Dymunwn gael Cymru fwy gwyrdd, iachach a hapusach

Ymgyrch

Dymunwn gael Cymru fwy gwyrdd, iachach a hapusach

Hare (c) Andrew Parkinson/2020Vision

Dweud eich dweud

Mae gennym gyfle cyffrous i wneud newidiadau i bolisi tir yng Nghymru a chreu dyfodol lle all pobl a bywyd gwyllt ffynnu gyda’i gilydd.

Lleisiwch eich barn er budd natur

Daw hyn ar adeg dyngedfennol; gwelsom ddirywiad mewn 56% o’n bywyd gwyllt a’n cynefinoedd; mae un o bob deg o’n planhigion a’n hanifeiliaid yn wynebu’r perygl o farw allan. Rhaid i ni weithredu ar unwaith i wyrdroi’r difrod hwn a chreu Cymru sydd â natur ffyniannus er budd cenedlaethau’r dyfodol.

Lleisiwch eich barn er budd natur a dywedwch wrth Lywodraeth Cymru eich bod yn dymuno cael polisi tir sy’n diogelu bywyd gwyllt a’r amgylchedd.

Small skipper (c) Jim Higham

Small skipper (c) Jim Higham

Sut allwch chi helpu

Y peth pwysicaf allwch chi ei wneud cyn 30 Hydref 2018 yw ymateb i ymgynghoriad Brexit a’n Tir gan Lywodraeth Cymru.

Rydym wedi sicrhau ei bod hi’n rhwydd i chi ymateb - gallwch ddefnyddio ein llythyr templed a’i newid i fod yn bersonol ichi.

Ysgrifennwch ymateb heddiw

Sut beth yw Cymru fwy gwyllt?

Mae’n debygol iawn yr hoffech fyw mewn byd lle mae’r aer yn lanach, ein cartrefi a’n hadeiladau yn fwy gwyrdd a bod gweld draenog yn rhywbeth cyffredin o ddydd i ddydd. Nid breuddwyd yw hon - gyda’r buddsoddiad cywir a newidiadau mewn polisi - gall hyn gynrychioli’r dyfodol a gyflwynwn i’n plant.

Dinasoedd mwy gwyllt a gwyrdd

Mae angen i ni ddod a natur yn ôl i’n dinasoedd. Drwy gael gwared ar goncrid a chael toeau gwyrdd, waliau gwyrdd, parciau bychain a phlannu mwy o goed a blodau, gallwn ddod â bywyd gwyllt yn ôl i fywyd beunyddiol pob un ohonom.

Mwy o wybodaeth

Ffermio sy’n gyfeillgar i natur

Mae angen i ffermio a chadwraeth gyd-blethu. Drwy greu lle i natur ar dir ffermio ac atal llygredd, gallwn, gallwn groesawu poblogaethau iach o beillwyr yn ôl, fel gwenyn a gloynnod byw, glanhau afonydd, nentydd a llynnoedd llygredig ac adfer cynefinoedd pwysig.

Mwy o wybodaeth

Moroedd byw

Mae angen i ni warchod ein moroedd ac adfer y niferoedd o bysgod ynddynt. Drwy bysgota’n gynaliadwy a chreu ardaloedd o’r môr a ddiogelir, gall y niferoedd o bysgod gynyddu a gall bywyd morol ffynnu. Yng Nghymru hefyd, rydym angen cael gwell marchnad ar gyfer pysgod a ddelir yn lleol ac yn gynaliadwy.

Mwy o wybodaeth

Cynefinoedd wedi’u Hadfer

Mae angen i ni adfer a gwella cynefinoedd pwysig fel mawndiroedd, dolydd a rhostiroedd. Os ydynt yn iach bydd y cynefinoedd hyn yn helpu i atal dirywiad mewn bywyd gwyllt, lleihau llifogydd a storio carbon.

Bywyd gwyllt ffyniannus

Mae angen i ni greu rhwydwaith cysylltiedig o gynefinoedd ledled y wlad. Drwy greu coridorau bywyd gwyllt newydd gall anifeiliaid symud yn rhwydd a ffynnu gyda ni.

people and bluebells

Pam fod hyn yn bwysig?

Mae natur yn dibynnu arnom ni, a ninnau ar natur. Mae angen i ni fuddsoddi amser, ymdrech ac arian i mewn i’r gwaith o ailgyflwyno bywyd gwyllt er budd ein hiechyd a’n hapusrwydd.

Lechyd

Mae amgylchedd iach yn rhoi’r pethau sylfaenol sydd eu hangen arnom i fod yn iach: awyr iach a dŵr, bwyd maethlon a ffordd o fyw iach.

Hapusrwydd

Dengys ymchwil ledled y byd bod treulio amser mewn lleoedd gwyllt a gwyrdd, cysylltu â natur, yn helpu ein hiechyd meddwl. Gall wella ein hysbryd, lleihau teimladau o iselder a phryder, lleddfu straen a gwella hunanhyder.

Diogelwch

Os llwyddwn i adael i natur gael ei hadfer, gall ein helpu i addasu i bethau fel newid hinsawdd a thwf mewn poblogaeth. Gall fod o fudd i ni wrth atal llifogydd, cysgodi rhag haul poeth a gall amsugno carbon.

Ffyniant

Mae ein hadnoddau naturiol yn cefnogi ein heconomi yng Nghymru. Rhai o’n diwydiannau allweddol yw twristiaeth, ynni adnewyddadwy, amaethyddiaeth, coedwigaeth ac adeiladwaith. Drwy fuddsoddi yn yr amgylchedd a rheoli’r adnoddau naturiol gwerthfawr hyn yn gynaliadwy, gallwn dyfu ein heconomi a chreu mwy o swyddi ledled Cymru.