Cyngor YNGC

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cael ei llywodraethu gan Gyngor ac mae ei aelodau’n cael eu hethol gan yr aelodaeth gyffredinol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, i wasanaethu fel Ymddiriedolwyr am dymor o dair blynedd. Maent yn gyffredinol gyfrifol am gyfeiriad Strategol yr Ymddiriedolaeth ac maent i gyd yn wirfoddolwyr.

Cyfle i gyfarfod ein hymddiriedolwyr ...

 

Roger Thomas - Cadeirydd
Rwyf wedi gweithio ym maes rheolaeth amgylcheddol drwy gydol fy ngyrfa, gan ddod yn Gyfarwyddwr Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ac yna’n Brif Weithredwr CCGC yn 2002, nes i mi ymddeol yn ddiweddar. Roeddwn yn gadeirydd ar ddwy elusen ar gyfer coetiroedd ac rwyf yn ymddiriedolwr gyda’r Ymddiriedolaeth ar gyfer Cadwraeth Pyllau (sydd i gael ei hailenwi’n fuan yn Ymddiriedolaeth y Cynefinoedd Dŵr Croyw). Dydw i ddim wedi hyfforddi fel ecolegydd ond rwy’n gwbl sicr bod rhaid i ni ehangu dealltwriaeth y cyhoedd o bwysigrwydd natur i bobl os ydyn ni am adfer y bioamrywiaeth sydd wedi’i golli. Mae gan Ymddiriedolaethau Natur, gan eu bod yn agos at bobl, ran ganolog i’w chwarae mewn gweithio â hwy – ac rydw i eisiau defnyddio fy sgiliau, fy mhrofiad a’m brwdfrydedd i helpu gyda’r her hon.

 

Ian Dunsire - Trysorydd

[Cyfieithiad i ddilyn.]  I became Treasurer in 2014 having answered a plea for help published in the first copy of Natur received after moving to North Wales from the Isle of Wight. My business background is mainly in banking and IT but I have worked for many organisations as an interim executive covering merger, acquisition and turnaround scenarios - hopefully all three of these can be avoided at NWWT! The aim is to use my entrepreneurial background to help keep the Trust succeeding in increasingly difficult times. My nature credentials are entirely amateur but my wife, Barbara, and I have thrown ourselves in at the deep end with a project to rewild our 9 acre smallholding above Penrhyndeudraeth, with welcome advice being received from the Trust. Now just over two years into the restoration, the meadows, copses and ponds are attracting a notable diversity of wildlife and we hope that the trend will continue.

 

Gillian Coates - Ymddiriedolwr

[Cyfieithiad i ddilyn.]  With regard to my lifelong interest in nature and the environment, I would regard myself as a generalist rather than a specialist. I have a BSc in Pharmaceutics and MSc in Mammalian Reproduction, but spent my working life mainly as an advisor in Citizens Advice Bureaux firstly, as a volunteer and later as a Manager. My late husband was an academic who specialised in underwater acoustics. On retirement, using his expertise, we ran 5-day courses for people working in the military, seismic industry or environmental disciplines to instruct them on the basics of underwater acoustics and the impact of anthropogenic noise on the marine environment. These took place over a period of 15 years both in the UK and around the world. For some years, I have been a member of our local Marine Advisory Group and have a particular interest on the environmental impact of marine developments that may take place off Anglesey and the coast of North Wales.

