Ein Glannau Gwyllt

CADWRAETH BYWYD GWYLLT

Ein Glannau Gwyllt

Angen grwpiau ieuenctid

Rydyn ni’n gweithio gydag ysgolion, colegau a gweithwyr ieuenctid i wella bywydau a chyfleoedd pobl ifanc (11 i 24 oed) yng Ngogledd Cymru drwy eu helpu i greu cysylltiadau cryfach â byd natur a meithrin eu sgiliau a’u gwybodaeth i fod yn arweinwyr amgylcheddol yfory.

Cysylltu â ni

Pam mae datblygiad ieuenctid yn bwysig i ni?

Dros y blynyddoedd rydyn ni wedi gweithio gyda sefydliadau, rhwydweithiau a grwpiau cymunedol niferus i ddiogelu cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt a chysylltu pobl â natur. Rydyn ni nawr yn defnyddio’r profiad yma i estyn allan at bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc ledled Gogledd Cymru, gyda’r nod o’u hysbrydoli a’u cymell i fod eisiau gwarchod bywyd gwyllt lleol a sefyll dros yr amgylchedd.

Yr ‘Economi Werdd'

Mae Economi Werdd yn un sy’n arwain at well llesiant a thegwch cymdeithasol a hefyd mae’n lleihau risgiau amgylcheddol a phrinder ecolegol yn sylweddol. Mae pobl ifanc yn chwilio mwy a mwy am swyddi sy’n darparu rhywfaint o elw i’r gymuned a’r amgylchedd.

Meithrin hyder

Mae cyfleoedd addysg anffurfiol yn herio pobl ifanc i wella eu datblygiad personol, cymdeithasol a gwleidyddol. Drwy gymryd rhan mewn gwaith ieuenctid, gall pobl ifanc ddysgu rheoli eu bywydau yn well a chael cefnogaeth i adnabod ac ymwrthod â dylanwadau niweidiol a all effeithio arnynt.

Iechyd a lles

Mae llawer o’r hyn sy’n effeithio ar ein hiechyd ni’n bethau y tu allan i’r sector iechyd ac, o’r herwydd, mae prosiectau sy’n galluogi pobl ifanc i dreulio amser yn yr amgylchedd naturiol yn chwarae rhan bwysig yn ein cymunedau ni. Mae’r prosiect hwn yn galluogi pobl ifanc i archwilio, astudio ac ymweld â’r arfordir heb ystyried eu diddordeb cychwynnol i gymryd rhan mewn gweithgaredd cysylltiedig â bywyd gwyllt.

Darganfod byd natur drwy weithredu

Mae cofnod da am ddirywiad bioamrywiaeth yng Nghymru. Rydyn ni’n credu y gall cynnwys pobl ifanc mewn gofalu am yr amgylchedd arwain at fanteision i gynefinoedd a rhywogaethau lleol; gan ddangos ymhellach sut gall pobl gael dylanwadu cadarnhaol drwy weithredu lleol, uniongyrchol a chadwriaethol.

Beth rydyn ni’n ei wneud?

Rydyn ni’n cynnig cyfle i bobl ifanc feithrin sgiliau a phrofiad ymarferol amrywiol, i gefnogi eu datblygiad personol eu hunain a’u dealltwriaeth o’r amgylchedd naturiol. O gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored cyffrous fel snorcelu ac arfordiro, i wirfoddoli mewn gwarchodfeydd natur a helpu i arwain gweithgareddau a digwyddiadau bywyd gwyllt yn eu cymunedau lleol.

Mae’r prosiect hyn yn un o 31 prosiect Ein Dyfodol Disglair ar draws y DU.  Pob un yn galluogi pobl ifanc rhwng 11-24 wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau lleol ac i’r amgylchedd.  Rhaglen gwerth £33 miliwn yw Ein Dyfodol Disglair wedi ei ariannu gan y Loteri Genedlaethol trwy Gronfa y Loteri Fawr.  Partneriaeth yw hi dan arweiniad Yr Ymddiriedolaeth Natur.

Sut gallwch chi helpu

Rydyn ni eisiau gweithio gydag athrawon, tiwtoriaid ac arweinwyr grwpiau ieuenctid ledled Gogledd Cymru er mwyn sefydlu grwpiau prosiect a sicrhau ein bod yn gallu cynnal rhwydwaith sy’n ffynnu o amgylcheddwyr ifanc ledled y rhanbarth.

Cysylltu â ni

Ydych chi’n gweithio gyda phobl ifanc neu’n gwybod am rywun sy’n gwneud hynny? Cysylltwch â Chris Baker, Rheolwr Pobl a Bywyd Gwyllt YNGC, am fwy o wybodaeth am y prosiect a sut gallwch chi gymryd rhan.

Rhif Ffôn: 01248 351541
E-bost: chris.baker@northwaleswildlifetrust.org.uk

Gwirfoddoli

Ffansi bod yn weithiwr ifanc gwirfoddol gyda’r Ymddiriedolaeth? Diddordeb yn ein helpu ni i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr amgylcheddol? Mae gwirfoddoli gyda phrosiect Ein Glannau Gwyllt yn ffordd wych o ehangu eich cyfres o sgiliau a chael hwyl ar yr un pryd. Nodwch beth yw eich diddordeb o ran cefnogi’r prosiect wrth gofrestru fel gwirfoddolwr a byddwn yn cysylltu pan fydd cyfleoedd ar gael.

Gwneud cais nawr i wirfoddoli