Ein pobl ni

AMDANOM NI

Ein pobl ni

North Wales Wildlife Trust employs over 30 staff

Dod â’r gwyllt yn ôl yn fyw. Gyda’n gilydd.

Rydyn ni’n fudiad ar lawr gwlad o bobl sy’n cydweithio er lles bywyd gwyllt.

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn y DU yn gwella llefydd ar gyfer bywyd gwyllt ac yn dylanwadu ar lywodraethau i ddiogelu dyfodol bywyd gwyllt. Ein haelodau ni yw asgwrn cefn y mudiad – gyda’ch cefnogaeth chi rydyn ni’n gallu cyfeirio cyllid i fynd i’r afael â’r heriau mae bywyd gwyllt yn eu hwynebu.

Ymunwch heddiw

Ein gwirfoddolwyr ni

Ymunwch â rhwydwaith o fwy na 350 o bobl debyg i helpu i warchod bywyd gwyllt a chefn gwlad Gogledd Cymru.

Gwirfoddoli gyda ni

Ein grwpiau lleol ni

Ble bynnag rydych chi’n byw yng Ngogledd Cymru, mae cangen leol o’r Ymddiriedolaeth Natur yn agos atoch chi.

Mae’r rhain yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr sy’n helpu i godi proffil yr Ymddiriedolaeth Natur yn eu cymunedau lleol. Maent yn trefnu llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar thema bywyd gwyllt drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys teithiau tywys, dyddiau hwyl i’r teulu a sgyrsiau gan arbenigwyr lleol. Beth am fynd i un o’u cyfarfodydd a chymryd mwy o ran? Byddwch yn cysylltu â phobl leol sy’n rhannu diddordeb cyffredin mewn bywyd gwyllt. Os ydych chi’n arweinydd cerdded, yn paentio wynebau neu’n pobi cacennau, fe allwch chi fod yn ddelfrydol ar gyfer eich Cangen leol. 

Gwirfoddoli gyda’ch grŵp lleol

Ein staff ni

Mae ein staff yn gweithio yn ein prif swyddfa ym Mangor a’n swyddfa ar Warchodfa Natur Aberduna ger Y Wyddgrug. Mae staff ein gwarchodfeydd natur yn wybodus am fywyd gwyllt eu hardaloedd lleol ac mae ein staff addysg ac ymgysylltu â’r gymuned yn awyddus i rannu eu brwdfrydedd heintus dros fywyd gwyllt lleol. Mae ein staff cefnogi, sy’n gweithio ym Mangor, yn fwy na pharod i helpu gydag aelodaeth, cyllid, codi arian, cyfathrebu ac ymholiadau cyffredinol.

Cysylltu â ni

Sut rydyn ni'n cael ein rhedeg

Mae ein Hymddiriedolwyr yn grŵp o wirfoddolwyr sydd â chyfrifoldeb ariannol a chyfreithiol am bopeth mae’r Ymddiriedolaeth yn ei wneud.

Mae ein Hymddiriedolwyr yn cynnig amrywiaeth eang o wybodaeth, arbenigedd a phrofiad i’r elusen ac yn gyfrifol am gymeradwyo ein cynlluniau strategol, ein cyllideb flynyddol a’n Hadroddiad a’n Cyfrifon Blynyddol.

Penodir Ymddiriedolwyr o’n sylfaen o aelodaeth yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Ymddiriedolaeth bob mis Tachwedd.

Ein cenhadaeth ni

Roger Thomas (Cadeirydd) 

Roedd fy ngyrfa i mewn rheolaeth amgylcheddol, gan gynnwys swyddi fel Cyfarwyddwr Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ac wedyn Prif Weithredwr Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Rydw i wedi ymddeol bellach ac yn glynu wrth fy nghred bod rhaid i ni wella dealltwriaeth y cyhoedd o bwysigrwydd natur i bobl os ydym am wyrdroi colli bioamrywiaeth. Mae gan yr Ymddiriedolaethau Natur, gan eu bod mor agos at bobl, rôl ganolog i’w chwarae yn y gwaith o weithio â hwy, ac rydw i eisiau defnyddio fy sgiliau, fy mhrofiad a fy mrwdfrydedd i helpu gyda’r her hon.

Ian Dunsire (Trysorydd ac Ysgrifennydd Cwmni) 

Cyn gynted ag y symudais i i Ogledd Cymru o Ynys Wyth, fe wnes i ymateb i gais am help yn Natur. Rydw i’n defnyddio fy nghefndir busnes mewn bancio, TG ac fel gweithredwr interim yn rhoi sylw i uno, caffael a thrawsnewid i gefnogi’r Ymddiriedolaeth. Gyda fy ngwraig Barbara, rydym wedi neidio i mewn i’r pen dwfn gyda phrosiect i droi ein tyddyn 9 erw uwch ben Penrhyndeudraeth yn wyllt unwaith eto, gyda chyngor da gan yr Ymddiriedolaeth. Wedi ychydig dros ddwy flynedd yn ei adfer, mae’r dolydd, y coedlannau a’r pyllau’n denu amrywiaeth nodedig o fywyd gwyllt ac rydyn ni’n gobeithio y bydd y duedd yn parhau.

