Moroedd Byw

Cadwraeth bywyd gwyllt

Moroedd Byw

Grey seal - Alexander Mustard 2020Vision

Yn 15,000km2 mae môr tiriogaethol Cymru bron yn dyblu maint Cymru!

Yn gorwedd lle mae dyfroedd cynnes o’r de’n cyfarfod cerrynt â chyfoeth o faethynnau o’r gogledd, mae’r môr o amgylch Gogledd Cymru’n arbennig mewn sawl ffordd ac yn gartref i gasgliad helaeth o fywyd gwyllt rhyfedd a rhyfeddol.

Dod yn wirfoddolwr Moroedd Byw

Gyda rhai cannoedd o gilometrau o arfordir yn ymestyn o Aber yr Afon Dyfrdwy i Aberdyfi, rydyn ni’n ffodus yma yng Ngogledd Cymru o gael profi amrywiaeth fawr o gynefinoedd arfordirol a morol, o gorsydd halen i raeadrau llanwol, ac o wastadeddau llaid i riffiau creigiog. Er hynny, mae moroedd Cymru mewn perygl! Mae adroddiadau diweddar yn dangos bod rhwng traean a hanner rhywogaethau’r môr yn dirywio, mae cynnydd cyson mewn sbwriel sy’n cyrraedd ein moroedd ni, mae bygythiadau o ddatblygu seilwaith anghynaliadwy a nawr rydyn ni’n gweld effeithiau cynyddol newid hinsawdd yn fyd-eang.

Fel hyrwyddwyr ar fyd natur ar gyfer bywyd gwyllt yr arfordir a’r môr, rydyn ni’n gweithio tuag at ein gweledigaeth o Foroedd Byw. Gweledigaeth ar gyfer y dyfodol lle mae bywyd gwyllt y môr yn ffynnu, yn y dyfnderoedd dwfn ac yn y dyfroedd arfordirol bas.

Beth yw Moroedd Byw?

  • Mae bywyd gwyllt a chynefinoedd yn adfer o ddirywiad y gorffennol wrth i’n defnydd ni o adnoddau’r moroedd ddod yn fwy cynaliadwy yn amgylcheddol.
  • Mae’r amgylchedd naturiol yn addasu’n dda i newid hinsawdd ac mae prosesau’r môr yn helpu i arafu newid hinsawdd.
  • Mae pobl yn cael eu hysbrydoli gan fywyd gwyllt y môr ac yn hoff o’r môr oherwydd y ffyrdd amrywiol mae’n cefnogi ansawdd ein bywyd ni.
Thongweed snakelocks

Thongweed snakelocks - Paul Naylor

ADRODDIAD

Y ffordd yn ôl at Foroedd Byw

Darllenwch ein cynigion ni ar gyfer Strategaeth Forol y DU i arwain datblygiadau yn y môr, cyfyngiadau amgylcheddol ar gyfer pysgota ac ardaloedd dan warchodaeth i fywyd gwyllt

Lawrlwytho

Cyfle i ddarganfod y bywyd gwyllt yn ein moroedd ni

©LivingseasWales