Greenacres Nature Reserve

Greenacres Nature Reserve © NWWT Rob Booth

Stonechat

Stonechat © Adam Jones

Yellow flag iris

Yellow flag iris © Vaughn Matthews

Greenacres Nature Reserve

Greenacres Nature Reserve_Lin Cummins

Oyster catcher

Oyster catcher - Chris Gomersall 2020Vision

Cattle grazing at Greenacres Nature Reserve

Greenacres Nature Reserve

Beth am ymestyn eich diwrnod ar y traeth drwy fynd am dro drwy’r system yma o dwyni sydd â chyfoeth o fywyd gwyllt ac sy’n llawn synau nodweddiadol clochdar y cerrig a’r ehedydd.

Location

Morfa Bychan
Gwynedd
LL49 9YH

OS Map Reference

SH535374
OS Explorer Map 254
A static map of Greenacres

Know before you go

Maint
19 hectares

Pris mynediad

Am ddim

Manylion parcio

Parciwch ym mhentref Morfa Bychan a cherdded tuag at y traeth, ar hyd y brif ffordd, heibio i Barc Gwyliau Greenacres.

Anifeiliaid pori

Gwartheg, hydref a gaeaf.

Llwybrau cerdded

Mae llwybr cyhoeddus yn croesi'r warchodfa a'r twyni, gan ddod i ben ar y traeth. Mae llwybrau caniataol eraill sydd â thryll yn dda yn bodoli ond gellir eu boddi yn aml ar adegau o lawiad uchel, yn enwedig yn y gaeaf.

Mynediad

Byddwch yn barod am lawer o ddŵr ar ôl cyfnodau o law trwm a / neu ar lanw uchel  yn y gwanwyn.

Dogs

Ar dennyn

When to visit

Amseroedd agor

Ar agor bob amser

Amser gorau i ymweld

Y gwanwyn / Yr haf

Am dan y warchodfa

Twyni tywod trawiadol

Mae Greenacres, safle a gafodd ei achub o grafangau datblygiad gan bartneriaeth agos rhwng Bourne Leisure ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, yn esiampl wych o gynefin twyni cynyddol brin. Wedi’i lleoli mewn tirwedd arfordirol drawiadol, mae’r warchodfa’n cynnwys cynefinoedd o laswelltir twyni, prysgwydd a ffen helyg. Mae rhywogaethau prin o blanhigion, fel marchrawn amrywiol a llymfrwyn, i’w gweld ymhlith fflora mwy cyffredin y twyni a’r moresg. Cymerwch ennyd i eistedd yn llonydd yng nghanol y glaswellt tal ac efallai y byddwch yn ddigon ffodus i ddod ar draws rhai o infertebrata arbenigol y twyni, ymlusgiaid ac amffibiaid sydd wedi ymgartrefu yn Greenacres. Mae prysgwydd a helyg yn darparu cyfleoedd nythu i adar mudol y gwanwyn fel y ddryw felen, telor yr helyg a’r llwydfron, ac mae rhywogaethau sy’n nythu ar y ddaear, fel pioden y môr a bras y cyrs, yn cael cysgod yn y glaswellt tal. 
 

Gwartheg i reoli

Y gwaith rheoli cynefin allweddol sy’n cael ei wneud yma yw pori ysgafn gan wartheg dros fisoedd y gaeaf, gan leihau’r gorchudd o laswelltau trwm sy’n gallu tagu blodau gwyllt gwan a blodau blynyddol y twyni sy’n denu amrywiaeth eang o bryfed. Hefyd mae staff a gwirfoddolwyr yr Ymddiriedolaeth Natur yn rheoli’r prysgwydd a’r helyg drwy eu torri â llaw, er mwyn lleihau’r cynefin cyfoethog yn fotanegeol sy’n sefydlu ac i greu ardaloedd o dywod noeth ar gyfer infertebrata. Mae’r technegau hyn yn cael eu defnyddio y tu allan i dymor magu’r adar a’r tymor blodeuo, i osgoi tarfu ar fywyd gwyllt brodorol

Oeddech chi’n gwybod?

Mae Bourne Leisure yn gweithio’n agos gyda’r Ymddiriedolaeth Natur i warchod y cynefin bregus yma o laswelltir y twyni. Mae nifer o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal yma yn ystod yr haf i ddenu twristiaid sy’n aros ym mharc carafanau Greenacres i ymddiddori yn yr amgylchedd lleol.

Cyfarwyddiadau

O ganol tref Porthmadog, ewch tua’r de orllewin ar hyd y ffordd sydd ag arwyddion am gwrs golff Porthmadog a Morfa Bychan. Parciwch ym mhentref Morfa Bychan a cherdded tuag at y traeth, ar hyd y brif ffordd, heibio i Barc Gwyliau Greenacres. Mae arwydd llwybr troed cyhoeddus a giât ar y chwith (SH 535 374) yn eich arwain chi i mewn i’r warchodfa. Fel dewis arall, ewch i mewn i’r warchodfa o faes parcio’r traeth ym mhen draw’r ffordd (SH 529 372).

Contact us

North Wales Wildlife Trust
Cyswllt ffôn: 01248 351541

Dynodiad amgylcheddol

SAC SSSI