 

Sue Allen – Ysgrifennydd Anrhydeddus

Mae gen i ddiddordeb oes mewn byd natur a bywyd gwyllt ac ymwybyddiaeth gynyddol yn awr bod pobl yn dinistrio cynefinoedd ac yn lleihau gallu llawer o rywogaethau o fflora a ffawna rydyn ni’n rhannu’r byd rydyn ni’n byw ynddo â nhw i atgynhyrchu a goroesi. Rwyf yn cefnogi cymaint o sefydliadau bywyd gwyllt a chadwraeth â phosib, gan geisio lleihau a gwyrdroi effeithiau’r niwed hwn. Gyda fy sefydliad cadwraeth lleol, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, ydw i’n gallu rhoi help ymarferol go iawn, fel aelod o’r Cyngor.

Les Starling

Yn dilyn gyrfa fel swyddog gyda’r Comisiwn Coedwigaeth, rydw i nawr yn treulio llawer o fy amser sbâr yn gwirfoddoli gyda’r Ymddiriedolaeth Natur, fel Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth yn y gorffennol a nawr fel Cadeirydd y Pwyllgor Cadwraeth (y Dwyrain). Rwyf yn sicrhau’r wybodaeth ddiweddaraf am yr holl weithredu amgylcheddol lleol fel Cadeirydd Sir Ddinbych Gynaliadwy, a thrwy fy hoffter o arddio rwyf yn codi arian i’r Ymddiriedolaeth Natur bob blwyddyn drwy agor ein gardd fywyd gwyllt ni i’r cyhoedd. Rwyf yn ffotograffydd brwd ac yn cefnogi’r Ymddiriedolaeth mewn llawer o ddigwyddiadau.

Gillian Coates

Mae gen i ddiddordeb oes mewn byd natur a’r amgylchedd, gydag amrywiaeth eang o brofiadau sy’n cael eu defnyddio gennyf i gefnogi’r Ymddiriedolaeth. Mae gen i brofiad academaidd yn y byd fferyllol a bioleg mamaliaid a threuliais fy ngyrfa yn bennaf fel cynghorydd gyda Chyngor Ar Bopeth. Gyda fy niweddar ŵr, academig yn arbenigo mewn acwsteg danddwr, bûm yn cynnal hyfforddiant i bobl (yn gweithio mewn maes milwrol, olew a nwy a’r amgylchedd) mewn acwsteg danddwr ac effaith sŵn diwydiannol ar amgylchedd y môr. Rwyf yn awyddus iawn i sicrhau nad yw unrhyw ddatblygiadau morol sy’n digwydd oddi ar arfordir Gogledd Cymru’n niweidiol i fywyd gwyllt.

Simon Mills, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

Fe ddechreuodd diddordeb fy ngwraig a minnau mewn bywyd gwyllt drwy wylio adar, ond gyda dyfodiad y plant cyfyngwyd yn fawr ar hynny, felly trodd ein diddordeb at bethau hwylusach gyda phlant ifanc - fel glöynnod byw a’u ffynonellau o fwyd, sef blodau gwyllt. Fe wnaethom ddechrau ymwneud â’r Ymddiriedolaethau Natur yn Essex gan ein bod yn credu’n gryf yng ngwerthoedd yr Ymddiriedolaethau Natur, ac rydyn ni wedi bod yn aelodau byth ers hynny. Nid oes gennyf unrhyw hyfforddiant ecolegol ffurfiol, ond rydw i’n gobeithio gallu cynnig profiadau eraill, fel gyrfa ariannol i helpu’r Ymddiriedolaeth wrth iddi symud ymlaen.

Frankie Hobro

Mae fy nghefndir i mewn bioddiogelwch mewndirol a monitro rhywogaethau mewn perygl a chadwraeth, ymchwil ac addysg cysylltiedig â hynny. Fe wnes i weithio’n rhyngwladol am fwy na 10 mlynedd mewn gwarchodfeydd natur ar ynysoedd ac mewn gwersylloedd maes anghysbell yn goruchwylio prosiectau fel ymgynghorydd annibynnol i Fanc y Byd. Nawr mae fy ffocws i ar gadwraeth forol fel perchennog a chyfarwyddwr Sw Môr Môn. Fel ymddiriedolwr, gallaf ddefnyddio fy mhrofiad i gefnogi’r Ymddiriedolaeth, yn enwedig gyda’i gwaith i warchod y moroedd o amgylch Gogledd Cymru, a galluogi eraill i rannu fy angerdd dros dreulio amser yn yr awyr agored, yn enwedig yn cymryd rhan mewn gweithgareddau bywyd gwyllt ymarferol fel modrwyo adar.

