Ein pobl ni

AMDANOM NI

Ein pobl ni

North Wales Wildlife Trust employs over 30 staff

Dod â’r gwyllt yn ôl yn fyw. Gyda’n gilydd.

Rydyn ni’n fudiad ar lawr gwlad o bobl sy’n cydweithio er lles bywyd gwyllt.

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn y DU yn gwella llefydd ar gyfer bywyd gwyllt ac yn dylanwadu ar lywodraethau i ddiogelu dyfodol bywyd gwyllt. Ein haelodau ni yw asgwrn cefn y mudiad – gyda’ch cefnogaeth chi rydyn ni’n gallu cyfeirio cyllid i fynd i’r afael â’r heriau mae bywyd gwyllt yn eu hwynebu.

Ymunwch heddiw

Ein gwirfoddolwyr ni

Ymunwch â rhwydwaith o fwy na 350 o bobl debyg i helpu i warchod bywyd gwyllt a chefn gwlad Gogledd Cymru.

Gwirfoddoli gyda ni

Ein grwpiau lleol ni

Ble bynnag rydych chi’n byw yng Ngogledd Cymru, mae cangen leol o’r Ymddiriedolaeth Natur yn agos atoch chi.

Mae’r rhain yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr sy’n helpu i godi proffil yr Ymddiriedolaeth Natur yn eu cymunedau lleol. Maent yn trefnu llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar thema bywyd gwyllt drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys teithiau tywys, dyddiau hwyl i’r teulu a sgyrsiau gan arbenigwyr lleol. Beth am fynd i un o’u cyfarfodydd a chymryd mwy o ran? Byddwch yn cysylltu â phobl leol sy’n rhannu diddordeb cyffredin mewn bywyd gwyllt. Os ydych chi’n arweinydd cerdded, yn paentio wynebau neu’n pobi cacennau, fe allwch chi fod yn ddelfrydol ar gyfer eich Cangen leol. 

Gwirfoddoli gyda’ch grŵp lleol

Ein staff ni

Mae ein staff yn gweithio yn ein prif swyddfa ym Mangor a’n swyddfa ar Warchodfa Natur Aberduna ger Y Wyddgrug. Mae staff ein gwarchodfeydd natur yn wybodus am fywyd gwyllt eu hardaloedd lleol ac mae ein staff addysg ac ymgysylltu â’r gymuned yn awyddus i rannu eu brwdfrydedd heintus dros fywyd gwyllt lleol. Mae ein staff cefnogi, sy’n gweithio ym Mangor, yn fwy na pharod i helpu gydag aelodaeth, cyllid, codi arian, cyfathrebu ac ymholiadau cyffredinol.

Cysylltu â ni

Sut rydyn ni'n cael ein rhedeg

Mae ein Hymddiriedolwyr yn grŵp o wirfoddolwyr sydd â chyfrifoldeb ariannol a chyfreithiol am bopeth mae’r Ymddiriedolaeth yn ei wneud.

Mae ein Hymddiriedolwyr yn cynnig amrywiaeth eang o wybodaeth, arbenigedd a phrofiad i’r elusen ac yn gyfrifol am gymeradwyo ein cynlluniau strategol, ein cyllideb flynyddol a’n Hadroddiad a’n Cyfrifon Blynyddol.

Penodir Ymddiriedolwyr o’n sylfaen o aelodaeth yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Ymddiriedolaeth bob mis Tachwedd.

Ein cenhadaeth ni

Roger Thomas (Cadeirydd) 

Roedd fy ngyrfa i mewn rheolaeth amgylcheddol, gan gynnwys swyddi fel Cyfarwyddwr Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ac wedyn Prif Weithredwr Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Rydw i wedi ymddeol bellach ac yn glynu wrth fy nghred bod rhaid i ni wella dealltwriaeth y cyhoedd o bwysigrwydd natur i bobl os ydym am wyrdroi colli bioamrywiaeth. Mae gan yr Ymddiriedolaethau Natur, gan eu bod mor agos at bobl, rôl ganolog i’w chwarae yn y gwaith o weithio â hwy, ac rydw i eisiau defnyddio fy sgiliau, fy mhrofiad a fy mrwdfrydedd i helpu gyda’r her hon.

