Bod yn Wyllt yr Haf yma

Sunday 2nd July 2017

Fis Mehefin eleni fe wnaeth 700 o bobl o bob cwr o Ogledd Cymru, a nifer anhygoel o 49,322 o bobl ledled y DU, gymryd rhan yn her 30 Diwrnod Gwyllt yr Ymddiriedolaethau Natur. Mae syniadau ar gael yma am sut i ddal ati i fod yn wyllt drwy fis Gorffennaf a thu hwnt!

Os gwnaethoch chi gymryd rhan yn 30 Diwrnod Gwyllt, gobeithio eich bod wedi cael amser gwych ac ... os na wnaethoch chi ... ’flwyddyn nesa’ ddaw! Ond rydyn ni wedi bod yn meddwl nawr – beth nesaf? Mae llawer o bobl wedi gofyn i ni oes posib iddyn nhw ddal ati i fod yn wyllt ar ôl i fis Mehefin ddod i ben. Wel yr ateb yn syml ydi: Oes!! Mae’r ymgyrch yma wedi ymwneud â dangos pa mor hawdd ydi hi i gynnwys ychydig o fyd natur yn ein bywydau bob dydd, felly #GwylltOHyd ydi’n cyngor ni i chi!

Peidiwch â bod yn ddiarth – mae gennym ni ddigwyddiadau drwy gydol yr haf, a thrwy’r flwyddyn, i ddal ati i’ch ysbrydoli chi; gweithgareddau i bob oedran; a llawer o ffyrdd i chi gefnogi bywyd gwyllt Gogledd Cymru drwy wirfoddoli ac aelodaeth.                

Rydyn ni bob amser yn hapus i’ch croesawu chi i un o’n 30+ o warchodfeydd, felly os ydych chi eisiau hwb bach gwyrdd ar ôl 30 Diwrnod Gwyllt, dewch draw i’n gweld ni! Edrychwch ar ein map i weld ble mae’r warchodfa agosaf atoch chi – mae un neu fwy yn siŵr o fod yn eich ardal chi.

Beth am roi cynnig ar ein Cwis Gwyllt a gweld pa mor wyllt ydych chi mewn gwirionedd ... Fe gewch chi sgôr wyllt ar y diwedd!  

Felly, gan bawb yn Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, DIOLCH O GALON i chi am gymryd rhan! Gobeithio ein bod ni wedi dangos i chi pa mor hawdd ydi bod yn WYLLT yn eich bywyd bob dydd a gobeithio y byddwch chi’n dal ati i fod yn WYLLT bob dydd!

Rydyn ni wedi rhoi calon ac enaid i sicrhau bod yr ymgyrch yma mor anhygoel â phosib ac ni fyddai’r holl waith caled yma wedi bod yn bosib heb yr hyrwyddwyr bywyd gwyllt rydyn ni’n eu galw’n aelodau. Mae’r bobl wych yma’n ein helpu ni i warchod, diogelu a brwydro dros fywyd gwyllt a llefydd gwyllt yma yng Ngogledd Cymru. Os mai #GwylltOHyd ydi’r ffordd ymlaen i chi ar ôl 30 Diwrnod Gwyllt, y ffordd orau ydi gydag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. Felly edrychwch ar ein pecynnau aelodaeth heddiw neu annog ffrind i fod yn wyllt o hyd gyda chi!