 

 

  

 

Simon Mills - Ymddiriedolwr

Cefais fy ngeni yn Essex ond rwyf wedi byw yn Yr Orsedd Goch ger Wrecsam am y saith mlynedd ar hugain diwethaf.  Dechreuodd diddordeb fy ngwraig a minnau mewn bywyd gwyllt drwy wylio adar, ond wedi dyfodiad y plant, nid oedd posib gwneud hanner cymaint o hynny, felly dyma droi ein sylw at bethau haws eu gwneud efo plant ifanc – fel glöynnod byw, a phlanhigion a blodau gwyllt fel eu ffynhonnell o fwyd. Yn Essex y daethon ni’n aelodau i ddechrau, oherwydd roedden ni’n gallu uniaethu’n llwyr â gwerthoedd yr Ymddiriedolaethau Natur, ac rydyn ni wedi bod yn aelodau byth ers hynny. Dydw i ddim wedi cael unrhyw hyfforddiant ecolegol ffurfiol ond rydw i’n gobeithio fy mod i’n gallu cynnig profiadau eraill i helpu’r Ymddiriedolaeth wrth iddi symud ymlaen.

 

 

 

Frankie Hobro - Ymddiriedolwr

Mae gan Frankie Hobro gefndir mewn bioamrywiaeth ynysoedd a phrofiad uniongyrchol o fonitro rhywogaethau mewn perygl, a chadwraeth, ymchwil ac addysg yn y maes yma. Gweithiodd yn rhyngwladol am fwy na 10 mlynedd, ar warchodfeydd natur ar ynysoedd ac mewn gwersylloedd maes anghysbell yn goruchwylio prosiectau ar gyfer sefydliadau anllywodraethol, y sector preifat, fel ymgynghorydd preifat ac ar gyfer Banc y Byd, gan reoli rhywogaethau yn eu cynefin a monitro, modrwyo, tagio a chofnodi amrywiaeth eang iawn o greaduriaid mewn perygl – yn y môr, ar y tir ac yn yr awyr! Yn ddiweddar, mae Frankie wedi canolbwyntio ar gadwraeth ac addysg forol yn benodol, ers symud yn ôl i Ogledd Cymru yn 2007. Mae hi bellach yn gydberchennog ac yn Gyfarwyddwr Sw Môr Môn gyda’i gŵr Dylan. Pan nad yw’n brysur gyda’r busnes a’i bywyd teuluol, mae Frankie yn manteisio ar bob cyfle i dreulio amser yn yr awyr agored ac mae wir yn mwynhau gwirfoddoli gyda gweithgareddau bywyd gwyllt fel modrwyo adar. Po fwyaf o ddringo, cerdded ac abseilu mae hynny’n ei gynnwys – y gorau! 

 

 

 

Howard Davies - Ymddiriedolwr
Mae Howard wedi gweithio yn y sector amgylcheddol ers pedair blynedd ar hugain; i BTCV i ddechrau, cyn symud i AHNE Bryniau Clwyd, gan weithio’n ddiweddarach fel aelod o dîm Tirluniau Gwarchodedig CCGC. Astudiodd amaethyddiaeth a bioleg. Secondiwyd Howard i Ymddiriedolaethau Natur Cymru cyn iddo dderbyn ei swydd bresennol fel Prif Weithredwr y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, gan gynrychioli buddiannau’r Teulu o AHNE ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Yn y swyddi hyn, mae Howard wedi dysgu llawer iawn am ecoleg, y tirlun, rheolaeth a phrosesau cynllunio corfforaethol, a datblygu cynaliadwy. Mae Howard yn byw yn Nyffryn Ceiriog a phan nad yw yn y gwaith, mae’n weithgar iawn yn ei gymuned leol. Mae’n Gymrawd y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol.

 

 

 

 

Les Starling – Ymddiriedolwr

Roeddwn yn gweithio i’r Comisiwn Coedwigaeth yn Ne Orllewin Lloegr, De Cymru ac yng Ngogledd Cymru am, ddigon agos i, 43 o flynyddoedd cyn i mi ymddeol 12 mlynedd yn ôl.