Ian Dunsire (Trysorydd ac Ysgrifennydd Cwmni) 

Cyn gynted ag y symudais i i Ogledd Cymru o Ynys Wyth, fe wnes i ymateb i gais am help yn Natur. Rydw i’n defnyddio fy nghefndir busnes mewn bancio, TG ac fel gweithredwr interim yn rhoi sylw i uno, caffael a thrawsnewid i gefnogi’r Ymddiriedolaeth. Gyda fy ngwraig Barbara, rydym wedi neidio i mewn i’r pen dwfn gyda phrosiect i droi ein tyddyn 9 erw uwch ben Penrhyndeudraeth yn wyllt unwaith eto, gyda chyngor da gan yr Ymddiriedolaeth. Wedi ychydig dros ddwy flynedd yn ei adfer, mae’r dolydd, y coedlannau a’r pyllau’n denu amrywiaeth nodedig o fywyd gwyllt ac rydyn ni’n gobeithio y bydd y duedd yn parhau.

 

Simon Mills, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

Fe ddechreuodd diddordeb fy ngwraig a minnau mewn bywyd gwyllt drwy wylio adar, ond gyda dyfodiad y plant cyfyngwyd yn fawr ar hynny, felly trodd ein diddordeb at bethau hwylusach gyda phlant ifanc - fel glöynnod byw a’u ffynonellau o fwyd, sef blodau gwyllt. Fe wnaethom ddechrau ymwneud â’r Ymddiriedolaethau Natur yn Essex gan ein bod yn credu’n gryf yng ngwerthoedd yr Ymddiriedolaethau Natur, ac rydyn ni wedi bod yn aelodau byth ers hynny. Nid oes gennyf unrhyw hyfforddiant ecolegol ffurfiol, ond rydw i’n gobeithio gallu cynnig profiadau eraill, fel gyrfa ariannol i helpu’r Ymddiriedolaeth wrth iddi symud ymlaen.

Gillian Coates

Mae gen i ddiddordeb oes mewn byd natur a’r amgylchedd, gydag amrywiaeth eang o brofiadau sy’n cael eu defnyddio gennyf i gefnogi’r Ymddiriedolaeth. Mae gen i brofiad academaidd yn y byd fferyllol a bioleg mamaliaid a threuliais fy ngyrfa yn bennaf fel cynghorydd gyda Chyngor Ar Bopeth. Gyda fy niweddar ŵr, academig yn arbenigo mewn acwsteg danddwr, bûm yn cynnal hyfforddiant i bobl (yn gweithio mewn maes milwrol, olew a nwy a’r amgylchedd) mewn acwsteg danddwr ac effaith sŵn diwydiannol ar amgylchedd y môr. Rwyf yn awyddus iawn i sicrhau nad yw unrhyw ddatblygiadau morol sy’n digwydd oddi ar arfordir Gogledd Cymru’n niweidiol i fywyd gwyllt.

Frankie Hobro

Mae fy nghefndir i mewn bioddiogelwch mewndirol a monitro rhywogaethau mewn perygl a chadwraeth, ymchwil ac addysg cysylltiedig â hynny. Fe wnes i weithio’n rhyngwladol am fwy na 10 mlynedd mewn gwarchodfeydd natur ar ynysoedd ac mewn gwersylloedd maes anghysbell yn goruchwylio prosiectau fel ymgynghorydd annibynnol i Fanc y Byd. Nawr mae fy ffocws i ar gadwraeth forol fel perchennog a chyfarwyddwr Sw Môr Môn. Fel ymddiriedolwr, gallaf ddefnyddio fy mhrofiad i gefnogi’r Ymddiriedolaeth, yn enwedig gyda’i gwaith i warchod y moroedd o amgylch Gogledd Cymru, a galluogi eraill i rannu fy angerdd dros dreulio amser yn yr awyr agored, yn enwedig yn cymryd rhan mewn gweithgareddau bywyd gwyllt ymarferol fel modrwyo adar.

Lyndell Williams

Ar sail fy niddordeb oes mewn byd natur, yr amgylchedd a bioleg, cefais yrfa bleserus iawn fel athrawes bioleg uwchradd. Yn ogystal â gofynion arferol y cwricwlwm, roeddwn yn teimlo ei bod yn hanfodol annog y disgyblion a’r myfyrwyr i ymddiddori yn yr amgylchedd a gwerthfawrogi peryglon cynhesu byd-eang a dylanwad dyn ar hynny. Roedd nifer y myfyrwyr oedd yn gadael yr ysgol i ddilyn cyrsiau a gyrfaoedd biolegol yn fesur o fy llwyddiant a nawr fel ymddiriedolwr rwyf yn gallu cynnal y dylanwad hwn, yn enwedig drwy gyfrwng gwaith addysgol yr Ymddiriedolaeth.  

