Dychweliad yr afanc (Darlith Lacey 2017)

Tickets available now...click here to purchase (Venue Cymru, Llandudno - Friday 17th November).

Mae Iolo Williams yn cefnogi Prosiect Afancod Cymru ac fe allwch chithau wneud hynny hefyd. Gwyliwch y fideo nawr a phrynwch eich tocynnau ar gyfer ‘Dychweliad yr Afanc’ yn Venue Cymru, nos Wener 17 Tachwedd.

Mae Prosiect Afancod Cymru yn gweithio i ailgyflwyno afancod gwyllt (Castor fiber) yn rhan o dirwedd Cymru. Mae’r gwaith hwn wedi cael ei arwain gan yr Ymddiriedolaethau Natur yng Nghymru, fel rhan o’u strategaeth Tirweddau Byw, ac mae’n cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â sefydliadau eraill.

Pam ailgyflwyno afancod i Gymru? Arferai afancod fod yn gyffredin ledled Cymru, ond oherwydd hela gan ddyn am eu ffwr, eu cig a’u chwarennau arogli, diflannu fu eu hanes tua’r Canol Oesoedd. Mae gwaith ar droed i ailsefydlu afancod yng Nghymru, oherwydd y rôl bwysig maent yn gallu ei chwarae mewn cyfoethogi bioamrywiaeth a helpu i adfer a rheoli ardaloedd o dir gwlyb. Mae’r afanc yn cael ei adnabod fel ‘rhywogaeth allweddol’ oherwydd bod ei weithgareddau o fudd i amrywiaeth eang o anifeiliaid a phlanhigion eraill sy’n byw mewn cynefinoedd o dir gwlyb. Hefyd gall gweithgarwch afancod helpu i wella ansawdd dŵr, rheoli llif dŵr, lliniaru llifogydd i lawr yr afon, sefydlogi lefel trwythiad a lleihau’r erydu mewn afonydd. Gan fod pobl yn hoffi gweld afancod, maent yn gallu bod o fudd i dwristiaeth hefyd, gan helpu i gefnogi’r economi leol.

Oes unrhyw broblemau cysylltiedig ag afancod? Mae afancod yn cynnig llawer o fanteision i fywyd gwyllt ac i bobl. Llwyddwyd i’w hailgyflwyno mewn mwy na 25 o wledydd ledled Ewrop heb unrhyw broblemau mawr, ond weithiau maent yn gallu achosi problemau lleol sydd angen eu rheoli, fel adeiladu argae yn y lle anghywir, neu dorri coed heb fod eisiau. Ceir atebion syml i’r problemau hyn ac mae posib eu rhoi ar waith am gost isel iawn.

Ble fyddai afancod yn cael eu rhyddhau? Mae gan Gymru ddigon o gynefinoedd i gefnogi afancod ac rydym wedi dewis sawl safle posib ar gyfer rhyddhau. Mae’r rhain yn cynnwys safleoedd caeedig lle byddai afancod yn cael eu defnyddio i wneud gwaith rheoli cynefinoedd wedi’i dargedu. Ar hyn o bryd rydym yn canolbwyntio ar safleoedd rhyddhau posib yn rhannau gorllewinol Cymru ond hefyd yn ystyried safleoedd yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys eu hailgyflwyno i Afon Glaslyn ac ardal benodol yng Ngwarchodfa Natur Coed Pwll Mawr i helpu gyda rheoli’r warchodfa.

Mae Iolo Williams yn cefnogi Prosiect Afancod Cymru! Gwyliwch y fideo yma …
  

TICKETS AVAILABLE NOW!

I ddangos eich cefnogaeth i ailgyflwyno’r afanc, beth am ddod draw i ‘Dychweliad yr Afanc’ nos Wener 17 Tachwedd, 6.30pm yn Venue Cymru, Llandudno. (Dyma Ddarlith Lacey flynyddol YNGC.) Mae posib cael tocynnau cynnar am £10 o’ch cangen leol neu o swyddfa YNGC ym Mangor, neu’n uniongyrchol o swyddfa docynnau Venue Cymru (01492 872000) am £12..  

A brief history

The annual Lacey Lecture, presented by the Wildlife Trust is a tradition which has been going for over 15 years. It is in memory of Professor William Lacey, known by everyone as ‘Bill’ Lacey. For those who may not know of him, he was a prominent figure in the Botany Department of University College North Wales in Bangor, where he achieved great academic distinction and international standing in palaeobotany. He was also an inspirational teacher and a practical man when it came to conservation.

Bill Lacey took a keen and active interest in the natural history of his surroundings, and inspired many others to do likewise. Together with a small group of friends and colleagues, he helped establish the North Wales Naturalists’ Trust in 1963 to acquire Cors Goch, an Anglesey fen that had been saved from use as a landfill site. He became the Trust’s first Secretary, was 14 years our Chairman and then our President.

He was an academic, teacher and practical conservationist of great skill and dedication and the Trust is grateful to Bill and to his family for the time and energy they have given to wildlife.
 

Amazing speakers since 2001

2016 Trevor Dines
2015 Nick Baker
2014 Nigel Brown
2013 Chris Baines
2012 Natasha de Vere
2011 Mike Dilger
2010 Graham Harvey
2009 Callum Roberts
2008 Brent Elliot
2007 Paul Evans
2006 Michael Leach
2005 Aubrey Manning
2004 Jill Attenborough
2003 Iolo Williams
2002 Chris Baines
2001 Robert Swan