Adfer y gwenoliaid duon

wildlife conservation

Adfer y gwenoliaid duon

Swift - Stefan Johansson

Angen hyrwyddwyr gwenoliaid duon

Mae gwenoliaid duon yn ymwelwyr haf carismataidd ac eiconig â’n trefi a’n pentrefi. Maen nhw wedi dirywio’n ddifrifol (69% ers canol y 90au) ac yn angen help ar frys. Rydyn ni’n ceisio gwneud hyn drwy ddarparu blychau nythu pan fo hynny’n bosib, a chynnwys pobl i weithredu dros wenoliaid duon yn eu cymunedau eu hunain.

Gwirfoddoli

Pam ydyn ni eisiau gwarchod gwenoliaid duon?

Mae’r straeon anhygoel am wenoliaid duon yn byw yn yr awyr ac yn teithio’r byd yn creu rhyfeddod ac mae eu presenoldeb yn yr haf yn dod â gofod trefol yn fyw, gan gysylltu pobl â’r awyr. Rydyn ni’n credu y byddai gwenoliaid duon yn diflannu o’n strydoedd ni’n golled fawr ac y gall cael pobl i ymwneud â’u gwarchod yn lleol arwain at wir fanteision – i unigolion a chymunedau – yn ogystal ag i wenoliaid duon!

Sefyll dros wenoliaid duon

Gan fod gwenoliaid duon yn dibynnu arnom ni ar gyfer eu safleoedd nythu, maen nhw’n rhywogaeth y gallwn ni wir ei helpu yn ein pentrefi a’n trefi. Gall gwybodaeth leol a gweithredu yn lleol wneud gwahaniaeth.

Beth rydyn ni’n ei wneud?

Diolch i bobl sy’n fodlon, ers 2014 rydyn ni wedi helpu gosod mwy na 300 o flychau nythu i wenoliaid duon yn eu lle – ar dai, ysgolion, canolfannau cymunedol, meddygfeydd, capeli, caffis, theatrau ac adeiladau prifysgol. Rydyn ni hefyd yn gwarchod safleoedd dan fygythiad, yn recriwtio gwirfoddolwyr i arolygu ac yn lledaenu’r neges ledled Gogledd Cymru am ddirywiad y gwenoliaid duon a sut gellir rhoi sylw i hynny.

Sut gallwch chi helpu

Gweithredu dros wenoliaid duon yn eich cymuned a helpu’r adar rhyfeddol yma i ffynnu ochr yn ochr â chi.

Anfon eich cofnodion am wenoliaid duon

Rydyn ni wedi creu tudalen arbennig ar y we i gofnodi gwenoliaid duon ar Cofnod – cofiwch ei defnyddio i ddweud wrthyn ni ble rydych chi wedi’u gweld nhw.  

Arolygu eich gwenoliaid duon lleol

Rydyn ni eisiau gwybod sut mae gwenoliaid duon yn gwneud yn eich pentref neu eich tref chi, a gallwn eich hyfforddi chi i helpu. Rhyw awr yn arsylwi gwenoliaid duon ar nosweithiau braf o wanwyn a haf – be gewch chi well? Os hoffech chi gael help i sefydlu eich arolwg eich hun, neu os ydych chi eisiau ymuno â gweithdy hyfforddi, cysylltwch â Ben Stammers (Swyddog Pobl a Bywyd Gwyllt) - ben.stammers@northwaleswildlifetrust.org.uk 

Gwneud cartref i wenoliaid duon

Ystyriwch osod blychau gwenoliaid duon yn eu lle, neu greu gofod iddynt nythu yn eich cartref, ysgol neu weithle – ble bynnag mae sgaffaldiau, mae cyfle! Defnyddiwch recordiad o gri’r wennol ddu i ddenu parau. Gall Swift Conservation gynnig cyngor.

Mwy o wybodaeth yma

Cynnwys blychau nythu

Yr ateb tymor hir gorau i argyfwng tai’r gwenoliaid duon yw cynnwys blychau nythu mewnol neu ‘frics gwenoliaid duon’ mewn datblygiadau newydd. Maen nhw’n gynaliadwy, yn hawdd i’w cynnwys wrth adeiladu ac mae’r gwenoliaid yn gwneud defnydd mawr ohonynt. Helpwch ni i’w hybu nhw ymhlith cynllunwyr, datblygwyr ac adeiladwyr yn eich ardal leol.

Noddi blwch gwenoliaid duon

Nid yw pob adeilad yn addas i flychau gwenoliaid duon, ond fe allwch chi helpu i gefnogi ein gwaith ni drwy noddi blwch gwenoliaid duon yn rhywle arall yng Ngogledd Cymru. Am hynny byddwch yn derbyn pecyn sy’n cynnwys taflen ffeithiau, cerdyn rhodd, bathodyn gwennol ddu a dewis o dorrwr bisgedi siâp gwennol ddu neu DVD Devil Birds, ffilm enwog Derek Bromhall am wenoliaid duon.

Noddi blwch gwenoliaid duon

Shaune Kelly (BT Open Reach) putting boxes on Ysgol Dyffryn Ogwen