James Robertson

Fe wnaeth fy niddordeb i mewn unrhyw beth sy’n ymwneud â bywyd gwyllt ddechrau’n gynnar iawn ond dechreuodd fy ngyrfa fel warden gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac wedyn datblygu gyda’r Cyngor Gwarchodaeth Natur, a Chyngor Cefn Gwlad Cymru y mae chwith mawr ar ei ôl. Mae fy niddordebau gyrfaol a phersonol wedi canolbwyntio ar bolisi cadwraeth natur, arferion rheoli ac ysgrifennu am yr amgylchedd. Yn 2001, fe wnes i helpu i sefydlu cylchgrawn Natur Cymru, a ddaeth i ben eleni, ac rwyf yn ysgrifennu colofn reolaidd i British Wildlife. Gwasanaethais ar Gyngor YNGC rhwng 2007 a 2014 ac roeddwn yn sylfaenydd ac aelod bwrdd gyda Plantlife ac yn olygydd ei gylchlythyr. Rwyf wedi ymwneud â sawl sefydliad cadwraeth natur arall hefyd. Mae gen i fferm organig fechan ac rwyf yn rheoli safle bywyd gwyllt.

Steve Palin

Rydw i wedi bod yn angerddol am fywyd gwyllt a byd natur er pan yn blentyn, gan gefnogi Ymddiriedolaethau Natur amrywiol drwy gydol fy nghyfnod fel oedolyn yn y gwahanol lefydd rydw i wedi byw ynddyn nhw – Glannau Merswy, Sir Gaerhirfryn, Norfolk a Gogledd Cymru erbyn hyn. 

Rydw i’n gobeithio bod fy ngyrfa i ym myd Addysg (gan gynnwys 17 mlynedd fel pennaeth ac, ar hyn o bryd, fel cynghorydd ysgolion) wedi rhoi sgiliau amrywiol a pherthnasol i mi i fod yn Ymddiriedolwr, gan gynnwys ysbrydoli ieuenctid, cynllunio strategol, rheoli pobl a newid, ac ymgysylltu â’r cyhoedd. 

Does dim byd pwysicach does bosib na gwarchod dyfodol ein byd naturiol ni a’i ffurfiau bywyd amrywiol. Rydw i’n credu bod Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n gyfrwng eithriadol bwysig ar gyfer gwneud hynny ac mae’n fraint cael helpu i gefnogi ei gwaith drwy fy rôl.

Sarah Bird

Rwyf yn Swyddog Bioamrywiaeth yn Sŵ Caer ac rwyf wedi bod yn gyfrifol am ddatblygu gweithgareddau cadwraeth y Sŵ yn y DU ers 2005, gan gynnwys creu gwarchodfa natur o gysyniad i weithredu. Rwyf wedi gweithio’n agos gydag YNGC ar brosiectau niferus, ac fel ymddiriedolwr rwyf yn edrych ymlaen at chwarae mwy o ran gyda’r sefydliad, a’i waith amhrisiadwy. Rwyf wedi byw yng Ngogledd Cymru er 20 mlynedd ac mae gennyf gyswllt emosiynol cryf â thirwedd a bywyd gwyllt arbennig y rhanbarth. Rwyf wedi ymwneud â llywodraethu sawl grŵp lleol sy’n ceisio gwneud cynnydd mewn cadwraeth natur, sy’n fy ngyrru i o ystyried yr her ecolegol rydyn ni i gyd yn ei hwynebu.  

David Wynn Davies

Rwyf yn siaradwr Cymraeg a chefais fy ngeni yn Nyserth ac rwyf wedi byw yn Nhremeirchion am yr 22 mlynedd ddiwethaf yn edrych draw dros y Dyffryn tuag at Warchodfa Natur y Graig yr Ymddiriedolaeth. Rwyf wedi ymddeol ers 2017 fel Rheolwr Ymgysylltu Cymunedol gyda Chyngor Sir Ddinbych yn gyfrifol am berthynas y Cyngor â’r Trydydd Sector. Rwyf wedi bod yn ynad lleol, rwyf yn llywodraethwr ysgol, yn aelod o Sir Ddinbych Gynaliadwy ac yn ymddiriedolwr Amgueddfa Dinbych. Rwyf wrth fy modd yng nghefn gwlad a gyda’i rywogaethau ac rwyf yn teimlo’n gryf fel unigolyn sydd â diddordeb bod gennym ni i gyd rôl i’w chwarae mewn gwarchod ein cynefin naturiol.

