Am Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Pwy ydym ni?

Ni yw’r unig sefydliad lleol sydd wedi ymrwymo i warchod yr holl gynefinoedd a’r holl rywogaethau ledled Gogledd Cymru, er mwyn i bobl gael eu mwynhau ac er lles bywyd gwyllt. Sylfaenwyd yr Ymddiriedolaeth yn 1963 ac rydym wedi datblygu i fod yn llais pwysig dros fywyd gwyllt a thros bobl leol sy’n poeni am ddyfodol eu hamgylchedd naturiol. Gyda mwy na 4,000 o aelodau yng Ngogledd Cymru, a chan weithio gyda 46 o Ymddiriedolaethau Natur eraill, rydym yn rhan o’r sefydliad gwirfoddol mwyaf yn y DU sydd wedi ymrwymo i warchod yr amrywiaeth llawn o gynefinoedd a rhywogaethau yn y DU, boed yng nghefn gwlad, mewn trefi neu yn y môr. Rydym yn gofalu am fwy na 720 hectar o dir mewn 35 o’r 2,200 o warchodfeydd natur sydd gan Ymddiriedolaethau Natur y DU. Rydym yn sefyll dros fywyd gwyllt; rydym yn ysbrydoli pobl am y byd naturiol ac rydym yn eu hannog i weithredu dros eu bywyd gwyllt lleol. Rydym yn cyflogi tua 18 aelod o staff sy’n gweithio gyda thîm rhagorol o fwy na 250 o wirfoddolwyr ac ni fyddai hyn yn bosib o gwbl heb gefnogaeth ein haelodau, ein canghennau lleol, busnesau sy’n Bartneriaid Bywyd Gwyllt i ni, a chyllidwyr.

Beth rydym yn ei wneud?

Rydym yn gweithio dros ddyfodol i Ogledd Cymru sydd â chyfoeth o fywyd gwyllt a fwynheir gan bawb.

Ein nod ni yw adfer bioamrywiaeth a chael pobl i ymwneud â’u hamgylchedd.

Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn gwneud y canlynol:
• sefyll dros fywyd gwyllt a’r amgylchedd
• creu a hyrwyddo hafanau i fywyd gwyllt
• ysbrydoli pobl am y byd naturiol
• annog gweithredu unigol er lles bywyd gwyllt a’r amgylchedd

Byddwn yn cyflawni hyn drwy gyfrwng y canlynol:
• Tirluniau Byw: gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu cynlluniau ar raddfa tirlun ble mae bywyd gwyllt a phobl yn ffynnu
• Moroedd Byw: diogelu cynefinoedd iach y môr nad ydynt yn dioddef o ormod o egsbloetio, llygredd na dirywiad
• Ysbrydoli Pobl: i ddeall, mwynhau a gwerthfawrogi’r byd naturiol
• Gweithredu: annog gweithredu unigol er lles bywyd gwyllt a’r amgylchedd

Ein Nod

 Ein nod ni yw gweithio tuag at ail-greu ecosystemau cysylltiedig sy’n gweithio’n dda ar raddfa eang, yng nghefn gwlad ac yn y môr, er mwyn sicrhau eu bod yn gallu gwrthsefyll y newid yn yr hinsawdd yn well, ac unrhyw fygythiadau eraill i fywyd gwyllt. Cyflawnir hyn drwy weithio gyda phobl ar bob lefel, fel eu bod yn gallu rhannu ein gweledigaeth.