Ein Partneriaid Naturiol

CEFNOGAETH CORFFORAETHOL

Ein Partneriaid Naturiol

Abakhan
Abakhan Fabrics, Hobby & Home yw un o brif gyflenwyr Defnyddiau, Crefftau a Gwlân Gwau y DU, gyda 7 siop ledled y DU a siop ar-lein. Rydym yn cyfrannu elw ffi bag siopa Llywodraeth Cymru i YNGC ac fe wnaethom gerdded 20 milltir i godi mwy na £7,000 ym mis Mehefin 2014!

Ad Astra Caravan Park
Parc teuluol ar gaeau fferm ac yng nghanol gwrychoedd, ddwy filltir yn unig o’r traeth a’r bae ym Menllech. Ein nod ni yw darparu ar gyfer ymwelwyr sy’n chwilio am wyliau tawel a heddychlon mewn amgylchedd naturiol, gyda chroeso cynnes a gwasanaeth o’r safon uchaf.

Airbus
Mae gweithwyr Airbus wedi bod yn gweithio ochr yn ochr ag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ar brosiectau amrywiol i helpu plant i ddeall natur a bywyd gwyllt a sut gallant gyfrannu at ddyfodol gwyrdd, gan ddangos sut gall busnes a chadwraeth weithredu law yn llaw.

Anglesey Sea Zoo
Mae atyniad pob tywydd blaenllaw Ynys Môn yn gartref i fwy na 150 o rywogaethau o bob cwr o’n harfordir. Ymhlith y nodweddion arbennig mae’r Parth Dim Asgwrn, Llongddrylliad Seven Sisters, Pwll Siarcod, Coedwig Môr-wiail a chyfle i weld cadwraeth ar waith yn Neorfa’r Cimychiaid ac ym Meithrinfa’r Ceffylau Môr.

Atlas Copco Henrob
Arloeswyr ac arweinwyr marchnadol yn y maes o rhybed hunan-rwyllo yw Atlas Copco Henrob, proses o ffasnin mecanyddol sy’n addas i gysylltu alwminiwm ac hefyd defnyddiau cymysg eraill na all eu weldio yn ddibynadwy. Rydym yn ymrwymedig i wthio ffiniau technoleg RHR i lefelau newydd.

Boltholes and Hideaways
Mae gan Boltholes and Hideaways fythynnod mewn lleoliadau hyfryd yng nghanol byd natur ac yn cynnig yr heddwch a'r llonyddwch rydyn ni i gyd yn dyheu amdano. Rydyn ni'n gobeithio y gallwn wneud ein rhan i helpu drwy gefnogi bywyd gwyllt drwy aelodaeth, gweithredu mewn ffordd gynaliadwy yn lleol, helpu gyda glanhau traethau ac estyn allan at ein gwesteion. 

Breedon Aggregates
Breedon Aggregates yw’r cwmni agregau annibynnol mwyaf yn y DU. Rydym yn cydnabod ein hymrwymiadau o ran cyfrifoldeb cymdeithasol corfforedig ac yn ailddosbarthu ein gwariant yn yr economi leol. Rydym hefyd yn annog safonau uchel o ran ymddygiad corfforedig amgylcheddol.

BroadbandUK
Mae BroadbandUK yn ganllaw annibynnol blaenllaw i fand eang. O brofi cyflymder y rhyngrwyd i helpu defnyddwyr i ddod o hyd i'r darparwr band eang gorau, rydym yn darparu gwybodaeth foesegol sy'n cael ei harwain gan ddefnyddwyr y gallwch ymddiried ynddi. Fel rhan o'n cyfrifoldeb cymdeithasol ac amgylcheddol, rydym wedi ymrwymo i gefnogi cadwraeth bywyd gwyllt a lleihau ein heffaith amgylcheddol a'n hôl troed carbon lle bynnag y bo modd.

Coleg Cambria
Coleg Cambria, yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, yw un o golegau mwyaf y DU gyda mwy na 7,000 o fyfyrwyr llawn amser ac 20,000 o ddysgwyr rhan amser. Mae ganddo gysylltiadau rhyngwladol sy’n ymestyn dros bedwar cyfandir. Ein Gweledigaeth yw bod yn “goleg rhagoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol".

Ecodek
Defnydd cyfansawdd arloesol o bolymer pren yw Ecodek sydd wedi ei greu er mwyn cynnig dewisiad cynaliadwy i bren mewn amrediad eang o amgylcheddau cartrefol ac adeiladol. Mae o yn ddelfrydol i derasau to, deciau, llwybrau troed, pontydd a chladin. Cynhyrchwyd Ecodek drwy ddefnyddio 95% o ddefnydd crai sydd wedi eu hailgylchu ac yn cynaliadwy ac mae yn 100% ailgylchadwy.

