Beth rydyn ni’n ei wneud

Beth rydyn ni’n ei wneud

Cors Coch Nature Reserve volunteers

Rydyn ni’n gwarchod bywyd gwyllt

Gyda’n haelodau a’n gwirfoddolwyr, rydyn ni’n gweithio i warchod bywyd gwyllt ledled gogledd Cymru, yn ein 35 o warchodfeydd natur a thrwy ein gwaith gydag eraill.
 

Mwy amdanom ni

Kingfisher at SpinniesAberogwen Nature Reserve

Kingfisher at Spinnies Aberogwen Nature Reserve - Gary Eisenhauer

Rydyn ni’n rheoli tirweddau naturiol

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n rheoli mwy na 750 o hectarau o dir er budd bywyd gwyllt ledled Gogledd Cymru, gan gynnwys rhai o warchodfeydd natur gorau’r rhanbarth a thir o eiddo unigolion a sefydliadau eraill.

Mwy o wybodaeth

OPAL pollination

OPAL pollination

Rydyn ni’n addysgu pobl am natur

Rydyn ni’n addysgu pobl o bob oedran i ofalu am fywyd gwyllt drwy ein gwaith gydag ysgolion a grwpiau cymunedol, sesiynau hyfforddi a’n digwyddiadau bywyd gwyllt cyffrous.

Mwy o wybodaeth

Wrexham Industrial Estate Living Landscape panorama

Wrexham Industrial Estate Living Landscape panorama - Sky Cat

Rydyn ni’n gwerthfawrogi cysylltedd cynefinoedd naturiol, bywyd gwyllt a phobl

Drwy ein prosiectau Tirweddau Byw ein nod ni yw dangos bod adfer ar raddfa fawr ar goridorau bywyd gwyllt yn llesol i iechyd a lles pobl a’r economi leol.  

Mwy o wybodaeth

Jelly fish

Jelly fish

Mae bywyd gwyllt y môr yn arbennig i ni

Rydyn ni’n codi ymwybyddiaeth o, ac yn ymgyrchu dros, warchod dyfroedd arfordirol Gogledd Cymru, sydd â byd tanddwr rhyfeddol a gwerthfawr.

Mwy o wybodaeth

Rydyn ni’n ymgyrchu dros fywyd gwyllt

Rydyn ni’n codi ymwybyddiaeth o faterion sy’n effeithio ar fywyd gwyllt.

Gweld yr ymgyrchoedd

Rydyn ni’n cynghori eraill

Rydyn ni’n darparu gwasanaethau cynllunio a gwasanaethau proffesiynol eraill i awdurdodau lleol, busnesau ac unigolion.

Gweld ein gwasanaethau

Ein cefnogi ni

Ni fyddai posib i ni warchod a chadw bywyd gwyllt Gogledd Cymru heb eich help chi. Cefnogwch ni drwy ddod yn aelod, gwirfoddoli gyda ni neu drwy ddulliau eraill ...

Mwy o wybodaeth