Volunteer of the Year awards

Gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn 2021

Big Pool Wood volunteers © NWWT

Hip hip hwrê i’n gwirfoddolwyr ni!

Bob blwyddyn rydym yn talu teyrnged i wirfoddolwyr sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig iawn at ein gwaith. Rydym yn hynod ddiolchgar i'n holl wirfoddolwyr – mae’n drueni nad ydym yn gallu tynnu sylw at bawb a’u henwi’n unigol!

Dyfarnwyd Bathodyn Aur, y gydnabyddiaeth uchaf y gallwn ei rhoi, i ddau wirfoddolwr eithriadol - Ian Dunsire a Julia Aspden

Ian Dunsire

Ian Dunsire

Ian Dunsire

Ymatebodd Ian i’n hysbyseb yn chwilio am Drysorydd newydd ar adeg pan nad oeddem yn hyderus y byddem yn derbyn unrhyw ymateb priodol. Daeth i'r amlwg yn fuan ein bod wedi taro deuddeg, gan fod gan Ian brofiad enfawr mewn bancio a rheoli dros dro sydd wedi cael ei ddefnyddio'n dda iawn yn yr Ymddiriedolaeth. Mae Ian wedi cyflwyno dulliau rheoli prosiect newydd sydd wedi bod yn sylfaenol i asesu a rheoli risgiau yn llwyddiannus yn ein hehangu diweddar ar gyllid trydydd parti. Maent wedi profi’n hynod werthfawr lawer gwaith.

Mae agwedd uniongyrchol Ian tuag at unrhyw faterion, a’i ymgysylltu ymarferol â materion o ddydd i ddydd a strategol, wedi helpu’r Ymddiriedolaeth i symud yn ddiogel i’w sefyllfa ariannol bresennol, a thrwy hynny warantu’r camau nesaf rydym yn bwriadu eu cymryd. Mae nid yn unig wedi camu i'r adwy yn gwbl fodlon i ddarparu arweiniad ariannol i'r Ymddiriedolaeth a'i his-gwmnïau pryd bynnag y gofynnwyd am hynny, ond hefyd mae wedi nodi gwelliannau posibl i'n gweithrediadau ac wedi hwyluso eu mabwysiadu.

Mae ei natur siriol a chymdeithasol yn celu'r asesiadau manwl sy'n sail i'w gyngor; cyngor a dderbynnir yn hyderus gan Ymddiriedolwyr a staff ac sydd wedi bod yn sail i weithgareddau'r Ymddiriedolaeth yn ystod ei gyfnod. Rydym yn wirioneddol ddiolchgar am ei gyfraniad sylweddol iawn at ein gwaith.

Julia Aspden

Mae Julia Aspden wedi gwirfoddoli ers blynyddoedd lawer yn siop Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ar y Gogarth yn Llandudno. Yn ogystal â dwy shifft reolaidd, ysgwyddodd gyfrifoldebau ychwanegol a gyflawnodd yn gydwybodol ac yn effeithlon. Roedd ganddi’r cyfrifoldeb beichus o gadw stoc dda i ni o eitemau fel magnedau a llyfrnodau – efallai bod hynny swnio’n hawdd ond nid oedd gwneud yn siŵr nad oeddem byth heb enw neu arwyddair yn dasg pum munud! Yn ogystal, yn ystod yr ychydig dymhorau diwethaf, roedd Julia bob amser yn hapus i lenwi sesiynau gwag, ar fyr rybudd yn aml. Roedd hyn yn golygu ei bod weithiau'n gwirfoddoli pedair shifft yr wythnos.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, cafodd Julia ei ‘pherswadio’ i ymgymryd â rôl Cyfarwyddwr y Bwrdd Masnachu. Gwnaeth gyfraniad gwerthfawr at oruchwylio Masnachu yn ystod ei hamser ar y Bwrdd.

Yn anffodus, mae Julia wedi penderfynu ymddeol o wirfoddoli ar gyfer y gangen Fasnachu a bydd colled fawr ar ei hôl. Roedd ei chroeso siriol a'i brwdfrydedd dros fywyd gwyllt a'r amgylchedd yn boblogaidd ymhlith ymwelwyr a'i chydwirfoddolwyr.

