Mariandyrys Nature Reserve

Mariandyrys Nature Reserve © Damian Hughes

Linnet

Linnet © Jon Hawkins - Surrey Hills Photography

Mariandyrys Nature Reserve

Mariandyrys Nature Reserve

Stonechat

Stonechat © Adam Jones

Early Purple Orchid - (c) Guy Edwardes/2020VISION

Early Purple Orchid - (c) Guy Edwardes/2020VISION

Brown argus

Brown argus © Amy Lewis

Cyfle i grwydro drwy flodau gwyllt wrth syllu allan am y môr neu draw am fynyddoedd Eryri.

Lleoliad

Llangoed
Ynys Môn
LL58 8PH - Cod post gyffredinol ar gyfer tai o gwmpas y warchodfa

OS Map Reference

SH603811
OS Explorer Map 263
A static map of Mariandyrys

Gwybod cyn i chi fynd

Maint
11 hectares

Pris mynediad

Na

Manylion parcio

Parciwch ar ochr y ffordd wrth fynedfa'r warchodfa (SH603811). Cadwch fynediad yn glir

Anifeiliaid pori

Gwartheg, drwy gydol y flwyddyn.

Llwybrau cerdded

Er bod posib mwynhau’r rhan fwyaf o warchodfa Mariandyrys heb ormod o risg, byddwch yn ofalus ar lwybrau troed anwastad, dringfeydd serth ac allgreigiau creigiog llithrig.   

Mynediad

Gall gridiau gwartheg a chamfeydd wrth fynedfa'r warchodfa gyfyngu mynediad ond fel arall mae'r warchodfa'n fan agored gyda llwybrau serth mewn mannau

Cŵn

Ar dennyn

Pryd i ymweld

Amseroedd agor

Ar agor bob amser

Amser gorau i ymweld

Yr haf

Am dan y warchodfa

Blodau gwyllt a golygfeydd gwyllt

Mae’r warchodfa wych yma ar allgraig galchfaen sy’n ei chodi’n uwch na’r ardal o’i hamgylch ac yn cynnig golygfeydd trawiadol, pell drwy gydol y flwyddyn. Cafodd rhannau o’r ardal eu chwarelu am y calchfaen hwn yn y gorffennol ac mae nodweddion y graig sylfaen yn dal i ddylanwadu ar y llystyfiant heddiw. Yn y gwanwyn a’r haf, mae’r safle’n dod yn fyw gyda blodau gwyllt sy’n ffynnu yn y pridd llawn calch, ac mae’r twmpathau o ddaear noeth yn rhoi cipolwg ar boblogaethau prysur o forgrug melyn y ddôl islaw. Mae eithin melyn toreithiog yn amgylchynu’r safle ac yn darparu cartref i glochdar y cerrig a’r llinos. Mae’r aer yn llawn bwrlwm wrth i wenyn a glöynnod byw fanteisio i’r eithaf ar y sioe o flodau.

Dexters dros amrywiaeth

Mae’r warchodfa’n cael ei rheoli gyda’r nod o gynnal ei chlytwaith o gynefinoedd o laswelltir a rhostir. Mae gwartheg Dexter yn pori’r safle ac mae’r eithin yn cael ei dorri ar gylchdro i greu strwythur oedran amrywiol. Mae’r ddau gam gweithredu yma’n rheoli ymlediad y prysgwydd, a fyddai’n tagu perlysiau a blodau gwannach y glaswelltir fel arall.

Cyfarwyddiadau

Mae Mariandyrys yn ne ddwyrain Ynys Môn. Dilynwch y B5109 tua’r dwyrain allan o Fiwmares i gyfeiriad Llangoed. Wrth i chi adael pentref Llangoed, trowch i’r chwith i gyfeiriad Glanrafron. Dilynwch y ffordd i fyny’r allt drwy’r pentref: mae’r trac i’r warchodfa ar y chwith wrth i chi fynd rownd cornel i’r dde yn nhop yr allt (SH 603 811). Parciwch yma ar ochr y ffordd a cherdded at fynedfa’r warchodfa.

Cysylltwch â ni

Chris Wynne
Cyswllt ffôn: 01248 351541

Dynodiad amgylcheddol

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA)