Abercorris

Abercorris Nature Reserve

Abercorris Nature Reserve

Abercorris Nature Reserve

Abercorris Nature Reserve

Pied flycatcher

Pied flycatcher (Ficedula hypoleuca) male perched, Wales, UK - Mark Hamblin/2020VISION

Darn hyfryd o goetir llydanddail yn creu coridor bywyd gwyllt, gan uno a gwrthgyferbynnu â’r planhigfeydd conwydd mawr yn y dyffryn anghysbell yma.

Location

Corris
Gwynedd
SY20 9DB

OS Map Reference

SH749085
OS Explorer Map OL23
A static map of Abercorris

Know before you go

Maint
1 hectare

Pris mynediad

Na

Manylion parcio

Parciwch unai yn y gilfan (SH 749085) ar y ffordd gefn sy'n rhedeg yn baralel i’r A487

Anifeiliaid pori

Na

Llwybrau cerdded

Ar lwybr cyhoeddus, serth mewn mannau

Mynediad

Mae’r safle’n rhan o ddyffryn serth, heb lwybrau pendant i’w gweld, ar wahân i’r llwybr troed cyhoeddus sy’n croesi’r warchodfa. Byddwch yn ofalus ar lan yr afon gyflym.

Dogs

Ar dennyn

When to visit

Amseroedd agor

Ar agor bob amser

Amser gorau i ymweld

Trwy gydol y flwyddyn

Am dan y warchodfa

Dyffryn afon coediog

Mae coed derw, ynn a chyll yn creu canopi o ddail trwchus yn y dyffryn serth yma, gan ddarparu cysgod ar gyfer llawer o adar yn nythu ac infertebrata. Mae Afon Deri’n rhedeg drwy’r safle, gan greu coridor naturiol a thrac sain yn gefndir i’ch ymweliad. Mae’r aer llaith o amgylch yr afon yn creu amgylchedd i fwsoglau a rhedyn ffynnu, gan ddod â’u lliwiau gwyrdd llachar i lawr cymharol dywyll y goedwig. Mae cynefinoedd y warchodfa’n gwrthgyferbynnu’n hyfryd â’r ardal fawr o goetir conwydd sy’n rhedeg drwy’r dyffryn hwn: mae amrywiaeth ehangach o goed a phresenoldeb yr afon yn cynnig cyfleoedd i ystod fwy amrywiol o rywogaethau ffynnu o’u hamgylch.

Cyfarwyddiadau

Mae Abercorris yn gorwedd y naill ochr a’r llall i’r Afon Deri, ychydig oddi ar yr A487: ryw hanner ffordd rhwng Dolgellau a Machynlleth. Rhwng Corris Uchaf a Chorris Isaf, parciwch yn y gilfan (SH 749085) ar y ffordd gefn sy’n rhedeg yn baralel i’r A487.

Contact us

Rob Booth
Cyswllt ffôn: 01248 351541

Dynodiad amgylcheddol

Local Wildlife Site (LWS)

Cefnogwch ni

Dod yn aelod heddiw

Pied flycatcher (Ficedula hypoleuca) male perched, Wales, UK - Mark Hamblin/2020VISION

Family walking though bluebells_Tom Marshall