Pobl a Bywyd Gwyllt

Lowri Roberts

Mae YNGC yn cynnig llawer o gyfleoedd lleol i ddysgu mwy am y bywyd gwyllt o'ch cwmpas!

Pobl Ifanc

'Rydym yn credu y dylai pob person ifanc cael profiad o'r byd y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth fel rhan hanfodol o ddysgu a datblygiad personol, beth bynnag eu hoed, gallu neu amgylchiadau.'
(Maniffesto Dysgu y Tu Allan i'r Ystafell Ddosbarth)


Ar adeg pan mae pobl ifanc yn mwy gwybodus am faterion amgylcheddol, ond hefyd yn troi i ffwrdd yn gynyddol o gysylltiad uniongyrchol â natur, mae YNGC yn darparu cyfleoedd i ddarganfod yr awyr agored yn uniongyrchol. Trwy rannu ein brwdfrydedd am natur a mannau gwyllt, rydym yn ceisio ysbrydoli pobl ifanc, hogi eu hymwybyddiaeth, eu cynnwys nhw mwy yn yr hyn sydd o’u cwmpas, a'u cysylltu gydag enghreifftiau o gadwraeth a chynaliadwyedd ar waith. Yn fwy na dim rydym yn cynnig y cyfle i fynd allan yn yr awyr iach a chael profiad o'r byd naturiol sy'n newid yn gyson o'n cwmpas.


Teuluoedd

Mae croeso i deuluoedd ymuno â ni ar amrywiaeth eang o deithiau cerdded bywyd gwyllt a digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn. Cymerwch olwg ar ein tudalennau digwyddiadau i ddarganfod beth sy'n digwydd yn eich ardal chi.

Cymunedau a grwpiau

Mae YNGC yn gweithio gydag ystod eang o wahanol grwpiau - sefydliad ffurfiol, elusennau, grwpiau ffydd ac ati, a chymunedau ac unigolion lleol. Gallwn gynnig teithiau cerdded, sgyrsiau a chyfleoedd gwirfoddoli. Cliciwch yma i gael gwybod am ddigwyddiadau sydd i ddod neu cysylltwch â ni i siarad am sut y gallwn ni eich helpu chi neu eich grŵp cynllunio gweithgaredd.


Athrawon / tiwtoriaid / arweinwyr


Mae YNGC yn ddarparwr cydnabyddedig addysg awyr agored, ac yn gweithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd a cholegau ledled Gogledd Cymru, yn ogystal â sefydliadau pobl ifanc eraill megis sgowtiaid, geidiaid, clybiau ar ôl ysgol ac ati. Mae ein staff addysg yn darparu teithiau cerdded tywysedig i warchodfeydd, gweithgareddau addysgol penodol (ar y warchodfa ac ar dir yr ysgol) sgyrsiau darluniadol a gweithgareddau dan do gan gynnwys gemau sy'n gysylltiedig â bywyd gwyllt. Gallwn addasu gweithgareddau i weddu gofynion penodol y Cwricwlwm Cenedlaethol, neu i gyd-fynd â themâu, prosiectau ac ati.
Mewn rhai achosion rydym hefyd wedi paratoi deunydd ar gyfer athrawon / tiwtoriaid sy'n ymwneud â gwarchodfeydd natur. Gallwn ddarparu awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau sy'n galluogi cynllunio ymweliadau safle a phrosiectau eich hun. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.


Ar gyfer disgyblion hŷn / myfyrwyr gallwn ddarparu cyfleoedd ar gyfer profiad ymarferol fel cymryd rhan dan oruchwyliaeth mewn gwaith cadwraeth a rheoli cynefinoedd neu weithgareddau ysgol megis byw yn y gwyllt. Gall gweithgareddau o'r fath gyflawni elfennau o gynlluniau megis gwobr John Muir neu darparu cyfle i ddysgu sgiliau ymarferol penodol fel rhan o addysg cyn-alwedigaethol.