Aberduna

Aberduna Nature Reserve

Aberduna Nature Reserve © Damian Hughes

Small Pearl bordered Fritillary

Small Pearl bordered Fritillary - Chris Lawrence

Coed Crafnant

© Liz Cummings

Willow warbler

Willow warbler © Margaret Holland

Bluebells

Bluebells - Katrina Martin 2020Vision

Aberduna

Aberduna Nature Reserve © NWWT

Mae amrywiaeth hynod y coed, y planhigion, yr adar a’r glöynnod byw yn llenwi’r warchodfa hon gyda lliw drwy gydol y flwyddyn - ac mae cyfle i fwynhau golygfeydd gwych o Fryniau Clwyd!

Location

Gwernymynydd
Maeshafn
Sir Ddinbych
CH7 5LD

OS Map Reference

SJ205617
Map Explorer OS 265
A static map of Aberduna

Know before you go

Maint
20 hectares

Pris mynediad

Na

Manylion parcio

Mae lle parcio ar gael weithiau yn swyddfa’r Ymddiriedolaeth Natur ar y dde ar ôl y tro sydyn cyntaf; os nad oes, parciwch ym mhentref Maeshafn a defnyddiwch y map sydd wedi’i ddarparu i ddod o hyd i un o fynedfeydd y warchodfa.

Anifeiliaid pori

Defaid, drwy gydol y flwyddyn. Merlod, Awst - Rhagfyr. Peidiwch â mynd at y merlod a’r defaid sy’n pori’r safle.

Llwybrau cerdded

Llwybrau cyhoeddus, sy'n gallu bod yn serth.

Mynediad

Mae llwybrau troed yn mynd drwy’r warchodfa ond maent yn gallu bod yn serth ac nid yw’r tir yn addas i bramiau na chadeiriau olwyn.. 

Dogs

Ar dennyn

When to visit

Amseroedd agor

Ar agor bob amser.

Amser gorau i ymweld

Trwy gydol y flwyddyn

Am dan y warchodfa

Blodau a brithion

Mae Aberduna yn warchodfa 20 hectar drawiadol sy’n cynnig golygfeydd godidog ar draws dyffryn Alun draw am Foel Famau a Bryniau Clwyd. Calchfaen yw sylfaen y safle cyfan ac mae’n dylanwadu’n fawr ar y cynefinoedd yn y warchodfa: coetir gyda llennyrch, prysgwydd, rhedyn, glaswelltir calchaidd, ardaloedd o galchfaen noeth a phyllau bychain. Yn ystod y gwanwyn a’r haf, mae’r safle’n llawn blodau gwyllt - clychau’r gog, tegeirianau coch y gwanwyn, tegeirianau pêr, briallu Mair, cor-rosyn cyffredin a lloer-redyn yn yr ardaloedd o laswelltir a llysiauSteffan yr ucheldir, cwlwm cariad, suran y coed, blodau’r gwynt a blodyn-ymenyn peneuraid yn y coetir. Mae fioledau cyffredin yn tyfu yng nghysgod brith y rhedyn a’r coed, gan ddarparu bwyd i lindys glöyn byw y britheg berlog fach.

Pori glaswelltir, teneuo coed    

Mae’r gymuned amrywiol o blanhigion ar y glaswelltir calchfaen sych yn cael ei chynnal yn bennaf gan ferlod a defaid, sy’n pori rhwng misoedd Medi a Mawrth fel rheol. Mae’r rhedyn a’r prysgwydd yn cael eu hatal rhag tyfu’n rhy gryf, sydd o fudd i flodau gwyllt. Mae llennyrch yn cael eu creu a choed yn cael eu teneuo yn y coetir llydanddail cymysg, er mwyn creu cymysgedd o oedran ac uchder yn y coed, ac i annog fflora brodorol y ddaear i ffynnu. Mae boncyffion a changhennau’n cael eu gadael ar lawr y coetir i ddarparu cynefin o bren marw i ffyngau ac infertebrata a safleoedd gaeafgysgu i amffibiaid.

Oeddech chi’n gwybod?

Ffurfiwyd y calchfaen sy’n sylfaen i Aberduna gan weddillion planhigion ac anifeiliaid morol a oedd yn byw 350 o filiynau o flynyddoedd yn ôl pan oedd y tir hwn i’r de o’r cyhydedd o dan foroedd trofannol cynnes.

Cyfarwyddiadau 
Mae Gwarchodfa Natur Aberduna 3 milltir i’r de orllewin o’r Wyddgrug. O’r Wyddgrug, dilynwch yr A494 a throwch i’r chwith am Faeshafn ar ôl mynd drwy Wernymynydd

Contact us

Jordan Hurst
Cyswllt ffôn: 01248 351541

Dynodiad amgylcheddol

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE)

©NWWT

Map a llyfryn gwarchodfa

Llawr-lwytho

Aberduna Nature Reserve © Damian Hughes

NWWT Aberduna Nature Reserve

Gwirfoddoli

Mwy o wybodaeth

© Les Starling

Support us

Join today!

Young woman birdwatching at Rutland Water
From £2.50 a month

Individual membership

Individual membership for one person
Couple birdwatching with dog
From £3.00 a month

Joint membership

Joint membership for two people
Family walking though bluebells
From £3.50 a month

Family membership

Family membership with extras for kids