Ewyllysiau Byw

Be' sy' ar eich 'bucket list'?Be' sy' ar eich 'bucket list'?

Ar ôl i chi ddarparu ar gyfer eich anwyliaid, mae cofio am Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn eich ewyllys yn gallu helpu i gadw eich atgofion am ein bywyd gwyllt yn fyw am genedlaethau i ddod.


Mae arnom ni angen y gefnogaeth hon er mwyn sicrhau bod plant Gogledd Cymru’n gallu parhau i fwynhau eu bywyd gwyllt a’u llefydd gwyllt wrth iddyn nhw dyfu i fyny a chael eu teuluoedd eu hunain. Dim ots pa mor fawr neu fach, bydd eich rhodd yn gwneud byd o wahaniaeth i fywyd gwyllt ein rhanbarth.

Mae’n fraint hefyd parhau i dderbyn rhoddion er cof am anwyliaid ac mae’n bleser coffau’r rhain yn gyhoeddus ar gais y teuluoedd, pan mae cyfle’n codi.

I gael rhagor o wybodaeth, neu i drafod gadael rhodd yn eich ewyllys neu wneud rhodd er cof yn gyfrinachol, cysylltwch â Graeme Cotterill neu Frances Cattanach yn ein swyddfa ni ym Mangor ar 01248 351541. Hefyd, mae posib lawrlwytho cyhoeddiad byr am adael rhodd yma. Yn olaf, mae gadael rhodd yn gallu helpu i leihau atebolrwydd treth etifeddu hefyd, i’r rhai sy’n elwa o’ch arian - cofiwch gysylltu am ragor o fanylion.

Er mwyn gadael rhodd i ni yn eich ewyllys, cofiwch helpu drwy gynnwys ein rhif fel elusen (230772) a’n cyfeiriad (Llys Garth, Ffordd Garth, BANGOR, Gwynedd, LL57 2RT)

Mr a Mrs William Walton

Bu farw Bill a Margaret Walton, dau aelod brwd o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, ganol mis Chwefror 2011. Roedd y ddau’n wirfoddolwyr prysur, yng Nghors Goch yn fwyaf nodedig. Roeddent yn Wardeiniaid Anrhydeddus yno ac yn gallu mwynhau eu hoffter o fotaneg, adar a glöynnod byw yn y llecyn arbennig. Roedd cariad Bill a Margaret at blanhigion a ffotograffiaeth yn canolbwyntio ar Ynys Môn, ond arweiniodd hwy hefyd ymhellach i ffwrdd i chwilio am rywogaethau prinnach fflora’r DU. Mae eu rhodd o fwy nag £80,000 yn parhau i helpu i warchod y bywyd gwyllt oedd mor agos at eu calonnau.

Dr Lynn Williams

Roedd Lynn Williams wedi bod yn aelod o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ers blynyddoedd lawer, gan gredu ers cryn amser ei bod yn bwysig cefnogi ymdrechion i annog a gwarchod bywyd gwyllt y tirlun yr oedd mor hoff ohono. Mae un stori gan y teulu’n cofio’n ôl am Lynn, yn ifanc, yn cario neidr y gwair fawr gartref – er mawr fraw i’w fam ac aelodau Undeb y Mamau a oedd yn cael te yno ar y pryd! Teimlai Lynn ei bod yn bwysig i unigolion helpu i warchod bywyd gwyllt mewn ffyrdd ymarferol, boed drwy adeiladu pwll natur, creu blychau nythu neu dyfu planhigion i ddenu glöynnod byw: mae ei rodd o £1,000 yn helpu i alluogi eraill i wneud yr un peth.

Mr Robin Fisher

Bu Robin Fisher yn aelod o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru am flynyddoedd lawer ac yn gefnogwr ymarferol. Roedd yn fedrus fel ffotograffydd bywyd gwyllt, gan nid yn unig gynyddu casgliad yr Ymddiriedolaeth o luniau defnyddiol, ond hefyd bu’n chwarae rhan bwysig ym mhriodasau teuluoedd nifer o aelodau’r Ymddiriedolaeth! Mae rhodd Robin yn cynnwys ei gasgliad oes o ffotograffau o fyd natur a hefyd rhodd o £10,000: mae’r ddau’n helpu i hyrwyddo amcanion yr Ymddiriedolaeth – amcanion yr oedd yn credu mor angerddol ynddyn nhw.

Mr Jonathan Yeardley

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru’n ddiolchgar iawn i deulu Jonathan Yeardley am sefydlu tudalen JustGiving a chodi arian er cof amdano. Fel yr ysgrifennodd ei deulu: " Trwy ei waith gwirfoddol hefo YNGC fe fedrodd Jonathan ddatgan a datblygu ei gariad am natur a’r byd natur. Wedi graddio mewn gwyddoniaeth yr amgylchedd, trwy wirfoddoli, fe alluogodd yr Ymddiriedolaeth ef i ychwanegu sgiliau ymarferol fel carreg sarn yw yrfa dewisol. Bwriad Jonathan oedd helpu amddiffyn a gwarchod yr amgylchedd naturiol a’r cymunedau sydd yn bodoli yno. Cymorth mawr i’w deulu fydd gwybod bod y gwaith hanfodol hyn yn parhau yn ei enw ac fe fydd yn rhywbeth y basa wedi dymuno yn ddirfawr." I gyfrannu er cof am Jonathan, ewch i https://www.justgiving.com/fundraising/Yeardley-Jonathan

Downloads

FilenameFile size
web_version_booklet_-_gadael_etifeddiaeth_fyw.pdf2.9 MB