Cefnogaeth gorfforaethol

EIN CEFNOGI NI

Mae Partneriaid Naturiol yn fusnes pwysig

Mwy o wybodaeth ...

Bydd ein cynllun Partneriaid Naturiol yn helpu eich busnes i gyflawni ei amcanion ac yn dangos eich ymrwymiad chi i’n hamgylchedd ni i gyd.

Gall dod yn Bartner Naturiol eich helpu chi i gyflawni gofynion eich Polisi Cyfrifoldeb Corfforaethol, gwella proffil eich cwmni, gwella delwedd eich brand, cyrraedd marchnadoedd newydd ac ysbrydoli eich staff.

Sut i gymryd rhan

Rydw i wrth fy modd yn cael cefnogi cynllun Partneriaid Naturiol Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, gan wneud yn siŵr y bydd bywyd gwyllt yn dal i fodoli ar gyfer y cenedlaethau sydd eto i ddod. Plis helpwch nhw gyda’u gwaith.
Iolo Williams
Naturiaethwr a darlledwr
CEFNOGWYR CORFFORAETHOL

Ein Partneriaid Naturiol

Gweld pwy sy’n gwneud gwahaniaeth ...

Geiriau gan rai o’n Partneriaid Naturiol ...

Airbus yn y DU

"Rydyn ni’n credu mewn meddwl yn fyd-eang a gweithredu yn lleol. Mae ein gweithwyr wedi gweithio ochr yn ochr ag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ar brosiectau sy’n helpu plant i ddeall sut gallant gyfrannu at ddyfodol gwyrdd. Mae pawb ar eu hennill, gan ddangos busnes a chadwraeth yn gweithio law yn llaw, gyda manteision i ni i gyd."

Phil McGraa, Rheolwr Ymgysylltu Cymunedol

Sw Môr Môn

"Drwy weithio gydag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru fel Partner Naturiol, rydyn ni wedi gallu cyrraedd cynulleidfa ehangach, hybu ein hethos a’n brand a helpu i arddangos gwaith cadwraeth rhagorol ar lawr gwlad. Fel Llysgenhadon Moroedd Byw, rydyn ni wedi gallu gweithio gyda chymunedau a grwpiau lleol sy’n hanfodol i gynaliadwyedd ein busnes. Rydyn ni’n gobeithio datblygu’r berthynas hon er lles y ddwy ochr ac er budd byd natur am flynyddoedd i ddod. Byddem yn annog pob busnes i ystyried dod yn Bartner Naturiol."

Dr Dylan Evans, Cyfarwyddwr a Chydlynydd Ymchwil 

Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd

"Mae Toyota wedi ymrwymo i weithio gyda'n cymunedau lleol i wella a hyrwyddo'r amgylchedd rydym yn gweithredu ynddo. Drwy weithio gydag YNGC fel Partner Naturiol, rydym wedi elwa'n fawr o'u harbenigedd a'u profiad ac, yn eu tro, felly hefyd ein haelodau, eu teuluoedd a'u cymunedau. Rydym yn falch o gael ein gweld fel cefnogwyr yr Ymddiriedolaeth ac yn cydnabod pwysigrwydd annog a meithrin diddordeb mewn bioamrywiaeth a bywyd gwyllt, sydd o'n cwmpas ni ym mhob man." 

Martin Fry, Arbenigwr, Gwaith Injan Glannau Dyfrdwy