Ein Penwythnos Gwyllt!

Friday 31st March 2017

Daeth cyfranogwyr Ein Harfordir Gwyllt o bob cwr o Ogledd Cymru at ei gilydd yn Aberdyfi fis diwethaf i gymryd rhan ym mhenwythnos antur amgylcheddol gyntaf un yr Ymddiriedolaeth i ieuenctid.

Mae’r prosiect Ein Harfordir Gwyllt yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc o bob cwr o’r rhanbarth ddarganfod bywyd gwyllt lleol a gweithredu’n bositif drosto, a hefyd datblygu sgiliau bywyd pwysig a theimlad o falchder yn eu hamgylchedd lleol. Y penwythnos diwethaf, aeth 36 o gyfranogwyr y prosiect ar ymweliad â Chanolfan Outward Bound yn Aberdyfi, i gymryd rhan mewn cwrs preswyl cyffrous i brofi eu cyfyngiadau corfforol ac i edrych ar eu potensial personol. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys dringo, canŵio, cerdded, gwneud tân a chymryd rhan mewn gemau meithrin tîm. Roedd y cwrs yn gyfle i gyfranogwyr o oedrannau amrywiol ac o wahanol gymunedau yng Ngogledd Cymru gymdeithasu â’i gilydd a chydweithio i oresgyn heriau personol.                         

Cymerwyd rhan gan bobl ifanc 11-24 oed o Goleg Cambria (Llaneurgain), Prosiect Pobl Ifanc Gorllewin y Rhyl, Ieuenctid Abergele yn Gweithredu, Gwasanaethau Ieuenctid Conwy, Sgowtiaid Porthaethwy, Ysgol Syr Thomas Jones (Amlwch) ac Ysgol Glan y Môr (Pwllheli).

Mae’r prosiect Ein Harfordir Gwyllt yn gobeithio gweithio gyda 1,440 o bobl ifanc o gymunedau arfordirol ledled Gogledd Cymru erbyn 2020. Drwy weithio gyda’r grwpiau hyn, nod yr Ymddiriedolaeth Natur yw gwella cyflwr safleoedd bywyd gwyllt pwysig ledled y rhanbarth a hefyd dod o hyd i safleoedd newydd sydd o werth i fywyd gwyllt ac y gall y gwirfoddolwyr ifanc eu rheoli. Mae’r prosiect yn rhan o Ein Dyfodol Disglair, mudiad ieuenctid cenedlaethol sydd wedi’i gefnogi gan Gronfa’r Loteri Fawr. Nod Ein Dyfodol Disglair yw mynd i’r afael â thair her fawr sy’n wynebu cymdeithas heddiw – diffyg cydlyniant cymdeithasol, diffyg cyfleoedd i bobl ifanc, a bygythiad newid hinsawdd.       

Mae aelodau Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n helpu i gefnogi’r gwaith datblygu ieuenctid ac addysg amgylcheddol pwysig yma sy’n cael ei wneud drwy gyfrwng prosiectau fel Ein Harfordir Gwyllt. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth: http://www.northwaleswildlifetrust.org.uk/cy/helpwch-ni/ymunwch-ein-ymddiriedolaeth

Os ydych chi’n gweithio gyda phobl ifanc (11-19 oed) ac os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael gwybod sut gallwch ymwneud â’r prosiect, cysylltwch â Chris Baker, Swyddog Pobl a Bywyd Gwyllt yr Ymddiriedolaeth, ar 01248 351541 neu chrisbaker@wildlifetrustswales.org