Coed Cilygroeslwyd

Coed Cilygroeslwyd Nature Reserve

Coed Cilygroeslwyd Nature Reserve

Hawfinch

Hawfinch © Andy Morffew

Wood anemone

Wood anemone © Bruce Shortland

Bluebells

Bluebells - Katrina Martin 2020Vision

Coed Cilygroeslwyd

Dyma un o warchodfeydd natur cyntaf Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, a brynwyd yn 1964. Mae’n gartref i rywogaethau prin iawn ac yn gyforiog o fywyd gwyllt.

Location

Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2PB (Siop Pwllglas with large car park)

OS Map Reference

SJ124553
OS Explorer Map 265
A static map of Coed Cilygroeslwyd

Know before you go

Maint
4 hectares

Pris mynediad

Na

Manylion parcio

Mae maes parcio mawr yn Siop Pwllglas, tua 10 munud ar droed o'r warchodfa

Anifeiliaid pori

Na

Llwybrau cerdded

Er bod y safle’n gymharol hwylus ar gyfer cerdded, nid oes posib mynd â chadair olwyn yma oherwydd amodau’r ddaear. Dros gamfa garreg neu drwy giât fferm mae cael mynediad i’r warchodfa ac mae’r llwybrau ar y safle’n anwastad a llithrig pan mae’n wlyb.

Mynediad

Y lle fwya rhwydd i barcio yw yn y maes parcio ger Siop Pwllglas, mae'r warchodfa tua 10 munud ar droed i fyny lôn serth ond tawel, gan cario ymlaen heibio Capel y Rhiw. Fel arall, parciwch yn y gilfan ger yr Afon Clwyd (SJ127553 ), oddi ar y ffordd i Llanfair DC. Mae postyn bys yn nodi mynedfa'r warchodfa ond mae angen bod yn ofalus wrth groesi'r A494

Dogs

Ar dennyn

When to visit

Amseroedd agor

Ar agor bob amser

Amser gorau i ymweld

Gwanwyn ar gyfer corws y wawr, gwybedog brith a chennin Pedr gwyllt

Am dan y warchodfa

Yr hen a’r newydd

Mae’r coetir yma o goed llydanddail cymysg a choed yw yn cynnwys sawl sypreis – ac un o’r rheiny yw nad yw mor hen ag y mae rhywun yn ei feddwl, er gwaetha’r blodau gwyllt sydd yma (blodau’r gwynt, llysiau’r eryr per, clust yr arth a chlychau’r gog) sy’n cael eu cysylltu gan amlaf â choetiroedd hynafol. Gall daeareg sylfaenol y safle esbonio hyn: mae’r coetir wedi’i leoli ar balmant calchfaen eang, gyda’r craciau’n creu micro-hinsawdd perffaith i alluogi’r planhigion hyn i oroesi hyd yn oed pan ddiflannodd y coetir hynafol gwreiddiol, ac er i’r tir gael ei bori. Er mai derw ac ynn yw’r canopi yn bennaf, mae’r ardaloedd o goed yw yn fwy anarferol, a’u hadau yw hoff fwyd y gylfinbraff dros y gaeaf. (Dyma’r unig goetir yw yng Nghlwyd.) Mae’r briwlys calchfaen yn rhywogaeth brin arall ar y safle. Dyma flodyn sirol Sir Ddinbych a dim ond ar ddau safle yng Nghymru mae i’w weld. 

Cyfarwyddiadau

Mae Coed Cilygroeslwyd 2 filltir i’r de o Ruthun ar yr A494. Ewch tua’r de ar hyd y ffordd hon a throi i’r chwith wrth weld arwydd am Lanfair DC. Parciwch yn y gilfan (SJ 127 553) ond peidiwch â blocio giât y cae. Cerddwch yn ôl dros y bont, croeswch yr A494 yn ofalus ac wedyn dilynwch y llwybr troed i fyny i’r warchodfa (SJ 124 552). Mae lle parcio arall, a lluniaeth, ar gael yn Siop Pwllglas: defnyddiwch fap i ddilyn yr hawliau tramwy cyhoeddus i fyny’r lôn (heibio Capel y Rhiw) ac ar draws y caeau i’r warchodfa. 

Contact us

Jordan Hurst
Cyswllt ffôn: 01248 351541

Dynodiad amgylcheddol

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA)