Ein Partneriaid Naturiol

CEFNOGAETH CORFFORAETHOL

Ein Partneriaid Naturiol

Abakhan
Abakhan Fabrics, Hobby & Home yw un o brif gyflenwyr Defnyddiau, Crefftau a Gwlân Gwau y DU, gyda 7 siop ledled y DU a siop ar-lein. Rydym yn cyfrannu elw ffi bag siopa Llywodraeth Cymru i YNGC ac fe wnaethom gerdded 20 milltir i godi mwy na £7,000 ym mis Mehefin 2014!

Ad Astra Caravan Park
Parc teuluol ar gaeau fferm ac yng nghanol gwrychoedd, ddwy filltir yn unig o’r traeth a’r bae ym Menllech. Ein nod ni yw darparu ar gyfer ymwelwyr sy’n chwilio am wyliau tawel a heddychlon mewn amgylchedd naturiol, gyda chroeso cynnes a gwasanaeth o’r safon uchaf.

Airbus
Mae gweithwyr Airbus wedi bod yn gweithio ochr yn ochr ag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ar brosiectau amrywiol i helpu plant i ddeall natur a bywyd gwyllt a sut gallant gyfrannu at ddyfodol gwyrdd, gan ddangos sut gall busnes a chadwraeth weithredu law yn llaw.

Anglesey Sea Zoo
Mae atyniad pob tywydd blaenllaw Ynys Môn yn gartref i fwy na 150 o rywogaethau o bob cwr o’n harfordir. Ymhlith y nodweddion arbennig mae’r Parth Dim Asgwrn, Llongddrylliad Seven Sisters, Pwll Siarcod, Coedwig Môr-wiail a chyfle i weld cadwraeth ar waith yn Neorfa’r Cimychiaid ac ym Meithrinfa’r Ceffylau Môr.

Arloeswyr ac arweinwyr marchnadol yn y maes o rhybed hunan-rwyllo yw Atlas Copco Henrob, proses o ffasnin mecanyddol sy’n addas i gysylltu alwminiwm ac hefyd defnyddiau cymysg eraill na all eu weldio yn ddibynadwy. Rydym yn ymrwymedig i wthio ffiniau technoleg RHR i lefelau newydd.

Bourne Leisure
Bourne Leisure yw rhif un busnesau hamdden y DU, gan weithredu tri o frandiau gwyliau mwyaf llwyddiannus y wlad - Haven Holidays, Warner Leisure Hotels a Butlins. Yng Ngogledd Cymru, rydym yn gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Natur yn ein parciau ni ym Mhrestatyn, Pwllheli a Phorthmadog.

Breedon Aggregates
Breedon Aggregates yw’r cwmni agregau annibynnol mwyaf yn y DU. Rydym yn cydnabod ein hymrwymiadau o ran cyfrifoldeb cymdeithasol corfforedig ac yn ailddosbarthu ein gwariant yn yr economi leol. Rydym hefyd yn annog safonau uchel o ran ymddygiad corfforedig amgylcheddol.

Bryn Elltyd Eco Guest House
Hafan i natur ac ecoleg yng nghalon Eryri.  Gradd 3 seren; carbon-niwtral; 3 pwynt car trydanol; mynediad agored ac hawdd i’r mynyddoedd ac i’r trenau stem.  A bara wedi bobi gartref!

Coleg Cambria
Coleg Cambria, yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, yw un o golegau mwyaf y DU gyda mwy na 7,000 o fyfyrwyr llawn amser ac 20,000 o ddysgwyr rhan amser. Mae ganddo gysylltiadau rhyngwladol sy’n ymestyn dros bedwar cyfandir. Ein Gweledigaeth yw bod yn “goleg rhagoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol".

DTCC
Mae'r Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) yn gwmni gwasanaethau ariannol byd-eang gyda ‘Chanolfan Ragoriaeth’ yn Wrecsam. Mae’r DTCC wedi bod â phresenoldeb yn y rhanbarth ers dros ddegawd ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth yn lleol, gan gynnwys drwy ffurfio partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.

Ecodek
Defnydd cyfansawdd arloesol o bolymer pren yw ecodek® sydd wedi ei greu er mwyn cynnig dewisiad cynaliadwy i bren mewn amrediad eang o amgylcheddau cartrefol ac adeiladol. Mae o yn ddelfrydol i falconïau, terasau to, deciau a chladin. Cynhyrchwyd ecodek® drwy ddefnyddio 95% o ddefnydd ailgylchedig ac mae yn 100% ailgylchadwy.

