu tro, yn cael eu teneuo i gynnal sianelau o ddŵr agored. Mae’r Ymddiriedolaeth Natur yn astudio hydroleg y safle i ganfod ffyrdd o godi lefelau’r dŵr daear, i fod o fudd i’r coetir gwerni a’r corslwyn yn y tymor hir. 

Oeddech chi’n gwybod?

Mae gwerni’n cynnwys bacteria cywiro nitrogen yn nodylau eu gwreiddiau (am hynny, mae’r gwerni’n rhoi i’r bacteria y siwgr maent yn ei wneud fel rhan o ffotosynthesis). O ganlyniad, mae’r gwerni’n gwella ffrwythlondeb y pridd ble bynnag maent yn tyfu.

Cyfarwyddiadau

Mae Gwarchodfa Natur Big Pool Wood ryw 2.5 milltir i’r dwyrain o Brestatyn. O’r A548, dilynwch yr arwyddion brown am Ysgol Farchogaeth Bridlewood – mae’r drofa gyferbyn â thafarn Bells of St Mary. Chwiliwch am le diogel i barcio ar ochr y ffordd ger yr ysgol farchogaeth (SJ 102 838) neu gymryd y tro cyntaf ar y chwith i ddefnyddio’r maes parcio. 

Cysylltwch â ni

Graham Berry
Cyswllt ffôn: 01248 351541

Dynodiad amgylcheddol

Gwlybdir o Bwysigrwydd Rhyngwladol
Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA)
SPA

Bird hide at Big Pool Wood Nature Reserve © Mark Hughes

Cefnogwch ni

Dod yn aelod heddiw

Big Pool Wood Nature Reserve © Mark Hughes

Water vole © Terry Whittaker2020VISION