Rwyf yn eistedd ar nifer o bwyllgorau sydd yn cynnwys Ymddiriedolwr YNGC ac fel Cadeirydd Pwyllgor Cadwraethol y Dwyrain. Rwyf yn Cadeirio Dinbych Cynaliadwy, aelod o bwyllgor Cymdeithas Frenhinol Coedwigaeth Gogledd Cymru , Grŵp Ymgynghorol Ffermio a Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru (Ysgrifennydd), Rhwydwaith Bioamrywiaeth Gogledd Orllewin Cymru (Is-Gadeirydd), Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (Ymddiriedolwr), Cofnod – Canolfan Cofnodi Lleol Gogledd Cymru – Aelod o’r Pwyllgor, ar banel ymgynghorol Bryniau Clwyd AHNE, aelod o Grŵp Cynghorol Gwarchodfa Natur Leol Rhuddlan. Hefyd rwyf yn Cadeirio y grŵp sydd yn gweithio ar brosiect Tirwedd Fyw yn Nyffryn Alun/Chwiler – prosiect cyffroes yn cael ei harwain gan YNGC ac ar hyn o bryd mae’n gynnar iawn yn y project. Rwyf yn cynrychioli y sector Gwirfoddol ar y Grŵp Cyswllt y 3ydd Sector â Chyngor Sir Ddinbych.

Ar nifer o adegau mae gen i gamera wrth law ac rwyf wedi bod yn aelod o Glwb Camera ym mhle bynnag rwyf wedi gweithio ers 1968. Yn ychwanegol rwyf yn arddwr brwd, organig yn bennaf ac yn fywyd gwyllt gyfeillgar, ac rwyf wedi agor ein gardd drwy drefniant tan Gynllun Gerddi Cenedlaethol.
  


 

 

Sue Allen

Nid oes gen i brofiad gweithio yn y sector cadwraethol, dim ond diddordeb oes mewn natur/bywyd gwyllt ac ymwybyddiaeth y bod dynoliaeth yn dinistrio cynefinoedd a lleihau y gallu i nifer o rywogaethau fflora a ffawna, yr ydym yn rhannu y byd hefo nhw i fyw, chenhedlu a goroesi.

Rwyf yn cefnogi cyn gymaint o fudiadau bywyd gwyllt/cadwraethol ac y medraf – i gynorthwyo y mudiadau hyn i arbed/arafu/trwsio/lleihau effaith y difrod hyn. Rwyf yn hollol gefnogol o waith yr Ymddiriedolaeth Natur, ble maent yn darparu neu’n amddiffyn cynefinoedd yn lleol, neu yn lobio llywodraethau i amddiffyn/gwella yr amgylchedd yn genedlaethol.

Fy nymuniad i’w trosglwyddo amgylchedd naturiol llwyddiannus i’r cenedlaethau i ddod, ac fe hoffwn fod fy nghôr-neiaint fedru mwynhau mynd am dro yn y coed, yn gwylio adar, archwilio bywyd gwyllt. Gobeithiwn, fel Ymddiriedolwr gyda un o’r Ymddiriedolaethau Natur, y gallwn helpu gyflawni hynny.
 

 

 

 

Lyndell Williams

Mae gen i diddordeb oes wedi bod mewn natur, yr amgylchedd a Bioleg ac allan o hyn fe ddilynodd gyrfa boddhaol fel athrawes Bioleg mewn ysgol uwchradd.

Yn o gystal a’r gofynion cwricwlaidd , roeddwn yn credu y bod hin hollol bwysig bod disgyblion ac myfyrwyr yn cael eu hannog i gymryd diddordeb yn yr amgylchedd ac i werthfawrogi y peryglon sydd yn cael eu gosod gan newid yn yr hinsawdd gyda chynhesu byd-eang a’r dylanwad dynnol arno. Profwyd fy llwyddiant fel athrawes gyda’r nifer fawr o fyfyrwyr roedd yn gadael yr ysgol i ddilyn cyrsiau a gyrfaoedd gyda sylfaen Biolegol ynddynt.

Hoffwn gyfrannu y sgiliau fy mod wedi cael fel addysgwr yn y nifer o brosiectau uchelgeisiol ac ymestynnol sydd gan YNGC.