Ymateb Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru i Goronafeirws

Mae iechyd a lles y cyhoedd, gwirfoddolwyr a staff yn hollbwysig i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac felly rydyn ni wedi bod yn cadw llygad manwl ar gyngor y llywodraeth fel ymateb i’r achosion o goronafeirws.

Diweddariad 23 Mehefin

Yn unol ag argymhellion y DU rydyn ni wedi paratoi ymateb manwl i'r risgiau cysylltiedig â Covid-19 i'n staff, ein gwirfoddolwyr a’n hymwelwyr, gan gynnwys contractwyr a gweithwyr dros dro, yn ogystal ag aelodau’r cyhoedd sy’n cael eu heffeithio efallai gan weithrediadau’r Ymddiriedolaeth.

Darllen mwy

 

Diweddariad 22 Ebrill

Mae’r Ymddiriedolaeth yn ymateb i’r coronafeirws mewn sawl ffordd gan gadw at gyngor y llywodraeth bob amser. Yn fwyaf blaenllaw yn ein meddyliau mae iechyd a lles y cyhoedd, ein gwirfoddolwyr ni a’n staff. Ar yr un pryd, rydym yn rhoi sylw manwl i sefydlogrwydd ariannol yr Ymddiriedolaeth, ac felly rydym yn lleihau ein staff a’n baich gwaith dros dro, ac yn manteisio ar gefnogaeth ariannol y llywodraeth ble gallwn ni.                 

Mae ein rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau’r gwirfoddolwyr wedi’u gohirio am y dyfodol rhagweladwy. Byddwn yn sicrhau bod ein rhestr o ddigwyddiadau ar ein gwefan ni’n cael ei diweddaru mor aml â phosib, ac rydym yn gobeithio ailddechrau pan allwn ni. Byddwn yn diweddaru ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn gyson, yn parhau i gyhoeddi Wythnos Wyllt ac yn rhannu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i deuluoedd.

Gwarchodfeydd Natur
Mae ein 36 o warchodfeydd natur ar agor o hyd – ac, os ydych chi’n ddigon ffodus i fod yn byw yn agos at un, gallwch ymweld â hi fel rhan o’ch ymarfer dyddiol. Yn ystod y cyfnod anodd yma, mae’n bwysicach nag erioed cynnal cyswllt â byd natur. Cofiwch y dylech chi gadw at ofynion cadw pellter cymdeithasol bob amser a bod ein cuddfannau adar ni ar gau.      

Fel rheol, mae bywyd gwyllt ein gwarchodfeydd natur ni’n dibynnu llawer iawn ar waith gwerthfawr ein gwirfoddolwyr anhygoel. Ar hyn o bryd, rydyn ni’n gorfod ymdopi hebddyn nhw, gyda thîm llai o dri o staff yn gofalu am ein safleoedd, o dan oruchwyliaeth Chris Wynne. Rydyn ni’n rhoi blaenoriaeth i waith mynediad a diogelwch, delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, archwilio da byw, cadwraeth benodol yn gyfyngedig i amser a gwaith contract, a gwarchod rhywogaethau allweddol (gan gynnwys monitro gweilch y pysgod ger Gors Maen Llwyd).

Yng Nghemlyn, rydyn ni wedi gorfod gohirio penodi’r wardeiniaid am resymau diogelwch. Fodd bynnag, oherwydd yr ymateb gwych a gawsom ni i’n hapêl codi arian yn gynharach eleni, rydyn ni’n gallu ailddosbarthu staff - Dawn Wilde, Ben Stammers a Caroline Bateson. I roi gwybodaeth gyson i bawb am sut mae’r môr-wenoliaid yn gwneud, byddwn yn rhoi blog rheolaidd ar ein gwefan a hefyd diweddariadau ar ein tudalen ni ar Facebook.

Chwilio am eich gwarchodfa natur leol

Wrth i ni ysgrifennu’r diweddariad yma, mae dyfodol rhai o’n prosiectau mawr ni sy’n derbyn arian grant yn ansicr hefyd, gan fod Llywodraeth Cymru wedi rhewi arian grant a chymeradwyo hawliadau am grantiau. Mae hyn yn cynnwys Prosiectau Tirwedd Fyw Stad Ddiwydiannol Wrecsam, Lles Ein Hafon a Choetiroedd ar gyfer Dŵr (a all ddod i ben yn llwyr). Mae prosiectau eraill yn parhau, fel Ein Glannau Gwyllt a Moroedd Byw Cymru, ond maent yn cael eu heffeithio i gyd oherwydd llai o weithgarwch. Rydym yn cadw llygad barcud ar a oes modd parhau â hwy ar eu ffurf bresennol.     

Nid yw ein gwaith ymgysylltu â phobl craidd, sy’n cyflogi ein Swyddogion Cymunedol ac Addysg, yn gallu parhau ar hyn o bryd. Mae’r staff naill ai ar gynllun ffyrlo, yn gwneud y gwaith rydyn ni’n gallu ei wneud, neu maent yn cael eu hailddosbarthu gan barhau i adolygu eu rôl yn rheolaidd.

Mae’r gwaith cefnogi craidd yn y swyddfeydd wedi cael ei leihau i ddau aelod o staff yn gweithio ar ddyddiau gwahanol o Fangor. Nid yw Llys Garth ar agor i’r cyhoedd, ac mae ein swyddfa ni yn Aberduna ar gau. Mae’r holl staff sy’n gallu gweithio o gartref yn gwneud hynny. Mae Bleddyn Williams ar ffyrlo ac mae Bich Jones ar absenoldeb mamolaeth yn awr, gyda Sarka Timarova yng ngofal ei rôl. Felly rydym yn cadw staff craidd ar hyn o bryd i reoli pobl ac arian, cyfathrebu a datblygu prosiectau (i helpu’r Ymddiriedolaeth i ddod allan o’r cyfnod anodd hwn). Mae’r staff i gyd yn parhau i gael eu hadolygu ar gyfer ffyrlo, gan ddibynnu ar sut bydd cyllid yr Ymddiriedolaeth, sy’n cael ei fonitro’n fanwl iawn, yn gwneud.

