Gwaith Powdwr

Gwaith Powdwr Nature Reserve

Gwaith Powdwr Nature Reserve

Gwaith Powdwr_pond

© Damien Hughes

Redstart

Redstart © Mark Hamblin 2020VISION

Brown long-eared bat_Hugh Clark

Brown long-eared bat © Hugh Clark

Chicken of the woods fungi

Chicken of the woods fungi - Steve Waterhouse

Gwaith Powdwr Nature Reserve_industrial building

NWWT Caroline Bateson

nightjar

nightjar_David Tipling2020Vision

Gwaith Powdwr_railway bridge

© Damien Hughes

Gwarchodfa natur ôl-ddiwydiannol ragorol gyda hanes ffrwydrol.

Location

Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6LY

OS Map Reference

SH621389
OS Explorer Map OL18
A static map of Gwaith Powdwr

Know before you go

Maint
24 hectares

Pris mynediad

Na

Manylion parcio

Un ai ar yr stad ddiwydianol ei hun, neu wrth ymyl y pont dros yr afon Dwyryd

Anifeiliaid pori

Defaid drwy gydol y flwyddyn.

Mynediad

Mae traciau ar y rhan fwyaf o’r safle ac maent yn hwylus i gadeiriau gwthio a chadeiriau olwyn, ac mae ymwelwyr anabl yn gallu mynd â’u cerbydau ar y safle hefyd, drwy drefniant ymlaen llaw: ffoniwch y Brif Swyddfa am fwy o fanylion. Fodd bynnag, mae traciau’r ucheldir yn arw a serth ac mae stepiau arnynt. Byddwch yn ofalus wrth ardaloedd o ddŵr agored – maen nhw’n ddyfnach nag y maen nhw’n edrych yn aml. 

Dogs

Ar dennyn

When to visit

Amseroedd agor

Ar agor bob amser

Amser gorau i ymweld

Trwy gydol y flwyddyn

Am dan y warchodfa

Gorffennol ffrwydrol, dyfodol gwyllt

Rhwng 1865 ac 1995, roedd y gornel hon o Orllewin Cymru’n fyd-enwog am ei harbenigedd mewn ffrwydron. Roedd y lleoliad anghysbell a’r cymoedd naturiol â’u hochrau serth yn lleoliad perffaith ar gyfer ffatri arbenigol a oedd, yn ei hanterth, yn cyflogi mwy na 500 o bobl. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, cynhyrchwyd mwy nag 17 miliwn o grenadau ar y safle yma! Daeth yr Ymddiriedolaeth Natur yn berchen ar y safle pan gafodd ei ddatgomisiynu – ers hynny, natur sydd wedi ffrwydro yma …

Heddiw, wrth grwydro drwy’r gymysgedd hyfryd o gynefinoedd a syllu ar y golygfeydd godidog, mae’n anodd dychmygu hanes diwydiannol y safle. Mae’r coetir yn gartref i nythod y tingoch, y gwybedog brith a chorhedydd y waun ac ar ddiwrnod o haf, mae’r llennyrch glaswellt yn llefydd gwych i weld glöynnod byw a blodau gwyllt. Mae’r rhostir ar y tir uwch yn fan cuddio i’r troellwr cyfrinachol ac i ymlusgiaid yn torheulo: mae pedwar allan o’r chwe rhywogaeth o ymlusgiaid yn y DU i’w gweld yma. Mae gorffennol diwydiannol y safle wedi darparu cynefinoedd perffaith ar gyfer ei drigolion mwyaf arwyddocaol, ystlumod pedol lleiaf, sy’n gwneud eu cartref yn yr hen adeiladau a thwnelau.

Oeddech chi’n gwybod?

Yr Ystlum Pedol Lleiaf yw un o rywogaethau lleiaf y DU – wrth glwydo, mae’n lapio ei adenydd am ei gorff ac mae tua’r un maint ag eirinen! Mae’n ffyslyd iawn hefyd, gan ffafrio clwydo mewn adeiladau o frics neu gerrig gyda thoeau llechi. 

Cyfarwyddiadau

Dilynwch y ffordd allan o Benrhyndeudraeth am Bont Briwet (y bont dros Afon Dwyryd am Harlech). Dilynwch y ffordd gyntaf i Stad Ddiwydiannol Cooke, gan ei dilyn am tua 80m at giatiau’r warchodfa. Mae posib parcio yma (SH 616 388) neu ymhellach i lawr y ffordd tuag at Bont Briwet (SH 618 384)

Contact us

Rob Booth
Cyswllt ffôn: 01248 351541

Dynodiad amgylcheddol

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA)
Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA)

©NWWT

Map a llyfryn gwarchodfa

Llawr-lwytho

Redstart © Mark Hamblin 2020VISION

Gwaith Powdwr Nature Reserve

Volunteer putting up a nest box - Katy Haines

Support us

Join today!

Young woman birdwatching at Rutland Water
From £2.50 a month

Individual membership

Individual membership for one person
Couple birdwatching with dog
From £3.00 a month

Joint membership

Joint membership for two people
Family walking though bluebells
From £3.50 a month

Family membership

Family membership with extras for kids