Mae'r wobr Bathodyn Aur yma’n arwydd o'n gwerthfawrogiad am yr oriau lawer y mae Julia wedi'u rhoi i Siop y Gogarth a’r gangen Fasnachu yn gyffredinol.

Dyfarnwyd ein Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn i ddau deilwng iawn - Gina Mills a Tom Day

Gina Mills

Gina Mills

Gina Mills yw Cadeirydd ein Grŵp Cynghori Morol (MAG) ac mae wedi bod yn Hyrwyddwr Moroedd Byw ers 2019 pan ymddeolodd o Ganolfan Ecoleg a Hydroleg y DU fel Athro mewn gwyddor yr amgylchedd. Fel Cadeirydd y Grŵp Cynghori Morol mae hi wedi bod yn allweddol wrth sefydlu prosesau sydd wedi galluogi i ni fanteisio i’r eithaf ar y cyfoeth o wybodaeth ac arbenigedd yn y Grŵp. Y llynedd, camodd Gina i’r adwy ac mae wedi arwain ar gydlynu ein hymateb i brosiect Parth Arddangos Llanwol Morlais i sicrhau bod ein pryderon yn cael eu codi gyda'r datblygwyr. Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb yr oriau lawer a dreuliodd Gina yn mynd drwy ddogfennau technegol a chasglu safbwyntiau aelodau ein Grŵp.

Pan ddaw allan o'r tu ôl i'r cyfrifiadur, mae Gina wedi bod yn aelod tîm llawn cymhelliant a brwdfrydedd, gan helpu gyda llawer o agweddau amrywiol ar ein gwaith Moroedd Byw, gan gynnwys arolygon glan môr, glanhau traethau, digwyddiadau gwylio'r môr a sesiynau adnabod. Mae hi'n ysbrydoledig ac yn aelod gwerthfawr iawn o’r teulu Moroedd Byw a theulu ehangach yr Ymddiriedolaeth

Tom Day

Tom Day volunteering at Cors y Sarnau Nature Reserve

Tom Day

Dechreuodd Tom wirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn ôl yn 2014. Mae'r wobr hon yn cydnabod yr holl waith caled mae wedi bod yn ei wneud yn Aberduna a'n gwarchodfeydd natur eraill yng Ngogledd Ddwyrain Cymru drwy gydol 2020-21. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys:

  • Rheoli'r coetiroedd o amgylch swyddfa Aberduna. Mae Tom wedi helpu i gael gwared ar goed marw, peryglus ac wedi’u heintio. Mae wedi creu pentyrrau cynefin, gwrychoedd marw a phrosesu'r pren fel bod posib ei ddefnyddio fel coed tân, ac ati.
  • Rhoi bywyd newydd i ardd bywyd gwyllt Aberduna drwy gael gwared ar brysgwydd a choed yn ymledu oedd yn cysgodi'r ddôl o flodau gwyllt. Mae'r arddangosfa wych o degeirianau yn yr ardd bywyd gwyllt eleni yn dyst i'w ymrwymiad a'i ymroddiad.
  • Atgyweirio a chynnal a chadw ein llifiau cadwyn ac offer arall.
  • Adeiladu llwybr newydd i wella hygyrchedd yn yr ardd bywyd gwyllt ac o'i chwmpas.
  • Gwneud addasiadau diogel o ran Covid i'r feithrinfa goed drwy ail-lunio llwybr troed a oedd yn lleihau traffig drwy'r sied botio (er mwyn sicrhau bod posib cadw pellter cymdeithasol).
  • Helpu staff gyda gwaith ar goed mwy yn ein gwarchodfeydd natur eraill, gan gynnwys Big Pool Wood a Chors y Sarnau.

Mae Tom yn unigolyn anrhydeddus, gonest, craff a gweithgar ac yn enillydd haeddiannol iawn ar Wobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn.