Emily Davies

Rydw i wedi graddio’n ddiweddar o Brifysgol Bangor mewn Swoleg gydag Ymddygiad Anifeiliaid, gan ddilyn fy mrwdfrydedd oes dros ddeall a gwarchod tirweddau naturiol a bywyd gwyllt. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn sut gall ein tirweddau trefol ni gael eu trosglwyddo fel gofod ar gyfer byd natur drwy arddio er budd bywyd gwyllt, ac ar hyn o bryd rydw i’n gwirfoddoli gyda Gardd Wella dan arweiniad y myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor, Gardd Fotaneg Treborth a gardd Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn swyddfa Llys Garth. Ar ôl cwblhau Cynllun Dan Hyfforddiant Warden Cadwraeth yr Ymddiriedolaeth Natur, ymunais â Fforwm Ieuenctid Ein Glannau Gwyllt, sy’n creu digwyddiadau cymunedol ac yn ceisio cael ieuenctid i ymwneud mwy â byd natur. Rydw i wedi setlo yn lleol nawr yn ardal Bangor, gan fwynhau gwirfoddoli yng ngwarchodfeydd natur gwych YNGC, a hefyd mwynhau nofio gwyllt, crwydro a phaentio yn fy amser hamdden.

Sut i fod yn Ymddiriedolwr

Caiff unrhyw aelod o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru fod yn Ymddiriedolwr, os yw’n gymwys i sefyll i’w ethol o dan gyfraith cwmnïau a chyfraith elusennau. Nid oes angen unrhyw gymwysterau penodol, ond mae gofyn am amrywiaeth eang o sgiliau a phrofiad er mwyn i’n Bwrdd ni o Ymddiriedolwyr fod yn effeithiol. 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Ymddiriedolwr, cysylltwch â Frances Cattanach, y Prif Weithredwr, frances.cattanach@northwaleswildlifetrust.org.uk Etholir Ymddiriedolwyr yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol sy’n cael ei gynnal bob mis Tachwedd.

Grŵp Cynghori Morol

Sefydlwyd ein Grŵp Cynghori Morol (CGM) ym mis Mai 2007 ac mae'n darparu arweiniad a chyd-destun i waith cadwraeth arfordirol a morol Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. Mae'r Grŵp yn gyfrifol am lunio datganiadau, ymatebion i gynlluniau datblygu, cynllunio a llunio ein hymateb i effeithiau ar yr amgylchedd morol.

Yr Athro Gina Mills (Cadeirydd)

Gwyddonydd amgylcheddol sy'n arbenigo mewn effeithiau ansawdd aer a  gwyddoniaeth i bolisi, gyda diddordeb gydol oes mewn ecoleg rynglanw. Ymddeolodd Gina o'r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg yn 2018.

Jenny Bond

Ecolegydd morol ym Mhrifysgol Bangor yn cynnal ymchwil yn defnyddio technoleg a dulliau newydd i'r rhyngweithio posibl rhwng dyfeisiau ynni'r llanw a mamaliaid morol a physgod.

Gillian Coates

Ymddiriedolwr YNGC, gyda gwybodaeth arbenigol mewn acwsteg danddwr mewn amgylcheddau morol.

Angus Garbutt

Ecolegydd arfordirol yng Nghanolfan Ecoleg a Hydroleg, gyda gwybodaeth arbenigol am forfeydd heli gan gynnwys ail-alinio wedi'i reoli ac effeithiau datblygiadau ynni arfordirol.

Frankie Hobro

Ymddiriedolwr YNGC sydd yn canolbwyntio ar gadwraeth forol. Yn berchennog a chyfarwyddwr Sw Môr Ynys Môn.

Dr Rod Jones

Ecolegydd arfordirol gyda gwybodaeth arbenigol am effeithiau newid amgylcheddol ar brosesau arfordirol.

Dr Ivor Rees

Ecolegydd morol sydd â phrofiad helaeth o arolygu benthos sawl rhan o Fôr Iwerddon, gan gynnwys asesu'r effeithiau ar ystod eang o weithgareddau o ddympio morol i effeithiau pysgodfeydd.

Mae cynrychiolwyr YNGC yn mynychu cyfarfodydd y Grŵp Cynghori Morol, gan gynnwys Nia Hâf Jones (Rheolwr Moroedd Byw), Adrian Jones (Rheolwr Tirweddau Byw) Dawn Thomas (Swyddog Ymwybyddiaeth Moroedd Byw) ac Eve Grayson (Swyddog Ymwybyddiaeth Moroedd Byw).