Eni
Mae Eni yn gwmni ynni integredig mawr sydd wedi ymrwymo i dwf gweithgareddau megis darganfod, cynhyrchu, cludo, trawsnewid a marchnata olew a nwy. Ers dros 60 o flynyddoedd, mae wedi ceisio model busnes sy’n integreiddio egwyddorion cynaliadwyedd yn ei strategaethau busnes, gan gadw at y safonau rhyngwladol uchaf.

First Hydro
Cwmni First Hydro yw un o gynhyrchwyr trydan mwyaf deinamig y DU, yn gyfrifol am reoli a gweithredu’r gwaith storio pwmp yn Ninorwig a Ffestiniog yn Eryri.

Hauck Fun For Kids
Mae eitemau fuddugoliaethus i fabis Hauck Fun For Kids yn gofalu am holl anghenion rhieni ym mhob agwedd bywyd o ddydd i ddydd, yn darparu safon uchel a dibynadwy Hauck ac hefyd am bris rhesymol. Mae ein amrywiaeth o eitemau yn cynnwys coetsis, cadeiriau uchel, crudiau, seti ceir a amryw o eitemau diogelwch cartref.

holidaycottages.co.uk
Mae holidaycottages.co.uk yn cynnig dewis o fwy na 2,000 o eiddo gwyliau ledled y DU. O lecynnau gwledig i fflatiau ar lan y môr, bythynnod clyd i ddau neu blastai i 22, mae rhywbeth addas i bawb ar gael.

Innovation Property Environmental Services
Mae Innovation Property Environmental Services yn gwmni ymgynghori amgylcheddol integredig a chenedlaethol. Mae’n arbenigo mewn cyngor a datrysiadau ymarferol o safon uchel ar gyfer y sectorau Llywodraethol, Yswiriant, Peirianneg Sifil, Landlordiaid Cymdeithasol Preswyl, Gwasanaethau Ariannol a Datblygu.

Gwesty Isallt
Wedi leoli yng nghanol Blaenau Ffestiniog, Eryri, mae Gwesty Isallt, yn fusnes gwely a brecwast gyda thair seren gan CroesoCymru. Yn gyfagos i reilffordd Ffestiniog, mae wedi leoli yn ddelfrydol er mwyn teithio o amgylch Parc Cenedlaethol Eryri a dim ond tro bur o Portmeirion, Betws-y-Coed, Llanberis a’r Wyddfa!

Kehoe Countryside
Mae Kehoe Countryside yn fusnes teuluol yng Ngogledd Cymru gyda blynyddoedd o brofiad ym mhob agwedd ar wasanaethau cefn gwlad safonol ac ymarferol. Rydym yn arbenigo mewn gweithio ar dir sydd o werth i fywyd gwyllt ac i gadwraeth. Rydym yn credu mewn defnyddio deunyddiau naturiol a gweithio mewn ffordd sensitif i’r amgylchedd.

Outdoor Alternative
Mae Outdoor Alternative yn darparu llety i grwpiau yn Rhoscolyn ar Ynys Môn ac mae cynaliadwyedd amgylcheddol a hybu addysg amgylcheddol wrth galon gwaith y cwmni.

Psyched Paddleboarding
Psyched Paddleboarding yw arbenigwyr rhwyf-fyrddio ar eich traed (RAET) yng Ngogledd Cymru sydd yn cynnig profiadau RAET gwir arbennig. Gyda Psyched Paddleboarding fe gewch archwilio arfordiroedd syfrdanol garw Ynys Môn, mwynhau y llonyddwch o arnofio ar lyn tawel yn Eryri, ail chysylltu â natur, cymryd ychydig o amser i ffwrdd o gyflymder bywyd dyddiol. Dyma’r amseroedd rydym yn drysori.

RAW Adventures
Wedi ei leoli yng Ngogledd Eryri, mae RAW Adventures yn ddarparwr sefydlog o weithgareddau mynydda i unigolion, teuluoedd a grwpiau.  Mae’n hoff iawn gennym ddatblygu sgiliau mynydda a hyder, archwilio llefydd newydd a dysgu mwy am yr amgylchedd fynydd-dir.  Mae anturiaethau bach a mawr yn ran o fywyd pob diwrnod.  Ymunwch â ni ar daith ...

Rhinog Park
Yn Rhinog, ein Parc Gwyliau Arian-fuddugol David Bellamy, ’rydym wedi ymddiried i reoli ein cynefin hardd nid yn unig fel hafan hedd a thawelwch i’r nifer fawr o bobl sydd yn ymweld â ein cabannau moethus, ond hefyd yn hafan i’r bywyd gwyllt lleol.

Riello UPS
Mae Riello UPS yn datblygu atebion yn gyson sydd wedi anelu at gynyddu safon egni, lleihau defnydd egni, cynyddu effeithiolrwydd a chymryd rhan yn weithredol mewn hybu cynaladwyedd. Bwriad ein ymrwymiadau cymdeithasol yw helpu’r presennol yn ogystal â llunio dyfodol llachar, yn cynnwys yr angen anochel y gofyn am egni gyda amddiffyn amgylcheddol.

