I ddraenogod mae gaeafgysgu!

Wednesday 1st November 2017

Nawr bod y clociau wedi cael eu troi’n ôl a’r nosweithiau’n tynnu i mewn, mae llawer o fywyd gwyllt wedi newid ei ddull o arbed egni. Mae gaeafgysgu yn ffordd i lawer o greaduriaid, gan gynnwys draenogod, oroesi gaeafau oer a thywyll heb orfod chwilio am fwyd na mudo i hinsawdd gynhesach. Ond gyda siopau ar agor 24 awr y dydd, a gwres canolog yn ein cartrefi ni, does gennym ni fel pobl ddim esgus dros gysgu’n drwm y gaeaf yma!

Un ffordd o gadw’n egnïol yn ystod mis Tachwedd yw drwy ein helpu ni i ofalu am ein gwarchodfeydd natur. Rydyn ni’n rheoli 36 o warchodfeydd a, gyda’i gilydd, mae’r safleoedd yma’n cynnwys rhai o’r safleoedd bywyd gwyllt harddaf a phwysicaf yng Ngogledd Cymru. Dim ond drwy waith caled ein staff a’n gwirfoddolwyr ni mae presenoldeb planhigion prin fel y Rhwyddlwyn Ysbigog yn Rhiwledyn a Phinc Deptford yng Nghoed y Felin yn bosib, wrth iddyn nhw reoli’r gwarchodfeydd natur yma drwy gydol y flwyddyn.

Os ydych chi’n hoffi gweithio yn yr awyr agored, neu os hoffech chi roi cynnig ar hynny, mae posib ymuno ag un o’n gweithgorau cadwraeth. Mae’r rhain yn cael eu cynnal yn ein gwarchodfeydd natur ni bob wythnos. Does dim angen unrhyw brofiad arbennig ac mae ein staff ni wrth law bob amser i roi hyfforddiant a chefnogaeth. Cewch ddod draw am ddiwrnod cyfan neu am ychydig oriau – gan ddibynnu ar faint o amser sydd gennych chi’n sbâr – mae pob help yn cael ei werthfawrogi.  

Mae gennym ni raglen amrywiol o ddigwyddiadau drwy gydol mis Tachwedd, gan gynnwys popeth o docio i greu cynefinoedd gwell ar gyfer gloÿnnod byw, dyfrgwn ac ymlusgiaid. Bob dydd Mercher, gallwch wirfoddoli yn ein gwarchodfeydd natur ar Ynys Môn; Gwaith Powdwr (ger Penrhyndeudraeth) a chwareli Marffordd neu Finera ger Wrecsam. Mae gweithgorau cadwraeth yn cael eu cynnal bob dydd Mawrth, Iau a Gwener hefyd, ac ar rai penwythnosau, yn ein gwarchodfeydd natur ni ledled Gogledd Cymru. Ble bynnag rydych chi’n byw, mae digon o gyfleoedd i chi gymryd rhan.

Os ydych chi’n meddwl am wirfoddoli ond heb fentro eto, cofiwch gysylltu. I gael gwybod mwy ac i dderbyn copi o’n rhaglen o weithgorau yn ystod yr hydref a’r gaeaf, cysylltwch â katyhaines@wildlifetrustswales.org

Does dim rheswm i chi aeafgysgu y gaeaf yma!