Hauck UK Ltd
Mae eitemau fuddugoliaethus i fabis Hauck UK Ltd yn gofalu am holl anghenion rhieni ym mhob agwedd bywyd o ddydd i ddydd, yn darparu safon uchel a dibynadwy Hauck ac hefyd am bris rhesymol. Mae ein amrywiaeth o eitemau yn cynnwys coetsis, cadeiriau uchel, crudiau, seti ceir a amryw o eitemau diogelwch cartref.

holidaycottages.co.uk
Mae holidaycottages.co.uk yn cynnig dewis o fwy na 2,000 o eiddo gwyliau ledled y DU. O lecynnau gwledig i fflatiau ar lan y môr, bythynnod clyd i ddau neu blastai i 22, mae rhywbeth addas i bawb ar gael.

Innovation Property Environmental Services
Mae Innovation Property Environmental Services yn gwmni ymgynghori amgylcheddol integredig a chenedlaethol. Mae’n arbenigo mewn cyngor a datrysiadau ymarferol o safon uchel ar gyfer y sectorau Llywodraethol, Yswiriant, Peirianneg Sifil, Landlordiaid Cymdeithasol Preswyl, Gwasanaethau Ariannol a Datblygu.

Gwesty Isallt
Wedi leoli yng nghanol Blaenau Ffestiniog, Eryri, mae Gwesty Isallt, yn fusnes gwely a brecwast gyda thair seren gan CroesoCymru. Yn gyfagos i reilffordd Ffestiniog, mae wedi leoli yn ddelfrydol er mwyn teithio o amgylch Parc Cenedlaethol Eryri a dim ond tro bur o Portmeirion, Betws-y-Coed, Llanberis a’r Wyddfa!

Kehoe Countryside
Mae Kehoe Countryside yn fusnes teuluol yng Ngogledd Cymru gyda blynyddoedd o brofiad ym mhob agwedd ar wasanaethau cefn gwlad safonol ac ymarferol. Rydym yn arbenigo mewn gweithio ar dir sydd o werth i fywyd gwyllt ac i gadwraeth. Rydym yn credu mewn defnyddio deunyddiau naturiol a gweithio mewn ffordd sensitif i’r amgylchedd.

Original Cottages
Original Cottages yw'r cwmni annibynnol mwyaf yn y DU sydd yn gosod llety gwyliau. Rydym yn dod â dros 5,400 llety ynghyd trwy deulu o asiantaethau lleol. Rydym yn darparu lle i wneud atgofion, golygfeydd i'ch swyno a gwybodaeth wirioneddol leol y byddech chi'n ei disgwyl o'ch siop bentref.  Rydym hefyd yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi'r sefydliadau gwych sy'n amddiffyn ac yn sicrhau dyfodol yr ardaloedd hyn, ac rydym yn hynod falch o gefnogi gwaith Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru – heddiw ac am flynyddoedd lawer i ddod.

Outdoor Alternative
Mae Outdoor Alternative yn darparu llety i grwpiau yn Rhoscolyn ar Ynys Môn ac mae cynaliadwyedd amgylcheddol a hybu addysg amgylcheddol wrth galon gwaith y cwmni.

Psyched Paddleboarding
Psyched Paddleboarding yw arbenigwyr rhwyf-fyrddio ar eich traed (RAET) yng Ngogledd Cymru sydd yn cynnig profiadau RAET gwir arbennig. Gyda Psyched Paddleboarding fe gewch archwilio arfordiroedd syfrdanol garw Ynys Môn, mwynhau y llonyddwch o arnofio ar lyn tawel yn Eryri, ail chysylltu â natur, cymryd ychydig o amser i ffwrdd o gyflymder bywyd dyddiol. Dyma’r amseroedd rydym yn drysori.

RAW Adventures
Wedi ei leoli yng Ngogledd Eryri, mae RAW Adventures yn ddarparwr sefydlog o weithgareddau mynydda i unigolion, teuluoedd a grwpiau.  Mae’n hoff iawn gennym ddatblygu sgiliau mynydda a hyder, archwilio llefydd newydd a dysgu mwy am yr amgylchedd fynydd-dir.  Mae anturiaethau bach a mawr yn ran o fywyd pob diwrnod.  Ymunwch â ni ar daith ...

Rhinog Park
Yn Rhinog, ein Parc Gwyliau Arian-fuddugol David Bellamy, ’rydym wedi ymddiried i reoli ein cynefin hardd nid yn unig fel hafan hedd a thawelwch i’r nifer fawr o bobl sydd yn ymweld â ein cabannau moethus, ond hefyd yn hafan i’r bywyd gwyllt lleol.