Robal Limited
Cwmni gwneuthuriad dur wedi eu leoli yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru yw Robal. ‘Rydym yn arbenigo mewn gwaith dur adeiladol bychan a gwneuthuriad dur wedi ‘ i harchebu ac ‘rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod ni wedi cefnogi YNGC ar brosiectau diweddar.

Rowan Foods
Mae Rowan Foods yn cyflogi mwy na 800 o weithwyr ar ein safle yn Wrecsam. ‘Rydym yn arbenigo mewn bwydydd sydd wedi eu paratoi i’r mân-werthwyr groser uchaf yn y DU. ‘Rydym o’r farn fod y diwydiant bwyd hefo rhan bwysig i chware mewn cyflawni dyfodol sydd yn fwy cynaliadwy. ‘Rydym yn falch iawn o ein Cynllun Bioamrywiaeth, wedi ei ddatblygu gyda chymorth y YNGC.

Snowdon Mountain Railway
Mae Rheilffordd yr Wyddfa yn mynd â chi ar siwrnai oes fythgofiadwy i gopa Cymru. Mae’r Wyddfa, yn 3,560 troedfedd o uchder, yn frenhines tirlun Parc Cenedlaethol Eryri.

Sykes Holiday Cottages
Sykes Holiday Cottages yw’r prif gwmni annibynnol sydd yn rhentu bythynnod yn y DG, yn cynnig miloedd o eiddo dethol fforddiadwy. Mae ein eiddo hunan-arlwyaeth o’r radd uchaf ac yn addas i gyplau, teuluoedd ac anifeiliaid anwes. Mae’r eiddo perffaith yn eich disgwyl.

Tarmac
Mae Tarmac yn fenter ar y cyd a ffurfiwyd wedi i Lafarge UK a’r busnes Eingl Americanaidd Tarmac uno i greu cwmni deunyddiau a gwasanaethau adeiladu mwyaf blaenllaw y DU. Rydym yn rhoi sylw i bedwar maes busnes: Readymix, Sment a Chalch, Contractio ac Agregau ac Asffalt.

The Polka Dot Fox
Mae “The Polka Dot Fox” yn gwerthu offer partïon plant a gweithgareddau eraill wedi eu creu mewn perthynas ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.  Eu nod yw i addysgu plant am y bywyd gwyllt o’i cwmpas a sut y gallwn ni eu hamddiffyn i’r dyfodol, mewn ffordd atyniadol a hefyd wrth iddynt gael hwyl.

Toyota Motor Manufacturing
Mae Toyota wedi ymrwymo i weithio gyda’n cymunedau lleol er mwyn hyrwyddo a gwella’r amgylchedd rydym yn gweithredu ynddo. Rydym yn falch o gael ein gweld fel cefnogwyr yr Ymddiriedolaeth Natur ac yn cydnabod pwysigrwydd annog a meithrin diddordeb mewn bioamrywiaeth a bywyd gwyllt, sydd o’n cwmpas ym mhob man.

Uni & Jack
Yn www.uniandjack.co.uk ‘rydym yn meddwl y dylai plant llachar yr enfys gael eu gweld a’u clywed, yn chware’n wyllt yn natur. Mae ein amrywiaeth o ddillad neillrywiol, sydd wedi eu hardystio gan GOTS, yn garedig i groen, yn garedig i ffermwyr, yn garedig i weithwyr, yn garedig i blant ac yn garedig i’r blaned.

Wales Cottage Holidays
Rhan o deulu Original Cottages yw Wales Cottage Holidays. Asiantaeth bythynnod cenedlaethol ydym gyda dewis rhagorol o fythynnod gwyliau hunan-arlwyo yng nghefn gwlad ac arfordir Gogledd Cymru a mwy. Mae ein ymwelwyr yn caru Cymru, ei harddwch naturiol a’r bywyd gwyllt hefyd, a mi rydym yn hynod o falch i fedru cefnogi YNGC i helpu gwarchod hyn am flynyddoedd i ddod.

Wildlife Travel
Sefydlwyd Wildlife Travel gyda’r nod o gefnogi cadwraeth natur drwy drefnu gwyliau bywyd gwyllt yn y DU, Ewrop ac yn fyd-eang. Mae eu rhoddion i gyd yn cael eu cyfrannu at yr Ymddiriedolaethau Natur ac maent hefyd yn gweithio’n uniongyrchol gyda sefydliadau cadwraeth natur yn y gwledydd maent yn ymweld â hwy, er mwyn cefnogi gwaith cadwraeth lleol.