Prosiect Afancod Cymru

Wednesday 1st February 2017

Ar ôl absenoldeb o fwy na 500 mlynedd, mae’n ymddangos bod ailgyflwyno afancod i’r gwyllt yng Nghymru’n mynd i fod yn realiti yr haf yma.

Ers 2005, mae Prosiect Afancod Cymru, dan arweiniad Ymddiriedolaethau Natur Cymru ac yn cael ei reoli o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, wedi bod yn ymchwilio i ymarferoldeb ailgyflwyno afancod i Gymru oherwydd eu manteision niferus i fywyd gwyllt, yr amgylchedd a’r economi.

Roedd yr afanc Ewrasiaidd, Castor fiber, i’w weld ledled Cymru ar un adeg, ond cafodd ei hela nes diflannu’n llwyr yn y canol oesoedd, am ei ffwr, ei gig a’i organau arogli. Mae’r Ymddiriedolaethau Natur yn awyddus i weld y rhywogaeth yma’n dychwelyd i’r gwyllt – mae afancod yn rheolwyr rhagorol ar gynefinoedd dŵr gwlyb ac yn sicrhau manteision i amrywiaeth eang o rywogaethau eraill; a hefyd mae’r cynefin maen nhw’n ei greu’n helpu i lanhau dŵr afon a lleihau’r risg o lifogydd i lawr yr afon.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyda chyllid gan Loteri Cod Post y Bobl, rydyn ni wedi gallu cyflogi swyddog prosiect llawn amser, Alicia Leow-Dyke, yn gweithio o Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed, i ddatblygu’r prosiect. Gan weithio gyda sefydliad partner, mae cais am drwydded wedi cael ei gyflwyno i Gyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer rhyddhau afancod i ddalgylch bychan yn Ne Cymru yn ystod haf 2017. Hefyd rydyn ni’n ymchwilio i ryddhau afancod i safleoedd yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys gwarchodfeydd natur Coed Pwll Mawr a Spinnies/Aberogwen, ble byddent wedi’u cau i mewn ac yn cael eu defnyddio fel adnodd rheoli i helpu gydag adfer a chynnal y cynefin.  

 

Er hynny – mae angen cyllid ar gyfer hyn i gyd! Os ydych chi eisiau gweld afancod yn dychwelyd i Gymru, ystyriwch gefnogi gwaith Prosiect Afancod Cymru drwy gyfrwng y dudalen gyfrannu yma: https://www.justgiving.com/campaigns/charity/radnorshire-wildlifetrust/welshbeaverproject.

 

Eisiau gwybod mwy? Yna cysylltwch â:
Adrian Lloyd Jones
Swyddog Cadwraeth (Y Dwyrain)/Rheolwr Prosiect Afancod Cymru  

www.welshbeaverproject.org
beaver.afanc@wildlifetrustswales.org