Riello UPS
Mae Riello UPS yn datblygu atebion yn gyson sydd wedi anelu at gynyddu safon egni, lleihau defnydd egni, cynyddu effeithiolrwydd a chymryd rhan yn weithredol mewn hybu cynaladwyedd. Bwriad ein ymrwymiadau cymdeithasol yw helpu’r presennol yn ogystal â llunio dyfodol llachar, yn cynnwys yr angen anochel y gofyn am egni gyda amddiffyn amgylcheddol.

Robal Limited
Cwmni gwneuthuriad dur wedi eu leoli yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru yw Robal. ‘Rydym yn arbenigo mewn gwaith dur adeiladol bychan a gwneuthuriad dur wedi ‘ i harchebu ac ‘rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod ni wedi cefnogi YNGC ar brosiectau diweddar.

Rowan Foods
Mae Rowan Foods yn cyflogi mwy na 800 o weithwyr ar ein safle yn Wrecsam. ‘Rydym yn arbenigo mewn bwydydd sydd wedi eu paratoi i’r mân-werthwyr groser uchaf yn y DU. ‘Rydym o’r farn fod y diwydiant bwyd hefo rhan bwysig i chware mewn cyflawni dyfodol sydd yn fwy cynaliadwy. ‘Rydym yn falch iawn o ein Cynllun Bioamrywiaeth, wedi ei ddatblygu gyda chymorth y YNGC.

Snowdon Mountain Railway
Mae Rheilffordd yr Wyddfa yn mynd â chi ar siwrnai oes fythgofiadwy i gopa Cymru. Mae’r Wyddfa, yn 3,560 troedfedd o uchder, yn frenhines tirlun Parc Cenedlaethol Eryri.

Sugar & Loaf
Mae Sugar & Loaf yn darparu bythynnod gwyliau a chyfleoedd am ddihangfa glampio unigryw ledled Cymru. Yn hoff iawn o ddarparu profiadau sy’n dod â gwesteion yn nes at natur, mae eu bythynnod i’w gweld mewn lleoliadau gwledig yn rhai o’r tirweddau gwylltaf a mwyaf rhyfeddol yng Ngogledd Cymru.  

Sykes Holiday Cottages
Sykes Holiday Cottages yw’r prif gwmni annibynnol sydd yn rhentu bythynnod yn y DG, yn cynnig miloedd o eiddo dethol fforddiadwy. Mae ein eiddo hunan-arlwyaeth o’r radd uchaf ac yn addas i gyplau, teuluoedd ac anifeiliaid anwes. Mae’r eiddo perffaith yn eich disgwyl.

Tarmac
Mae Tarmac yn fenter ar y cyd a ffurfiwyd wedi i Lafarge UK a’r busnes Eingl Americanaidd Tarmac uno i greu cwmni deunyddiau a gwasanaethau adeiladu mwyaf blaenllaw y DU. Rydym yn rhoi sylw i bedwar maes busnes: Readymix, Sment a Chalch, Contractio ac Agregau ac Asffalt.

Toyota Motor Manufacturing
Mae Toyota wedi ymrwymo i weithio gyda’n cymunedau lleol er mwyn hyrwyddo a gwella’r amgylchedd rydym yn gweithredu ynddo. Rydym yn falch o gael ein gweld fel cefnogwyr yr Ymddiriedolaeth Natur ac yn cydnabod pwysigrwydd annog a meithrin diddordeb mewn bioamrywiaeth a bywyd gwyllt, sydd o’n cwmpas ym mhob man.

Uni & Jack
Yn www.uniandjack.co.uk ‘rydym yn meddwl y dylai plant llachar yr enfys gael eu gweld a’u clywed, yn chware’n wyllt yn natur. Mae ein amrywiaeth o ddillad neillrywiol, sydd wedi eu hardystio gan GOTS, yn garedig i groen, yn garedig i ffermwyr, yn garedig i weithwyr, yn garedig i blant ac yn garedig i’r blaned.

Wildlife Travel
Sefydlwyd Wildlife Travel gyda’r nod o gefnogi cadwraeth natur drwy drefnu gwyliau bywyd gwyllt yn y DU, Ewrop ac yn fyd-eang. Mae eu rhoddion i gyd yn cael eu cyfrannu at yr Ymddiriedolaethau Natur ac maent hefyd yn gweithio’n uniongyrchol gyda sefydliadau cadwraeth natur yn y gwledydd maent yn ymweld â hwy, er mwyn cefnogi gwaith cadwraeth lleol.