Lyndell Williams

Ar sail fy niddordeb oes mewn byd natur, yr amgylchedd a bioleg, cefais yrfa bleserus iawn fel athrawes bioleg uwchradd. Yn ogystal â gofynion arferol y cwricwlwm, roeddwn yn teimlo ei bod yn hanfodol annog y disgyblion a’r myfyrwyr i ymddiddori yn yr amgylchedd a gwerthfawrogi peryglon cynhesu byd-eang a dylanwad dyn ar hynny. Roedd nifer y myfyrwyr oedd yn gadael yr ysgol i ddilyn cyrsiau a gyrfaoedd biolegol yn fesur o fy llwyddiant a nawr fel ymddiriedolwr rwyf yn gallu cynnal y dylanwad hwn, yn enwedig drwy gyfrwng gwaith addysgol yr Ymddiriedolaeth.  

Dr John Good

Treuliais fy ngyrfa gyda’r Athrofa ar gyfer Ecoleg Diriogaethol yng Ngogledd Cymru. Roedd angen amrywiaeth eang o sgiliau ar gyfer hynny a chefais gyfle i ddatblygu llawer o brofiad a gwybodaeth rwy’n eu defnyddio yn awr i gefnogi’r Ymddiriedolaeth Natur. Rwyf yn dod o gefndir ffermio a hefyd mae gen i ddiddordeb mawr mewn materion perthnasol i reoli defnydd tir a chadwraeth (ffermio a choedwigaeth), a dyma pam rwyf yn ymwneud hefyd â’r Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol a’r Grŵp Cynghori Ffermio a Bywyd Gwyllt. Rwyf wedi bod yn ymddiriedolwr gyda chyrff amrywiol, gan gynnwys Coed Cymru, Ymddiriedolaeth y Coetiroedd (Cymru) a Thŷ Coed, ac mae gen i ddiddordeb ar arbenigedd personol mewn ecoleg coetiroedd (gan gynnwys defnyddio coed i adfer safleoedd segur sydd wedi dirywio), ecoleg planhigion alpaidd a diddordeb fel amatur yng nglöynnod byw a gwyfynod Prydain.

James Robertson

Fe wnaeth fy niddordeb i mewn unrhyw beth sy’n ymwneud â bywyd gwyllt ddechrau’n gynnar iawn ond dechreuodd fy ngyrfa fel warden gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac wedyn datblygu gyda’r Cyngor Gwarchodaeth Natur, a Chyngor Cefn Gwlad Cymru y mae chwith mawr ar ei ôl. Mae fy niddordebau gyrfaol a phersonol wedi canolbwyntio ar bolisi cadwraeth natur, arferion rheoli ac ysgrifennu am yr amgylchedd. Yn 2001, fe wnes i helpu i sefydlu cylchgrawn Natur Cymru, a ddaeth i ben eleni, ac rwyf yn ysgrifennu colofn reolaidd i British Wildlife. Gwasanaethais ar Gyngor YNGC rhwng 2007 a 2014 ac roeddwn yn sylfaenydd ac aelod bwrdd gyda Plantlife ac yn olygydd ei gylchlythyr. Rwyf wedi ymwneud â sawl sefydliad cadwraeth natur arall hefyd. Mae gen i fferm organig fechan ac rwyf yn rheoli safle bywyd gwyllt.

Steve Palin

Rydw i wedi bod yn angerddol am fywyd gwyllt a byd natur er pan yn blentyn, gan gefnogi Ymddiriedolaethau Natur amrywiol drwy gydol fy nghyfnod fel oedolyn yn y gwahanol lefydd rydw i wedi byw ynddyn nhw – Glannau Merswy, Sir Gaerhirfryn, Norfolk a Gogledd Cymru erbyn hyn. 

Rydw i’n gobeithio bod fy ngyrfa i ym myd Addysg (gan gynnwys 17 mlynedd fel pennaeth ac, ar hyn o bryd, fel cynghorydd ysgolion) wedi rhoi sgiliau amrywiol a pherthnasol i mi i fod yn Ymddiriedolwr, gan gynnwys ysbrydoli ieuenctid, cynllunio strategol, rheoli pobl a newid, ac ymgysylltu â’r cyhoedd. 

Does dim byd pwysicach does bosib na gwarchod dyfodol ein byd naturiol ni a’i ffurfiau bywyd amrywiol. Rydw i’n credu bod Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n gyfrwng eithriadol bwysig ar gyfer gwneud hynny ac mae’n fraint cael helpu i gefnogi ei gwaith drwy fy rôl.

Sut i fod yn Ymddiriedolwr

Caiff unrhyw aelod o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru fod yn Ymddiriedolwr, os yw’n gymwys i sefyll i’w ethol o dan gyfraith cwmnïau a chyfraith elusennau. Nid oes angen unrhyw gymwysterau penodol, ond mae gofyn am amrywiaeth eang o sgiliau a phrofiad er mwyn i’n Bwrdd ni o Ymddiriedolwyr fod yn effeithiol. 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Ymddiriedolwr, cysylltwch â Frances Cattanach, y Prif Weithredwr, frances.cattanach@northwaleswildlifetrust.org.uk Etholir Ymddiriedolwyr yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol sy’n cael ei gynnal bob mis Tachwedd.