Gwasanaethau ysgrifennu ewyllys - am ddim

CYNNWYS RHODD YN EICH EWYLLYS

Gwasanaethau ysgrifennu ewyllys - am ddim

SpinniesAberogwen Nature Reserve_Brian McGarry

Mae rhoddion mewn Ewyllysiau’n allweddol i’n helpu ni i gynllunio ar gyfer y dyfodol – gan wneud yn siŵr ei fod yn llawn bywyd gwyllt a bod pobl yng Ngogledd Cymru’n deall pam mae hyn mor bwysig. Mae’n braf gwybod y byddai tua 35% o bobl yn y DU yn ystyried gadael rhodd i elusen. Fodd bynnag, er gwaetha’r bwriadau da hyn, mae ymchwil yn awgrymu mai dim ond tua 6% o bobl sydd wedi gadael rhodd i achosion da.           

Rydyn ni’n gwybod y gwahaniaeth y gallai cau’r bwlch hwnnw rhwng 6% a 35% ei wneud i fywyd gwyllt yn lleol. Mae ewyllysiau eisoes yn gwneud pethau gwych – yn ystod y blynyddoedd diwethaf, maen nhw wedi ein helpu ni i reoli gwarchodfeydd natur, gwarchod rhywogaethau unigol, achub safleoedd bywyd gwyllt a helpu plant ysgol i wneud gerddi bywyd gwyllt hardd – ond mae’n amlwg bod llawer mwy y gellid ei wneud.

Sut gallwch chi helpu

I geisio helpu pobl i gamu o un ochr y bwlch i’r ochr arall, rydyn ni wedi llunio sawl partneriaeth sy’n galluogi i’n cefnogwyr ni ysgrifennu eu Hewyllys am ddim – heb unrhyw rwymedigaethau o gwbl. Ym mhob achos, rydyn ni’n talu cyfradd ddewisol am ysgrifennu nifer cyfyngedig o Ewyllysiau syml – os yw materion yn gymhlethach, bydd rhaid i chi dalu ffioedd ychwanegol. Gallwch ymweld â chyfreithiwr, cael rhywun i ddod i’ch gweld chi gartref, neu fynd ar-lein – gweler isod am fanylion.  

Cyfarfod cyfreithiwr

The National Free Wills Network

Bydd gennych chi ddewis o gyfreithwyr lleol i ymweld â nhw - ffoniwch Graeme ar 01248 351541 am becyn gwybodaeth.

Gofynnwch am wybodaeth ar e-bost
Cyfarfod cyfreithiwr

Gamlins Solicitors LLP

Gwasanaethau ysgrifennu ewyllys sylfaenol am ddim yn eu swyddfeydd ar draws Gogledd Cymru. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw crybwyll y cynnig wrth wneud apwyntiad.  

Manylion cyswllt
Cynllunio o gartref

The Goodwill Partnership

Bydd cwnselydd cymwys yn gallu derbyn cyfarwyddyd gennych chi ar amser sy’n gyfleus i chi. Mae pob Ewyllys yn cael ei hadolygu gan gyfreithiwr.

Gwnewch apwyntiad
Mynd ar-lein

makeawillonline.co.uk

Drafftiwch Ewyllys mewn cyn lleied â 30 munud a chael ei gwirio gan gyfreithiwr o fewn ychydig ddyddiau.  

Gwnewch ewyllys ar-lein

Sylwer mai dim ond Ewyllysiau syml sy’n cael eu cynnig gan unrhyw rai o’r gwasanaethau hyn. Os oes gennych chi stad gymhleth, byddem bob amser yn argymell ymweld â chyfreithiwr wyneb yn wyneb. Gallech ddefnyddio’r Rhwydwaith Ewyllysiau Am Ddim Cenedlaethol neu Gamlins Solicitors LLP fel y nodir uchod a thalu am unrhyw wasanaethau ychwanegol, neu ddod o hyd i gyfreithiwr drwy gyfrwng The Law Society.