Gwneud adduned at Dachwedd y pumed ...

Wednesday 1st November 2017

Wrth i noson tân gwyllt nesáu, cofiwch wneud yn siŵr nad oes draenog wedi dod i fyw yn y goelcerth rydych chi wedi’i hadeiladu!

Bob blwyddyn mae llawer o ddraenogod yn marw neu’n dioddef o anafiadau am nad oes neb yn edrych amdanyn nhw mewn coelcerthi cyn eu tanio. I helpu i atal niwed i ddraenogod a bywyd gwyllt arall, mae’r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Gwarchod y Draenog yn dweud ei bod yn syniad da peidio â chodi eich coelcerth tan y diwrnod y bydd yn cael ei thanio – bydd hyn yn lleihau’r siawns o ddraenogod yn dod i aeafgysgu yn y pentwr. Cofiwch wneud yn siŵr hefyd eich bod yn adeiladu eich coelcerth ar dir noeth – nid ar ben pentwr o ddail – a chofiwch edrych yn eich coelcerth cyn ei thanio!

Mae draenogod i’w gweld ledled y DU, heblaw am ynysoedd yr Alban. Mae gerddi, gwrychoedd, coetiroedd, glaswelltiroedd, parcdir a mynwentydd i gyd yn gynefinoedd pwysig i ddraenogod. Mae draenogod yn eu llawn dwf yn teithio rhwng 1 a 2km bob nos dros ardal sy’n 10 – 20 o hectarau. Mewn ardaloedd maestrefol, mae hyn yn golygu eu bod yn crwydro stadau tai a chymdogaethau cyfan. 

Mae ein gerddi gyda’i gilydd yn darparu gofod mwy na’n holl Warchodfeydd Natur Cenedlaethol ni ar gyfer bywyd gwyllt, felly mae garddio mewn ffordd gyfeillgar i fywyd gwyllt yn golygu ein bod ni’n helpu ein cyfeillion pigog i ddod o hyd i gartref a symud yn ddiogel rhwng cynefinoedd er mwyn dod o hyd i gyfeillion a bwyd.
                 

Mae draenogod mewn perygl
Mae’r draenog, a arferai fod yn greadur cyffredin iawn, yn wynebu bygythiad oherwydd datblygiadau a cholli cynefinoedd, sy’n cael eu hachosi gan lai o wrychoedd a chynnydd yn y dwysau ar ein tirweddau amaethyddol ni.

Yn ystod y 10 mlynedd diwethaf yn unig, mae nifer y draenogod wedi gostwng 30% a chredir erbyn hyn bod llai na miliwn ar ôl yn y DU. Maen nhw’n diflannu o’n cefn gwlad ni cyn gyflymed ag y mae teigrod yn diflannu’n fyd-eang.  

Creu cartref i ddraenog
Cynigiwch le diogel i ddraenog lleol yn eich gardd drwy adeiladu cartref iddo. Mae’n broses syml a rhad! Lawrlwythwch ein taflen weithgarwch er mwyn creu eich cartref eich hun. 

Am fwy o wybodaeth 
www.wildlifetrusts.org/hedgehogs or www.britishhedgehogs.org.uk