Aelodaeth
Mae ein haelodau ni’n bwysicach nag erioed i ni nawr. Mewn cyfnod mor gythryblus, mae cefnogaeth barhaus y rhai sy’n hoffi bywyd gwyllt yn allweddol i’n helpu ni drwy’r cyfnod anodd yma. Y llynedd, aelodaeth ein Hymddiriedolaeth ni gynyddodd gyflymaf yn y DU ac mae’n drist, ond yn hanfodol, bod ein cynlluniau ni i ddenu mwy o bobl at yr Ymddiriedolaeth y tymor yma wedi gorfod cael eu gohirio ar hyn o bryd. O’r herwydd, mae ein tîm aelodaeth ni i gyd ar ffyrlo neu wedi cael eu hailddosbarthu.

NWWT Trading ym Mharciau Gwledig y Morglawdd a’r Gogarth 
Mae ein siopau ni’n dibynnu’n llwyr bron ar ymdrech wirfoddol wych. Wrth gwrs, nid oes yr un yn gallu agor ac rydym yn colli incwm o werthiant a chyfraniad unigryw ein gwirfoddolwyr.

Enfys Ecology
Mae’n ymateb yn uniongyrchol i’r contractau sydd ar gael (mae llai ar hyn o bryd) ac os ydym yn teimlo y gallwn weithio’n ddiogel. Ar hyn o bryd rydym yn ystyried rhoi sawl aelod o staff ar ffyrlo ar gylchdro, gan barhau i adolygu hynny’n wythnosol.

Ymddiriedolaethau Natur Cymru
Mae dau aelod o staff ar gynllun ffyrlo, ond mae Rachel Sharp yn parhau yn ei swydd, gan weithio’n galed i sicrhau bod anghenion bywyd gwyllt Cymru a’r Ymddiriedolaethau Natur yn cael ystyriaeth gan gyllidwyr a gwleidyddion.

Yr Ymddiriedolaethau Natur
Mae’r holl Ymddiriedolaethau wedi cael eu heffeithio ar unwaith ac yn sylweddol drwy orfod cau canolfannau ymwelwyr, atal recriwtio aelodau, a lleihau gweithgareddau, yn enwedig eu digwyddiadau. Mae’r holl Ymddiriedolaethau bron yn rhoi staff ar ffyrlo, gyda disgwyl i o leiaf 60% o’r staff fod ar ffyrlo ar draws yr Ymddiriedolaethau erbyn diwedd mis Ebrill, gan gynyddu i 80% ar ôl hynny. Mae’r rhan fwyaf o’r Ymddiriedolaethau wedi cau eu meysydd parcio a’u cyfleusterau wrth y gwarchodfeydd, gyda’u hanner yn codi arwyddion hefyd. Yn ogystal, mae’r Ymddiriedolaethau wedi adrodd yn ôl am broblemau gyda fandaliaeth ar safleoedd ac aelodau’r cyhoedd ddim yn cadw at ganllawiau ar gyfer cadw pellter cymdeithasol.

-------------------------

Diweddariad 17 Mawrth

Yn ystod y dyddiau diwethaf, rydyn ni wedi bod yn gwerthuso’r gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu sy’n cynnwys cyswllt cymdeithasol ac yn gwneud penderfyniadau doeth am y rhain o ystyried y sefyllfa bresennol rydyn ni i gyd ynddi.
 
ddydd Mawrth 17 Mawrth ymlaen, yn anffodus, rhaid i ni roi gwybod i chi bod mwyafrif ein gweithgareddau gwirfoddoli a’n digwyddiadau ar y rhaglen wedi’u gohirio am y dyfodol rhagweladwy.
 
Byddwn yn sicrhau bod ein rhestr o ddigwyddiadau ar ein gwefan yn cael ei diweddaru mor aml â phosib, ac rydyn ni’n gobeithio ailddechrau pan fydd hynny’n bosib. Cadwch lygad yn rheolaidd! Fe fyddwn ni’n dal i ddiweddaru ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, yn parhau i gyhoeddi Wythnos Wyllt ac yn rhannu gweithgareddau hwyliog ac ysgogol i deuluoedd.
 
Cadwch yn agos at natur
Mae ein 36 o warchodfeydd natur ar agor o hyd ac yn darparu llefydd rhagorol i ymlacio a mwynhau awyr iach yn bell oddi wrth unrhyw dorf. Yn ystod y cyfnod anodd yma, mae’n bwysicach nag erioed cynnal cysylltiad â byd natur. Mae bywyd gwyllt yn dal ati wedi’r cwbl.

Darganfyddwch warchodfa natur 

Os nad ydych chi’n gallu mynd i warchodfa natur leol, gall amser yn sylwi ar fyd natur yn eich gardd neu mewn gofod awyr agored arall helpu i leddfu straen hefyd a gwella lles y meddwl. Mae ein Pum Ffordd at Llesiant yn berthnasol iawn, hyd yn oed nawr!
 
Pum Ffordd Lesiant  Ideas for staying connected

Ni fyddai Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn gallu gwneud y gwaith pwysig rydyn ni’n ei wneud er lles pobl a bywyd gwyllt heb ein cefnogwyr ac rydyn ni’n diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth barhaus yn ystod y cyfnod eithriadol yma – ac yn dymuno’n dda i chi i gyd.
 
Cadwch yn ddiogel a byddwch yn wyllt – gan bawb yn YNGC.