Stori Robin

EIN CEFNOGI NI

Stori Robin

-

Gwnewch rodd

Porth Diana Nature Reserve_Lin Cummins

Robin Sandham

Dathlodd Robin droi'n 40 oed drwy redeg marathon o amgylch Ynys Gybi er budd Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru! Helpodd cyfyngiadau symud Covid-19 iddo sylweddoli pa mor arbennig yw ei warchodfeydd natur lleol – ac roedd eisiau chwarae ei ran mewn helpu i ofalu amdanynt. Cododd fwy na £500 tuag at ein gwaith - diolch, Robin, a phawb wnaeth dy gefnogi di!

Cefnogwch Robin heddiw!

Mae ymgyrch codi arian bersonol Robin wedi'i chwblhau, ond gallwch gefnogi ei ymdrechion anhygoel o hyd gyda rhodd i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
£
Robin Sandham

Amdanaf i

 

Robin ydw i, rydw i'n byw yng Ngogledd Cymru ac rydw i’n gadwriaethwr, yn adarwr ac yn fodrwywr adar lleol. Rydw i'n feiciwr brwd ac yn rhedwr hefyd, ac yn ystod cyfyngiadau symud Covid-19 fe lwyddais i ddal ati gyda fy ngweithgareddau a chynyddu'r pellteroedd yn raddol, felly rydw i'n bwriadu rhedeg marathon cyn i mi droi'n 40 – a dweud y gwir, fe fyddaf yn rhedeg o amgylch Ynys Gybi gyda dim ond diwrnod wrth gefn cyn y diwrnod mawr! Fe wnaeth y cyfyngiadau symud arafu bywyd hefyd, ac fe welais i 'mod i'n cerdded mwy; gan sylwi mwy ar fywyd gwyllt wrth fynd.  Roeddwn i'n gwybod 'mod i'n lwcus o fod â thair gwarchodfa gan YNGC o fewn pellter cerdded i mi, ac fe wnaeth i mi sylweddoli pa mor arbennig yw'r rhain, a'r llefydd eraill doeddwn i ddim yn gallu mynd iddyn nhw – felly roeddwn i eisiau chwarae rhan fach i helpu.  Dilynwch fi ar Twitter @birdsandbike ac Instagram @robinsandham a thudalennau YNGC i gael gwybod am fy rhedeg. Diolch yn fawr!