Mae Megan Parkinson wedi cael ei chydnabod fel ein Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn

Megan Parkinson

Megan Parkinson

Drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf, mae Megan wedi ymgymryd â llawer o waith i sicrhau bod negeseuon Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru (YNGC) a'n prosiectau yn cael eu cyflwyno i lawer iawn o bobl. Ers yr hydref diwethaf, mae hi wedi cymryd rhan mewn dadleuon a gyflwynwyd ar y cyd ar faterion amserol i YNGC, gan gynnwys ein dadl fwyaf llwyddiannus ar yr apocalyps pryfed. Mae hi hefyd wedi cynrychioli YNGC ar fforwm ieuenctid Our Bright Future ledled y DU. Drwy ei chysylltiad â'r fforwm yma mae wedi llwyddo i hyfforddi pobl ifanc eraill ar anghytgord, wedi bod yn llais ifanc mewn digwyddiad neuadd tref ac wedi siarad ochr yn ochr â Craig Bennett a Tony Juniper mewn digwyddiad rheoli mawndir ar-lein a wyliwyd gan filoedd o bobl.

Fel person ifanc sy’n aelod o fforwm ieuenctid Môn Gwyrdd, mae Megan wedi mynd yr ail filltir i gynrychioli ei chymuned, pobl ifanc eraill ac YNGC ar lwyfannau lleol a chenedlaethol. Mae hi wedi gwneud hynny gyda hyder, huodledd ac aeddfedrwydd y tu hwnt i'w hoedran. Mae hi'n enillydd haeddiannol Gwobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn YNGC ar gyfer 2020-21.

Dyfarnwyd y wobr i Grŵp Gwirfoddol y Flwyddyn i wirfoddolwyr gwych Big Pool Wood

Big Pool Wood volunteers

Big Pool Wood volunteers © NWWT

Mae grŵp Gwirfoddolwyr Big Pool Wood yn cael ei arwain a’i ysbrydoli gan y warden Mark Hughes (sydd wedi adnabod y warchodfa natur ers y 1990au) a Roger Riley (sydd wedi rhoi ei fywyd a’i enaid i’r prosiect yn ystod y 4 blynedd diwethaf). Mae'r grŵp anhygoel yma o wirfoddolwyr wedi trawsnewid Big Pool Wood o fod yn wely cyrs eithaf anghyfarwydd, tywyll ac wedi gordyfu, gyda llwybr na ellid mynd arno, i un llawn gweision y neidr a glöynnod byw yn hedfan drwy lennyrch a thiroedd agored heulog. Mae gwaith y gwirfoddolwyr wedi helpu hefyd gydag ailymddangosiad y clychlys mawr, oedd wedi’i golli bron. 

Mae adeiladu ugeiniau o focsys adar, meinciau picnic a sgriniau, ynghyd â theclynnau bwydo adar, wedi creu awyrgylch o le ‘y mae pobl yn ei hoffi ac yn gofalu amdano’. Mae'r warchodfa natur yn llawn ymwelwyr yn aml. Erbyn hyn mae tair cuddfan adar yma (dwy wedi'u cyfrannu gan Roger), llwybr pren a llwybrau gydag arwyneb hygyrch. Mae'r trawsnewid hwn wedi cyflymu'n fawr eleni gyda mwy nag 86 diwrnod o wirfoddol yn digwydd, gan ddefnyddio deunyddiau wedi’u cyllido gan grantiau cymunedol prosiectau ffermydd gwynt Gwynt y Môr a Burbo. Yn fwyaf diweddar, cwblhawyd platfform archwilio pwll wedi’i gynllunio gan Roger, gyda diolch arbennig i Peter Scarll a Graham Platt am eu cymorth gyda'r prosiect penodol yma.

Sefydlodd Roger grŵp llwyddiannus ar Facebook, gan ychwanegu ffotograffau hardd bob dydd. Mae hyn wedi helpu i recriwtio aelodau newydd i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac mae wedi rhoi’r warchodfa natur yn amlwg ‘ar y map’. Da iawn a diolch enfawr i bob un o wirfoddolwyr Big Pool Wood.