Graig Wyllt

Graig Wyllt nature reserve

Graig Wyllt nature reserve © Chris Wynne

Wood anemone

Wood anemone © Bruce Shortland

Tawny owl

Tawny owl © Steve Waterhouse

Ringlet butterfly

Ringlet butterfly - Ross Hoddinott 2020Vision

Safle hyfryd yng nghysgod coetir hynafol, yn gyforiog o liwiau’r gwanwyn a gyda golygfeydd cyfareddol ar draws Dyffryn Clwyd.

Location

Graigfechan
Sir Ddinbych
LL15 2EU

OS Map Reference

SJ 148 544
OS Explorer Map 265
A static map of Graig Wyllt

Know before you go

Pris mynediad

Na

Anifeiliaid pori

Defaid, diwedd yr haf a’r hydref.

Mynediad

Mae llawer o’r safle’n serth a chreigiog ac nid oes wyneb ar y llwybrau o gwbl. Cadwch oddi wrth yr ymylon serth ar y copa! 

Dogs

Ni chaniateir cŵn

When to visit

Amseroedd agor

Ar agor bob amser

Amser gorau i ymweld

Trwy gydol y flwyddyn

Am dan y warchodfa

Clwyd liwgar, greigiog    

Mae Graig Wyllt yn enw addas iawn i ddisgrifio’r hen chwarel galchfaen yma. Mae coetir hynafol yn llawn coed derw ac ynn yn gorchuddio llethrau creigiog yr allgraig yma ac mae llawr y coetir yn llawn blodau’r gwanwyn. Wrth i chi ddringo i fyny drwy’r coed, mae’r canopi’n agor yn raddol ac yn creu olyniaeth o wahanol blanhigion: mae garlleg gwyllt, briallu a blodau’r gwynt yn ildio’u lle i rywogaethau o brysgwydd y glaswelltir fel tegeirian porffor y gwanwyn, briallu Mair sawrus a chlychau’r gog. O fynd ymhellach eto, byddwch yn dringo allan o’r coetir i gyrraedd panorama’r glaswelltir, gyda golygfeydd godidog o Ddyffryn Clwyd yn ymestyn i bob cyfeiriad. Mae’r gymysgedd hyfryd o goetir collddail ac ardaloedd cysgodol o brysgwydd a glaswelltir yn gwneud y warchodfa gyfan yn lle gwych i löynnod byw, gan gynnwys y glöyn llwyd, y brithribin porffor a’r iâr fach fodrwyog. 

Cyfarwyddiadau

Mae’r warchodfa oddeutu 3 milltir i’r de ddwyrain o Ruthun, rhwng Graigfechan a Phentre Coch ar y B5429. Parciwch ym maes parcio tafarn y Three Pigeons: mae’r warchodfa’n agos ar droed ar hyd llwybr troed cyhoeddus 100m i lawr y ffordd o’r dafarn ar y chwith (SJ 148 544). Dilynwch y llwybr troed tua’r gogledd am ryw 500m i fynedfa’r warchodfa.

Contact us

Jordan Hurst
Cyswllt ffôn: 01248 351541

Dynodiad amgylcheddol

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE)